Privacyverklaring Dealerdirect

Dit privacy- en cookiebeleid wordt gebruikt en heeft betrekking op gegevensverwerkingen door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dealerdirect B.V. en de aan haar (indirect) verbonden groepsmaatschappijen, waaronder:

Dealerdirect Global BV;

Dealerdirect HQ BV,

Dealerdirect Bikes BV,

Dealerdirect IP BV,

Dealerdirect Media BV.

Dealerdirect BVBA,

Dealerdirect GmbH,

Motordealerdirect BV,

Motordealerdirect BVBA,

Motordealerdirect GmbH,

hierna gezamenlijk of individueel te noemen “Dealerdirect”. 


Dealerdirect is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking van uw persoonsgegevens. In ons privacybeleid leggen wij uit welke persoonsgegevens Dealerdirect verzamelt en gebruikt en met welk doel. In ons cookiebeleid vindt u informatie over het plaatsen van cookies, het soort cookies (verschillende functies) en de redenen waarom Dealerdirect cookies plaatst. Dealerdirect raadt u aan het privacy- en cookiebeleid zorgvuldig te lezen en bij vragen en/of suggesties met betrekking tot gegevensverwerking en -bescherming kunt u direct contact opnemen:

 

Dealerdirect

Josink Maatweg 43

7545 PS Enschede

email: klantenservice@dealerdirect.nl

tel: 0031 53 – 711 8003

 

Dealerdirect past haar privacy- en cookiebeleid tussentijds aan om compliant te zijn met wet- en regelgeving. Het verdient aanbeveling om dit privacy- en cookiebeleid geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Privacy

In ons privacybeleid wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door Dealerdirect.

Dit privacybeleid heeft betrekking op het gebruik dat Dealerdirect kan maken van persoonsgegevens van bezoekers van haar website(s) dan wel persoonsgegevens die via andere communicatiemiddelen zijn verkregen zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend telefonisch, email of WhatsApp. Dealerdirect krijgt de persoonsgegevens rechtstreeks van u, waanneer u een website van Dealerdirect bezoekt, een account aanmaakt en bepaalde gegevens invult of wanneer u contact zoekt met onze klantenservice. In sommige gevallen krijgt Dealerdirect uw persoonsgegevens van anderen, bijvoorbeeld wanneer u die partijen toestemming heeft gegeven om bepaalde gegevens aan Dealerdirect te verstrekken. Dealerdirect verwerkt persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met Dealerdirect.

Dealerdirect verwerkt en beveiligt persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die wet- en regelgeving daaromtrent stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Dealerdirect mag alleen persoonsgegevens verwerken als het echt niet anders kan. Dus: als Dealerdirect zonder deze gegevens haar doel niet kan bereiken. Dat betekent dat Dealerdirect een goede reden moet hebben om persoonsgegevens te verwerken. In de privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), staan 6 grondslagen genoemd. Voor het verwerken van uw persoonsgegevens maakt Dealerdirect van de volgende 3 grondslagen gebruik:

·      U heeft aan Dealerdirect toestemming gegeven

·      Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om een overeenkomst uit te voeren

·      Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om uw gerechtvaardigde belang te behartigen.

Dealerdirect zal zoveel als mogelijk uw expliciete toestemming vragen. In alle andere gevallen waarin dit niet van Dealerdirect kan worden gevergd zal de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de afspraken met u na te komen dan wel heeft Dealerdirect hiervoor een gerechtvaardigd belang.

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Dealerdirect heeft in elk geval persoonsgegevens nodig vanwege het nakomen van de contractuele afspraken die met u worden gemaakt.

 

Voor het nakomen van de met u gemaakte afspraken gebruikt Dealerdirect de volgende gegevens:

 • NAW gegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • IP-adres
 • Kenteken en/of VIN-nummer van uw voertuig
 • Betaalgegevens

 

Uw gegevens worden opgeslagen in een persoonlijk account. Daarnaast slaat Dealerdirect in uw account uw persoonlijke interesses op. Als u 7 jaar niet meer bij Dealerdirect hebt ingelogd, verwijderd Dealerdirect uw gegevens. Daarnaast kan u op ieder moment een verzoek doen om uw gegevens te laten verwijderen. Dit kan u doen door te e-mailen naar klantenservice@dealerdirect.nl.

 

Daarnaast kan Dealerdirect gegevens gebruiken voor:

 • Contact met de klantenservice van Dealerdirect
 • Nieuwsbrief & andere wijze van communicatie
 • Persoonlijk advies
 • Acties
 • Social media
 • Gepersonaliseerde advertenties binnen andere media
 • Reviews & klanttevredenheidsonderzoek

 

U kan contact opnemen met de klantenservice. U kan met ons bellen, e-mailen of chatten of een berichtje sturen via social media. Uw gegevens in uw account kan Dealerdirect daarbij gebruiken om u te herkennen als u de klantenservice van Dealerdirect belt. Dealerdirect gebruikt de in uw account opgeslagen gegevens om met u contact op te nemen naar aanleiding van een vraag of klacht. De aantekeningen over het klantcontact met Dealerdirect en met onze verkooppartners worden bewaard. Een telefoongesprek met de klantenservice of de zogeheten makelaars wordt opgenomen voor trainings- en analysedoeleinden. Dealerdirect heeft een gerechtvaardigd belang om deze interacties te gebruiken om haar dienstverlening te kunnen verbeteren. Dealerdirect bewaart het telefoongesprek gedurende 3 maanden.

Dealerdirect wil graag aanbiedingen, acties en nieuws met u delen. Dealerdirect  deelt die graag via mail of via pushnotificaties. Als u bij Dealerdirect een account heeft ontvangt u e-mails (en/of ontvangt u pushnotificaties) met suggesties, informatie over onze diensten en reviewverzoeken, tenzij u heeft aangegeven dat niet wenselijk te vinden. Als u Dealerdirect daarvoor toestemming geeft, kan zij u ook andere informatie mailen of daarover pushnotificaties sturen, zoals de persoonlijke aanbevelingen en informatie. Deze persoonlijke aanbevelingen zijn gebaseerd op uw bezoekgeschiedenis. Als u dit soort informatie liever niet ontvangt, kunt u zich afmelden voor deze e-mails en - in voorkomend geval - pushnotificaties.

Dealerdirect gebruikt bij haar communicatie via e-mail en/of pushnotificaties technologie die haar kan vertellen of u berichten leest en op welke hyperlinks u in die berichten klikt. Dat doet Dealerdirect voor analysedoeleinden. Met uw toestemming kan Dealerdirect deze informatie ook gebruiken om haar communicatie naar u relevanter te maken. Deze toestemming kan u intrekken.

Dealerdirect, advertentienetwerken en mediabureaus waarvan Dealerdirect gebruik maakt kunnen advertenties tonen op de websites. Dat gebeurt op basis van uw eerdere bezoeken aan de websites en de websites van derde(n). 

Dealerdirect is voortdurend bezig haar dienstverlening te verbeteren en nog beter te laten aansluiten op wat afnemers, partners en aanbieders willen. Daarom kan Dealerdirect uw gegevens gebruiken om u uit te nodigen voor een vrijblijvend NPS- of marktonderzoek. Deze onderzoeken kan Dealerdirect ook door derden laten uitvoeren. Deelname is geheel vrijwillig. Bij het onderzoek staat aangegeven hoelang Dealerdirect uw gegevens gekoppeld aan de uitslagen van het onderzoek bewaren. Dealerdirect kan de resultaten van het onderzoek delen met een verkooppartner of een van onze klantenservicedienstverleners.

Dealerdirect analyseert informatie uit klant- en marktonderzoek, acties, aanbiedingen, advertenties en klikgedrag om inzicht in haar klanten en uw gebruik van de diensten van Dealerdirect te verkrijgen. Ook maken we gebruik van segmentatiegegevens om deze inzichten te verrijken. Dealerdirect kan deze gegevens onder meer gebruiken voor haar merkpositionering, om haar services te verbeteren en om haar campagnes te optimaliseren. Dealerdirect zorgt ervoor dat al haar analyses alleen op geaggregeerd niveau worden gerapporteerd. Dit betekent dat de resultaten op geen enkele wijze tot individuele klanten zijn te herleiden en niet worden gebruikt voor gepersonaliseerde uitingen. Dit doet Dealerdirect vanuit haar gerechtvaardigd belang.

Dealerdirect wil van tijd tot tijd onderzoeken of een eventuele samenwerking met een andere partij effectief is en wil daarvoor statistische inzichten verzamelen. Daarom delen we jouw klantgegevens en klikgedrag met andere partijen waaronder DPG Media B.V. Deze geaggregeerde statistische inzichten zijn niet herleidbaar naar individuele klanten. Dit doet Dealerdirect vanuit haar gerechtvaardigd belang.

Dealerdirect plaatst reviews alleen met uw toestemming. Omdat reviews lang waardevol zijn voor klanten, bewaren we een review totdat jij van ons vraagt de review te verwijderen of tot het moment dat de review door ons wordt verwijderd op grond van de reviewvoorwaarden.

Dealerdirect gebruikt persoonsgegevens om ongeautoriseerde toegang en fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik zal Dealerdirect bepaalde gegevens bewaren. Dealerdirect bewaart deze gegevens niet langer dan noodzakelijk.

Als u social media gebruikt om berichten van Dealerdirect te delen op uw social media account raadt Dealerdirect u aan om het privacybeleid van de social media partijen waar u een account heeft, goed door te nemen zodat u weet hoe uw gegevens worden gebruikt, door wie en hoe u de instellingen kan aanpassen.

Wanneer u via een website van Dealerdirect een (ver)koopovereenkomst heeft gesloten bij een van onze aankooppartners (afnemers), krijgt die aankooppartner uw naam en adres. Deze gegevens heeft de aankooppartner nodig om de (ver)koopovereenkomst die u met hem/haar bent aangegaan te kunnen uitvoeren. Als dit voor de levering noodzakelijk is, bijvoorbeeld om een afleveringsafspraak te maken, krijgt de betreffende aankooppartner ook uw telefoonnummer.

Dealerdirect schakelt ook andere externe dienstverleners in om te helpen met verschillende dingen. Soms hebben zij daar ook persoonsgegevens voor nodig. Dealerdirect deelt alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor Dealerdirect uitvoert. Dealerdirect mag met uw instemming ook gegevens verkopen aan deze dienstverleners of andere derde partijen. En met alle externe dienstverleners sluit Dealerdirect overeenkomsten waarin wordt afgesproken wat zij met die gegevens mogen doen.

 

Het type werkzaamheden dat externe dienstverleners voor Dealerdirect uitvoeren zijn:

 • het ondersteunen bij het leveren van digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van websites en applicaties;
 • het ondersteunen bij de klantenservice;
 • het ondersteunen bij advertentie- en marketingcampagnes;
 • het ondersteunen bij het doen van klantonderzoek en het verkrijgen van ratings- en reviews;
 • het ondersteunen bij het personaliseren van marketingboodschappen en het leveren van een optimale websitebeleving;
 • het leveren van financiële diensten, zoals betaaldiensten, incassobureaus en kredietinformatiebureaus;
 • het ondersteunen bij het faciliteren van telefonisch contact tussen u en zakelijke aankooppartners;
 • het ondersteunen bij het doen van onderzoeken en analyses om de dienstverlening van Dealerdirect te verbeteren;
 • het ondersteunen bij de naleving van wettelijke verplichtingen.

 

Voor alle bovenstaande gegevensverwerkingen geldt dat wij de persoonsgegevens die u zelf aan Dealerdirect geeft, en de gegevens die Dealerdirect over u verzamelt, combineert en gebruikt voor marktonderzoeken en algemene analyses en indeling in groepsprofielen, dan wel dat Dealerdirect daarvoor derden inschakelt. In voorkomend geval wordt daarbij ook gebruik gemaakt van voor het algemene publiek vrij toegankelijke (demografische) gegevens en gegevens die Dealerdirect van derden (bijvoorbeeld listbrokers) afneemt. Listbrokers leveren bijvoorbeeld algemene gegevens over postcodegebieden (gemiddelde leeftijd inwoners van bepaalde postcode, gemiddelde gezinssamenstelling, gemiddeld inkomen).

De analyses zijn nooit tot een individueel persoon herleidbaar. De analyses zijn erop gericht om een beeld te krijgen van de verschillende groepen mensen die diensten van Dealerdirect afnemen of daartoe wellicht zouden kunnen overgaan. Een voorbeeld is een groep (potentiële) gebruikers van de diensten van Dealerdirect in de leeftijdscategorie 30-40 jaar, met kinderen, gehuwd en met interesse in auto's.

Soms moet Dealerdirect persoonsgegevens doorgeven aan de overheid. Dit kan zich allereerst voordoen als bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de Belastingdienst. Ook kan de politie of justitie bepaalde gegevens nodig hebben in het geval van fraude of misbruik. Tot slot kunnen bepaalde toezichthouders toegang tot persoonsgegevens krijgen in het kader van een onderzoek.

Als u daarmee instemt dan geven we uw persoonsgegevens ook aan andere bedrijven door, bijvoorbeeld als een van onze commerciële partners een aanbieding heeft voor klanten van Dealerdirect.

Dealerdirect slaat uw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte ("EER"). Het kan echter voorkomen dat bepaalde gegevens die Dealerdirect verzamelt, worden doorgegeven aan of opgeslagen op een bestemming buiten de EER, bijvoorbeeld omdat een externe dienstverlener daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, zorgen wij dat dit gebeurt op een veilige en rechtmatige manier. Dealerdirect zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd, zoals het overeenkomen met de ontvangers van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn opgesteld.

Dealerdirect neemt veel maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Zowel op organisatorisch als technisch gebied. Door een toegangscontrole zorgt Dealerdirect ervoor dat uw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers waarvoor het noodzakelijk is dat zij daarmee werken. Geeft Dealerdirect uw gegevens aan iemand anders? Dan eisen we dat die ander net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaat als wij.

 

Bewaartermijnen

Er is op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. Dealerdirect moet zelf bepalen hoe lang zij persoonsgegevens bewaard. Hierbij kijkt Dealerdirect naar hoe lang de gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of worden gebruikt. De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om onze dienstverlening af te handelen. Daarna bewaart Delaerdirect gegevens nog maximaal twee jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens geanonimiseerd, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar).

 

Uw rechten

U heeft het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe Dealerdirect met uw persoonsgegevens omgaat en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen. In dit privacybeleid heeft Dealerdirect daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens zij van u verzamelen en hoe zij met uw gegevens omgaan.

U heeft het recht om te allen tijde inzage van Dealerdirect te vragen in de gegevens die Dealerdirect over u beschikbaar heeft. Aanvragen worden binnen uiterlijk 30 dagen verwerkt.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens als u het niet eens bent met de manier waarop Dealerdirect uw persoonsgegevens verwerkt. Dit recht geldt voor de gegevens die Dealerdirect gebruikt voor direct marketing. Zo kunt u bij onze klantenservice aangeven dat u niet langer (digitale) post van ons wil ontvangen. Ook kan u Dealerdirect vragen om uw gegevens niet langer te gebruiken voor gepersonaliseerde aanbevelingen op websites. Daarnaast geldt dit recht ook voor andere gegevens die Dealerdirect van u gebruikt op basis van ons gerechtvaardigd belang. U kan er bijvoorbeeld voor kiezen dat Dealerdirect de gegevens over uw surf- en zoekgedrag vergeet en blijft vergeten. Aanvragen verwerkt Dealerdirect binnen uiterlijk 30 dagen.

U heeft recht om gegevens die u aan ons heeft gegeven in het kader van de overeenkomst(en) die u met Dealerdirect heeft gesloten te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat u deze gegevens kan bewaren. Dit betreffen uw naam-, adres- en woonplaatsgegevens en biedingen.

U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat Dealerdirect uw gegevens mag bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als u van mening bent dat hier sprake van is, kan u contact met Dealerdirect opnemen via de klantenservice.

U heeft het recht om Dealerdirect te verzoeken om alle gegevens die Dealerdirect van u heeft te verwijderen. Wanneer u een verzoek indient om uw account te verwijderen, zal Dealerdirect die gegevens verwijderen die tot u herleidbaar zijn behalve de gegevens die Dealerdirect op basis van de wet moet of mag bewaren. Dit verzoek kan Dealerdirect niet inwilligen indien er nog een kavel door u wordt aangeboden. Ook kan Dealerdirect dit verzoek niet inwilligen als Dealerdirect op grond van de wet uw persoonsgegevens mag bewaren ondanks een verwijderverzoek.

U heeft het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop Dealerdirect met uw gegevens omgaat. Wanneer u een klacht heeft, dan lost Dealerdirect dat het liefst zelf met u op. U kunt daarvoor contact opnemen met de klantenservice. Dit kan u doen door te e-mailen naar klantenservice@dealerdirect.nl. Tot slot heeft u het recht om met uw klacht naar de Autoriteit Persoonsgegevens te gaan. Als u nog vragen heeft over de wijze waarop Dealerdirect met uw persoonsgegevens omgaat, neem dan gerust contact op met de klantenservice.

 

Cookies 

Dealerdirect maakt gebruik van cookies en overige technieken op haar websites en in de communicatie per e-mail en via pushnotificaties (hierna de ‘communicatie’). Hieronder geeft Dealerdirect zoveel mogelijk informatie over het gebruik van deze technieken, waaronder cookies door Dealerdirect. Hier kunt u ook uw cookie instellingen beheren. Dealerdirect maakt alleen gebruik van marketingcookies als u hiervoor toestemming heeft gegeven. Zonder toestemming ziet u alleen willekeurige advertenties. U kunt hieronder een keuze maken.

 

“IK VIND COOKIES PRIMA”

We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, advertenties en analyses. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

 

“OPTIES”

-       Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken. 

-       Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.

-       Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

-       Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

-       Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog aan het classificeren zijn, samen met de aanbieders van afzonderlijke cookies.

 

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u een website of applicatie van Dealerdirect gebruikt. Er zijn daarnaast ook cookie-achtige technieken waarmee dezelfde resultaten worden behaald, ook voor onze communicatie.

Door gebruik te maken van cookies en andere technieken zorgt Dealerdirect er bijvoorbeeld voor dat:

 • U bij uw bezoek aan een website van Dealerdirect niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren;
 • Dealerdirect u speciale functionaliteiten kan aanbieden;
 • Dealerdirect en/of derde partijen kunnen meten hoe de website(s) van Dealerdirect worden gebruikt en waar Dealerdirect deze nog kunnen verbeteren;
 • Dealerdirect kan meten of (en hoe) haar communicatie wordt gelezen en waar Dealerdirect deze nog kunnen verbeteren;
 • Dealerdirect je advertenties en aanbevelingen kan tonen op basis van uw interesses;

 

Op de website(s) van Dealerdirect kunnen ook cookies van derden worden geplaatst waarop het privacy- en cookiebeleid van die betreffende partij van toepassing is.

Dealerdirect gebruikt de volgende cookies.

 • Functionele cookies zorgen ervoor dat de website(s) van Dealerdirect correct functioneert. 
 • Met analytische cookies verzamelt Dealerdirect met hulp van derden statistieken over hoe de website(s) gebruikt wordt en of (en op welke wijze) de communicatie van Dealerdirect wordt gelezen. Door dit te meten, kan Dealerdirect haar communicatie blijven verbeteren in het voordeel van haar gebruikers.
 • Dealerdirect plaatst marketingcookies op de website(s). Ook derde partijen kunnen marketingcookies plaatsen op de website(s). Dealerdirect plaatst ook marketingcookies op websites van derden. De informatie uit deze marketingcookies kan Dealerdirect wij met elkaar combineren. Dit doet Dealerdirect zodat wij u op basis van online surf-, zoek- en koopgedrag zo relevant mogelijke aanbiedingen kunnen doen. Met deze marketingcookies houdt Dealerdirect ook bij welke advertenties worden gezien. Dealerdirect kan u herkennen als u vanuit een e-mailbericht of pushnotificatie doorklikt naar de website. Verder kan Dealerdirect met uw toestemming haar communicatie voor u persoonlijker en relevanter maken.

 

Functionele of noodzakelijke cookies zorgen ervoor dat de website(s) van Dealerdirect goed functioneert. Denk hierbij aan:

 • Het onthouden en bewaren van ingevoerde gegevens;
 • Het geven van een melding bij een niet volledig ingevuld veld;
 • Opgeslagen browserinstellingen;
 • De mogelijkheid inloggegevens op te slaan zodat u deze niet iedere keer opnieuw hoeft in te voeren;
 • De mogelijkheid om te reageren op berichten;
 • Een gelijkmatige belasting van de website zodat die goed bereikbaar is en optimaal blijft werken;
 • Het opsporen van mogelijk misbruik of mogelijke problemen op onze website(s). Wij maken hiervoor ook gebruik van Google reCAPTCHA (zie Privacy Policy en Terms of Use van Google).

 

Dealerdirect gebruikt, met behulp van derden, analytische cookies om het gebruik van de website(s) te onderzoeken. Deze statistieken geeft Dealerdirect onder meer inzicht in hoe vaak de websites worden bezocht en op welke punten de websites kunnen worden verbeterd. Ook geeft dit meer zich op de transacties die via de websites tot stand komen. Zo kan Dealerdirect uw ervaring met haar websites en diensten voortdurend optimaliseren. Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen:

 • Het IP-adres dat anoniem wordt gemaakt;
 • Technische kenmerken, zoals de browser die u gebruikt (zoals Chrome, Safari of Firefox), uw taalvoorkeur en welk apparaat u gebruikt;
 • Vanaf welke pagina of via welke advertentiecampagne u naar de website bent gekomen;
 • Wanneer en hoelang u de website bezoekt of gebruikt;
 • Of u gebruikmaakt van functionaliteiten van de website;
 • Of communicatie op de website wordt gelezen; en
 • Welke pagina’s van de websites u bezoekt.

 

Deze cookies gebruiken wij bijvoorbeeld om:

 • Bij te houden wat het aantal bezoekers van de websites is;
 • Te meten hoelang een bezoek duurt;
 • Te meten hoeveel bezoekers communicatie openen;
 • Te meten wat het succes van een advertentiecampagne is;
 • Te bepalen in welke volgorde een bezoeker de verschillende pagina's van een website bezoekt;

 

Op de websites ziet u aanbevelingen, promoties en advertenties van Dealerdirect en van derden. Ook op websites van derden kunt u advertenties van Dealerdirect tegenkomen. Om onze communicatie en deze aanbevelingen, promoties en advertenties relevant te houden, gebruikt Dealerdirect cookies. Deze marketingcookies maken het mogelijk dat:

 

 • Dealerdirect kan bijhouden welke advertenties u al heeft gezien;
 • Dealerdirect kan bijhouden hoe vaak u een advertentie al heeft gezien;
 • Dealerdirect kan voorkomen dat u steeds dezelfde advertentie te zien krijgt;
 • Dealerdirect kan bijhouden of u op de advertenties klikt;
 • Dealerdirect kan bijhouden of u gebruik maakt van de aangeboden diensten en op welke wijze;
 • Dealerdirect kan meten of u haar communicatie leest en op welke links u klikt, zodat Dealerdirect deze communicatie zo relevant mogelijk voor u kan maken;
 • Dealerdirect kan uw online surf-, zoek-, en verkoopgedrag combineren en op basis van deze (gecombineerde) gegevens segmenten opbouwen, ongeacht van welk apparaat u gebruikmaakt;
 • Dealerdirect kan door middel van de opgebouwde segmenten uw advertentie-interesses inschatten en haar advertenties op haar websites en op websites van derden hierop afstemmen;
 • Dealerdirect kan de segmenten ook kunnen gebruiken voor campagnes van derden.

 

Advertentienetwerken en mediabureaus fungeren als tussenpersoon voor Dealerdirect en adverteerders. De marketingcookies van deze partijen maken het mogelijk dat:

 • Dealerdirect advertenties van derden aan u kunnen tonen;
 • Aadvertentiepartners van Dealerdirect uw voorkeuren bij onze websites kunnen combineren met informatie die zij verzamelen bij uw bezoek aan andere websites.

 

Voor de cookies die deze partijen voor marketingdoeleinden plaatsen, verwijst Dealerdirect naar de verklaringen op de websites van deze partijen. Omdat de verklaringen regelmatig kunnen wijzigen, raden wij u aan deze privacy- en cookieverklaringen regelmatig te raadplegen. De volgende partijen plaatsen via onze webwinkel cookies en/of overige technieken:

Om uw instellingen voor marketingcookies bij andere partijen te beheren, verwijzen wij u naar de websites van die partijen. In sommige gevallen, namelijk bij het gebruik van Facebook pixel en het daardoor kunnen afstemmen van onze advertenties op uw voorkeuren, vervullen Dealerdirect en Meta beiden de rol van 'gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke' als bedoeld in de AVG. In dat kader zijn afspraken over de verdeling van verantwoordelijkheden (link: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum) gemaakt.

Als u niet wilt dat websites van Dealerdirect cookies op uw apparaat kunnen opslaan, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. U krijgt dan een waarschuwing voordat er cookies worden geplaatst. U kunt uw instellingen ook zo aanpassen dat de browser alle cookies of alleen cookies van derde partijen weigert. Ook cookies die al geplaatst zijn, kunt u verwijderen. U moet de instellingen apart aanpassen voor elke browser op elk apparaat dat u gebruikt. Het is mogelijk dat als u geen gebruik wil maken van cookies dit van invloed is op het goed functioneren van de websites van Dealerdirect.

Als u ook de cookiehistorie wil verwijderen, dan kan dat voor de verschillende browsers op de onderstaande manier.


Cookies verwijderen in Chrome:

 • Klik op de 3 puntjes, rechtsboven. Klik op Geschiedenis > Geschiedenis > Browsegegevens wissen.
 • In het menu 'Browsegegevens wissen' heb je bovenin de optie om browsegegevens te wissen vanaf het eerste gebruik tot en met alleen het laatste uur. Daaronder kies je welke items je wilt wissen. Vink in elk geval 'Cookies en andere site- en plug-ingegevens' aan.
 • Druk op de knop 'Browsegegevens wissen'.

Cookies verwijderen in Safari:

 • Open Safari en ga naar Safari > Voorkeuren > Privacy > Bewaarde cookies en gegevens verwijderen > Beheer websitegegevens > Verwijder alles.

Cookies verwijderen in Firefox:

 • Klik op de 3 streepjes rechtsboven, klik op Opties > Privacy > Individuele cookies verwijderen.
 • Klik op 'Alle verwijderen'.

Cookies verwijderen in Microsoft Edge:

 • Klik op de 3 puntjes rechtsboven > Instellingen. Klik onder 'Browsegegevens wissen' de optie 'Kies wat u wilt wissen'.
 • Selecteer de cookies (voorgeselecteerd) > Druk op de knop 'Wissen'.

Cookies verwijderen in Internet Explorer:

 • Klik op het tandwiel rechtsboven > kies Internetopties > tab Algemeen. Klik onder 'Browsegeschiedenis' op 'Verwijderen'.
 • Wil je niet alles verwijderen? Vink dan in ieder geval 'Cookies en Websitegegevens' aan en klik op 'Verwijderen'.

 

Met het gebruik van sommige cookies worden ook persoonsgegevens verwerkt. In het privacybeleid van Dealerdirect (zie onder meer pagina 4 hiervoor) vindt u meer informatie over hoe Dealerdirect met uw persoonsgegevens omgaat.

Dealerdirect past het cookiebeleid regelmatig aan in het geval de websites of de regels rondom cookies wijzigen. U kunt de actuele versie van dit cookiebeleid raadplegen door onderaan elke pagina te klikken op de link naar het cookiebeleid van Dealerdirect. 

Als u bezwaar heeft tegen het combineren van uw persoonsgegevens, dan kunt kunt u dit kenbaar maken op klantenservice@dealerdirect.nl. U kunt ook altijd uw toestemming intrekken voor de cookies waarmee Dealerdirect interesses in kaart brengt.


select your vehicle.

Nederlands Nederlands Vlaams Vlaams
Nederlands Nederlands Deutsch Deutsch Vlaams Vlaams
Nederlands Nederlands
Nederlands Nederlands