Algemene voorwaarden Dealerdirect

- IKWILVANMIJNAUTOAF.NL

- IKWILVANMIJNAUTOAF.BE

- IK WILVANMIJNMOTORAF.NL

- IKWILVANMIJNMOTORAF.BE

- IKWILVANMIJNFIETSAF.NL

zijnde de Verkoopsite(s) van Dealerdirect


Als u Kavels verkoopt of koopt op onze Verkoopsite(s), zijn de volgende voorwaarden op u van toepassing. Door gebruik te maken van onze Verkoopsite(s) en de door ons aangeboden diensten stemt u in met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. U bent daaraan gebonden. Leest u onze algemene voorwaarden daarom door voordat u gebruikt maakt van onze Verkoopsite(s) en diensten.


Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Toepasselijkheid

Artikel 3 - Dienstverlening Dealerdirect

Artikel 4 - Aanmelding

Artikel 5 - Veiling

Artikel 6 - Bemiddelingskosten

Artikel 7 - Koopovereenkomst, betaling, levering en overdracht

Artikel 8 - Intellectueel eigendom

Artikel 9 - Privacy en gegevensverwerking

Artikel 10 - Gebruikersmateriaal

Artikel 11 - Beschikbaarheid

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

Artikel 13 - Gevolgen van het niet naleven van onze voorwaarden

Artikel 14 - Audit

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Nieuwe versie


Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. Aanbieder: De consument of gemachtigde vertegenwoordiger van een rechtspersoon die een Voertuig aanbiedt op de Verkoopsite van Dealerdirect.

2. Bemiddelingsovereenkomst: De overeenkomst tussen Dealerdirect en Aanbieder waarbij Dealerdirect zal bemiddelen tussen Aanbieder en Bieder bij de verkoop van het Voertuig van Aanbieder met als doel de totstandkoming van een Koopovereenkomst.

3. Bieder: De erkende handelaar (indien in Nederland als voertuighandelaar actief RDW-erkend), zijnde een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, welke een Bieding heeft uitgebracht.

4. Bieding: Het bod dat Bieder heeft uitgebracht op een Kavel. Dit bod is altijd in euro's en inclusief omzetbelasting.

5. Dealerdirect: Dealerdirect BV, zoals ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08122057, Dealerdirect België zoals ingeschreven in het KBO onder nummer 0839.741.272, Motordealerdirect BV, zoals ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57048487, Motordealerdirect België zoals ingeschreven in het KBO onder nummer 0634.718.411 en Dealerdirect Bikes BV, zoals ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 86213520, zijnde de gebruiker van deze algemene voorwaarden en exploitant van de Verkoopsites zoals vermeld in deze algemene voorwaarden en via welke Dealerdirect bemiddelt bij de totstandkoming van Koopovereenkomsten tussen Aanbieder en Bieder c.q. Verkoper en Koper.

6. Inkoopsite(s): De Voertuig inkoopsite(s) en inkoopapps die door Dealerdirect geëxploiteerd worden. Dit betreft o.a. de website: www.dealerdirect.eu.

7. Kavel: Een Voertuig, dat ter verkoop is aangeboden en dat is opgenomen in de administratie van de Verkoopsites. Aan dit Voertuig zal een uniek kavelnummer toegekend worden door Dealerdirect.

8. Koopovereenkomst: De overeenkomst die door bemiddeling van Dealerdirect tot stand komt tussen Aanbieder en Bieder, respectievelijk Verkoper en Koper, waarbij Koper zich verplicht om het Voertuig van Verkoper af te nemen en te betalen en Verkoper zich verplicht om het Voertuig te leveren aan Koper.

9. Koper: De (RDW-)erkende voertuighandelaar, zijnde een natuurlijk persoon (eenmanszaak) of een rechtspersoon, die een Bieding heeft uitgebracht welke is geaccepteerd door een Verkoper.

10. Verkoopsite(s): De verkoopsites die door Dealerdirect geëxploiteerd worden. Dit betreft o.a. de navolgende websites: www.ikwilvanmijnautoaf.nl, www.ikwilvanmijnautoaf.be, www.ikwilvanmijnmotoraf.nl, www.ikwilvanmijnmotoraf.be, www.ikwilvanmijnscooteraf.nl of www.ikwilvanmijnfietsaf.nl (voor een volledige overzicht wordt verwezen naar www.dealerdirect.eu/sites).

11. Verkoper: De consument of gemachtigde vertegenwoordiger van een rechtspersoon die een Voertuig heeft aangeboden op de Verkoopsite en welke een Bieding heeft geaccepteerd.

12. Voertuig: Een voertuig, zijnde een personen-, bedrijfsauto, vrachtwagen, motorfiets, scooter, fiets, caravan, camper, trailer of ander voertuig of vaartuig, welke door Aanbieder ter verkoop wordt aangeboden.

13. Taxatie: Het (in)schatten van de waarde van een Kavel door Dealerdirect. Het betreft een waardebepaling (verwachte verkoopprijs) die aan de hand van de beschikbare voertuiginformatie en in overleg met de Aanbieder tot stand komt. De waardebepaling is uitsluitend informatief, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. De taxatie vormt geen bindend aanbod om het Voertuig te (ver)kopen.

14. Veiling: De periode dat de bij Dealerdirect aangesloten Kopers de tijd hebben om een Bieding uit te brengen op een Kavel.


Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle rechtsverhoudingentussen Dealerdirect en u, de opdracht door Aanbieder tot bemiddeling en de overeenkomst tot bemiddeling tussen Aanbieder en Dealerdirect, overeenkomsten en overige verbintenissen welke direct of indirect verband houden met de dienstverlening van Dealerdirect . Ze zijn onder meer van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de Verkoopsite(s), inclusief eventuele sub pagina’s en sub domeinen van de Verkoopsite(s).

2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van u of die van een derde partij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op alle voorwaarden die zijn opgenomen in of waarnaar wordt verwezen in andere documenten, inclusief correspondentie die niet in overeenstemming is met deze algemene voorwaarden, als dergelijke andere voorwaarden van toepassing zijn, ondanks het voorgaande.

3. Als bepaling(en) in deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk nietig of ongeldig is/zijn, blijven partijen gebonden aan de resterende voorwaarden. Dealerdirect zal het nietige en/of ongeldige deel vervangen door geldige bepalingen. Deze nieuwe bepalingen zullen juridische gevolgen hebben die zoveel mogelijk in overeen- stemming zijn met de ongeldige bepalingen, op basis van de inhoud en het doel van deze voorwaarden.

4. Dealerdirect behoudt zich het recht voor om eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen te maken in deze voorwaarden en haar Verkoopsite(s).

5. Een partij, ten aanzien van wie deze algemene voorwaarden eerder van toepassing zijn geweest, wordt geacht ook akkoord te gaan of te zijn gegaan met het van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden op latere en eerdere Taxaties, bemiddelingen, overeenkomsten en overige verbintenissen tussen Dealerdirect en Aanbieders c.q. Verkopers en/of Bieders c.q. Kopers, welke direct of indirect verband houden met de dienstverlening van Dealerdirect, ook al is dat niet steeds expliciet (opnieuw) overeengekomen.

6. Individuele afwijkende bepalingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen, zijn slechts bindend indien deze nadrukkelijk en schriftelijk door partijen zijn overeengekomen en schriftelijk zijn bevestigd.

7. Indien Dealerdirect niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daar- van niet van toepassing zijn, of dat Dealerdirect in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.


Artikel 3 - Dienstverlening Dealerdirect

1. De dienstverlening van Dealerdirect ziet alleen en uitsluitend toe op het bemiddelen bij de totstandkoming van een Koopovereenkomst tussen Aanbieder en Bieder respectievelijk Verkoper en Koper. Daarnaast ondersteunt Dealerdirect Aanbieder bij het plaatsen van zijn/haar Voertuig op een Verkoopsite.

2. Dealerdirect is geen partij in of onderworpen aan de Koopovereenkomst of enige andere regeling tussen de Koper en de Verkoper op grond van de Koopovereenkomst tussen de Koper en de Verkoper (inclusief maar niet beperkt tot verzendingsregelingen). Dealerdirect is (daarom) niet onderworpen aan enige postcontractuele informatieverplichtingen. Een Aanbieder die een Verkoopsite gebruikt om een Kavel ter veiling aan te bieden, doet een aanbod om voor dat Kavel een Koopovereenkomst aan te gaan met een potentiële Koper. Een Koper aanvaardt het aanbod om een Koopovereenkomst aan te gaan door een bod uit te brengen. De Koopovereenkomst komt eerst dan tot stand wanneer Aanbieder het bod van Bieder aanvaardt.

3. Om de veilige en ordelijke werking van de diensten van Dealerdirect mogelijk te maken, en door het aldus accepteren van deze voorwaarden, gaan Verkoper en Koper ermee akkoord dat de Standaard Verkoopovereenkomst een integraal onderdeel vormt van de Koopovereenkomst tussen Koper en Verkoper met betrekking tot elke aankoop en verkoop die wordt gedaan via een Verkoopsite. In deze voorwaarden kunnen bepaalde aanvullende rechten en verplichtingen worden beschreven en uiteengezet die deel uitmaken van de Koopovereenkomst. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, gaat u er vooraf mee akkoord dat u gebonden bent aan de Standaard Verkoopovereenkomst en de bovengenoemde rechten en verplichtingen (die een integraal onderdeel vormen van elk Koopovereenkomst) jegens uw contractuele tegenpartij (ofwel de Koper ofwel de Verkoper). Bijgevolg kunnen de Koopovereenkomst en dergelijke aanvullende voorwaarden tegen u en/of door u worden ingeroepen en vervangen zij alle andere voorwaarden die van toepassing zijn op de contractuele relatie tussen Verkoper en Koper.

4. Dealerdirect stelt aan Aanbieders een online veilingplatform (Verkoopsite) ter beschikking om Voertuigen te verkopen aan deelnemers van een besloten netwerk van handelaren (Bieders) en draagt zorg voor het onderhoud van genoemd platform. De Verkoopsite biedt Aanbieders de mogelijkheid om naast de algemene informatie over het Voertuig, foto’s en nadere informatie over het Voertuig te verstrekken en zo een nauwkeuriger Taxatie te verkrijgen.


Artikel 4 - Aanmelding

1. Om gebruik te kunnen maken van de bemiddelingsdiensten van Dealerdirect dient Aanbieder een Voertuig aan te melden op een Verkoopsite. Het is verboden om valse informatie te verstrekken, dan wel dat de Aanbieder zich voordoet als een andere persoon of bedrijf of de bemiddelingsdiensten namens een andere persoon te gebruiken om de voorwaarden of het beleid van Dealerdirect te omzeilen. Om de Verkoopsite(s) veilig en betrouwbaar te houden, behoudt Dealerdirect zich het recht voor om de Aanbieder de mogelijkheid van het gebruik van de Verkoopsite te ontzeggen, een aanmelding op te schorten en/of een Kavel te verwijderen en het recht op toegang tot de Verkoopsite te beëindigen.

2. Aanbieder ontvangt van Dealerdirect e-mails met hyperlinks om bijvoorbeeld een taxatieverzoek te activeren of om een Bieding in te zien dan wel een Voertuig-verkoop te bevestigen. Deze e-mails zijn strikt persoonlijk en mogen door Aanbieder niet aan derden worden overgedragen of inhoudelijk aan derden bekend worden gemaakt. Als Aanbieder weet of vermoedt dat een derde de inhoud van zijn e-mails of accountgegevens kent, dient Dealerdirect hiervan onverwijld in kennis te worden gesteld. Dealerdirect blokkeert in voorkomend geval de verdere toegang van het account, om misbruik in naam van Aanbieder te voorkomen. Aanbieder zal hierna nieuwe e-mails van Dealerdirect ontvangen. Aanbieder is jegens Dealerdirect aansprakelijk voor schade als gevolg van misbruik van deze gegevens door derden voor zover dat misbruik aan Aanbieder redelijkerwijs is toe te rekenen.

3. Na het aanmelden van het Voertuig op de Verkoopsite zal Aanbieder een e-mail ontvangen welke bevestigd moet worden om te zorgen dat het Voertuig ter Taxatie aangeboden wordt. Indien bevestiging uitblijft kan Dealerdirect er toe overgaan de aanmelding handmatig te activeren. Na een handmatige controle c.q. aanvulling c.q. correctie van de aanmelding zal er een samenvatting van de ontvangen gegevens per email verzonden worden naar Aanbieder. Met behulp van deze e-mail kan Aanbieder controleren of alle gegevens goed zijn ontvangen bij de Verkoopsite. Indien hier onjuistheden in vermeld staan, of als er aanvullingen gedaan dienen te worden, dan dient er telefonisch contact opgenomen te worden met de klantenservice van de verkoopsites. De correcties c.q. aanvullingen mogen ook middels een emailbericht (klantenservice@ikwilvanmijnautoaf.nl, klantenservice@ikwilvanmijnautoaf.be, klantenservice@ikwilvanmijnmotoraf.nl, klantenservice@ikwilvanmijnmotoraf.be, klantenservice@ikwilvanmijnscooteraf.nl of klantenservice@ikwilvanmijnfietsaf.nl) doorgegeven worden. Het is mogelijk na aanmelding van het Voertuig alsnog afbeeldingen en nadere van belang zijnde informatie toe te voegen.

4. Om misbruik van het veilingplatform van Dealerdirect tegen te gaan, slaat Dealerdirect de IP-adressen op van de locaties vanaf waar door Aanbieder ingelogd wordt.

5. Indien Aanbieder een of meerdere van de bepalingen van dit artikel niet correct naleeft, kan Dealerdirect per direct en zonder nadere waarschuwing de aanmelding verwijderen en Aanbieder uitsluiten van verdere toegang tot haar Verkoopsite(s). Dat kan ook via andere accounts, die door de Aanbieder worden gebruikt. In voorkomend geval is het niet toegestaan om een nieuw account aan te maken of de Verkoopsite via het account van een ander te gebruiken.


Artikel 5 - Veiling

1. Gebruikers van de Verkoopsite zullen zich houden aan alle redelijke aanwijzingen en instructies met betrekking tot de veiling die door of namens Dealerdirect worden gegeven. Als er zich situaties voordoen die niet worden beschreven in deze voorwaarden, als er een geschil is tussen gebruikers van de Verkoopsite of als er andere onregelmatigheden zijn, zal Dealerdirect beslissen hoe er gehandeld dient te worden.

2. Gebruikers van de Verkoopsite zijn verplicht om te voldoen aan alle toepasselijke nationale, Europese en internationale wetten en bindende voorschriften met betrekking tot Bieden op, Aanbieden, Kopen en Verkopen van Voertuigen via de Verkoopsite(s).

3. Nadat een Voertuig is aangemeld op een van de Verkoopsites, kent Dealerdirect het Voertuig een kavelnummer toe. Vanaf dat moment zal de Kavel een bepaalde tijd (een veilingronde van minimaal 1 minuut tot maximaal 96 uur) op een online veiling worden aangeboden. Tijdens deze online veiling zijn uitsluitend de Voertuig-gegevens (met uitsluiting van persoonsgegevens) zichtbaar op een afgeschermd gedeelte van de Verkoopsite(s) waarop uitsluitend door Dealerdirect goedgekeurde en officiële handelaren (potentiële Kopers) de Kavels kunnen bekijken en online een Bieding kunnen uitbrengen.

4. In voorkomend geval is het mogelijk dat een Voertuig meerdere veilingronden nodig heeft om tot een Bieding te kunnen komen.

5. Dealerdirect kan beslissen een Voertuig meerdere malen aan te bieden in de veiling. Dit wordt doorgaans beperkt tot maximaal 5 maal.

6. Biedingen zijn, tenzij anders aangegeven en voor zover van toepassing, in euro's en inclusief btw.

7. Dealerdirect behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht een Bieding te verwijderen als Dealerdirect dit nodig acht, bijvoorbeeld in geval van mogelijk misbruik of fraude of bij een vergissing. Dealerdirect heeft, naar eigen goeddunken, eveneens het recht om een Kavel te verwijderen uit een geplande of lopende veiling als Dealerdirect dit nodig acht. Als Dealerdirect een Kavel verwijdert, zullen alle geplaatste Biedingen ook worden verwijderd.


Artikel 6 - Bemiddelingskosten

1. De bemiddeling bij de verkoop van een Voertuig via de Verkoopsite(s) van Dealerdirect is voor Aanbieder c.q. Verkoper in beginsel kosteloos, behoudens het bepaalde in art. 7.5.


Artikel 7 - Koopovereenkomst, betaling, levering en overdracht

1. De Koopovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door Aanbieder van de Bieding van een Bieder. Aanbieder wordt daardoor Verkoper en Bieder wordt Koper.

2. Verkoper is, tenzij anders aangegeven, verplicht om binnen 48 uur na de totstandkoming van de Koopovereenkomst, middels een e-mailbericht, SMS-bericht of op telefonische wijze, contact op te nemen met Koper om een afspraak voor de levering van het Voertuig te maken. Mocht het Verkoper niet lukken in contact te komen met Koper, dan is Verkoper verplicht om binnen 72 uur na de totstandkoming van de Koopovereenkomst de klantenservice van Dealerdirect hiervan in kennis te stellen.

3. Koper is verplicht het Voertuig te aanvaarden en de via de Verkoopsite overeengekomen koopsom aan Verkoper te betalen, tenzij het Voertuig niet aan de omschrijving voldoet zoals is ingevuld op de voertuigspecificatie bij de Koopovereenkomst.

4. Verkoper dient het Voertuig inclusief de daarbij behorende documenten binnen 14 dagen na de totstandkoming van de Koopovereenkomst over te dragen c.q. te leveren (bezitsverschaffing) aan Koper. Koper en Verkoper kunnen in onderling overleg afwijken van de in dit artikel genoemde termijnen. Zij stellen daarvan Dealerdirect onverwijld in kennis.

5. Nadat een Koopovereenkomst tussen Bieder c.q. Koper en Aanbieder c.q. Verkoper tot stand is gekomen, mag Verkoper het Voertuig niet meer verkopen aan een derde partij of ervoor kiezen het Voertuig in bezit te houden en is Verkoper verplicht het Voertuig aan Koper te leveren. Weigert Verkoper het Voertuig binnen de levertermijn te leveren, ongeacht de reden, dan is de Verkoper - zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist - aan Dealerdirect de door haar gemaakte (administratie)kosten verschuldigd. Deze administratiekosten worden gefixeerd op 15% van de overeengekomen koopsom met een minimum van € 300,- incl. btw. Dealerdirect ziet zich hiertoe genoodzaakt om misbruik van annulering tegen te gaan en kan hiertoe een kopie van het vrijwaringsbewijs opvragen. 

6. Levering vindt, tenzij anders wordt afgesproken, plaats door het bezorgen van het Voertuig door Verkoper bij Koper. Indien afhalen van het Voertuig nadrukkelijk is overeengekomen, dan dient het afhalen plaats te vinden op het door Verkoper aangegeven adres.

7. Indien Verkoper het Voertuig bij Koper aflevert, dan kan Verkoper aanspraak maken op vergoeding van de kosten van één enkele reis per trein (een vervoersbewijs per tweede klasse voor één persoon) voor de kortste route van het adres van Koper naar het adres van Verkoper en na het overleggen van het originele vervoersbewijs (of een uittreksel van een persoonsgeboden OV chipkaart waar de kosten van de betreffende treinreis op vermeld staan), alsmede een kopie van het vrijwaringsbewijs van het Voertuig met daarop de datum welke overeen moet komen met de datum op het vervoersbewijs. Verkoper kan uitsluitend aanspraak maken op deze vergoeding indien er daadwerkelijk op de datum van overdracht met de trein is gereisd.

8. Indien er nadrukkelijk is afgesproken dat het Voertuig door Koper bij Verkoper wordt afgehaald, dan is Verkoper verplicht om Koper op de afgesproken afhaaldatum in staat te stellen het Voertuig tussen 9 en 17 uur af te kunnen halen. Voor het geval dat de partijen over het tijdstip van het afhalen geen overeenstemming kunnen bereiken, wordt het tijdstip naar redelijkheid door Koper vastgesteld, maar wel binnen de aangegeven levertijd van 14 dagen en met een termijn voor kennisgeving aan Verkoper van het afhaaltijdstip van ten minste 24 uur voorafgaand aan het moment van afhalen van het Voertuig.

9. Alvorens tot betaling over te gaan, heeft Koper het recht om te onderzoeken of het Voertuig overeenkomt met de omschrijving welke is verstrekt door Verkoper en samen met Verkoper een proefrit te maken. Eventuele schade die ontstaat tijdens de proefrit, is voor risico van Verkoper, tenzij deze is veroorzaakt door verkeersovertredingen van Koper of andere aan Koper toe te rekenen omstandigheden zoals onder andere onachtzaamheid of roekeloosheid van Koper. Onverminderd het bepaalde in de Koopovereenkomst wordt het Voertuig geleverd in de staat waarin het Voertuig zich bij het sluiten van de Koopovereenkomst bevindt.

10. Indien Koper constateert dat de omschrijving van het Voertuig niet overeenkomt met de werkelijke toestand van het Voertuig, heeft Koper recht op een redelijke vermindering van de koopsom of het recht de Koopovereenkomst ongedaan te maken c.q. te ontbinden. In dat geval heeft Verkoper de mogelijkheid de Koopovereenkomst kosteloos te ontbinden.

11. Alvorens Koper tot betaling overgaat, is Verkoper verplicht aan te tonen dat het chassisnummer en identiteitsplaatje van het Voertuig overeenstemmen met de gegevens op het kentekenbewijs c.q. de kentekencard. Koper heeft het recht om het kentekenbewijs c.q. de kentekencard te controleren en te onderzoeken of de gegevens overeenstemmen met de tenaamstelling.

12. De koopsom dient door Koper aan Verkoper uiterlijk betaald te worden bij levering en gelijktijdige bezitsverschaffing van het Voertuig, het regelen van de tenaamstelling en het afgeven van overige bij het Voertuig behorende documenten.

13. Partijen zijn verplicht elkaar een kwitantie van ontvangst te geven.

14. Koper is verplicht Verkoper ten tijde van de levering van het Voertuig een vrijwaringsbewijs en kwitantie te verstrekken. Verkoper dient de kwitantie en het verstrekte vrijwaringsbewijs goed te bewaren. Op verzoek van Dealerdirect is Verkoper verplicht hiervan kopieën te zenden aan Dealerdirect.

15. Verkoper is verplicht tijdens de levering van het Voertuig alle benodigde documenten (zoals, maar niet beperkt tot, onderhoudsboekje, instructieboekje, alarmcodes, kopie onderhoudsnota’s en kentekendocumenten) aan Koper te verstrekken.

16. Mochten Koper en Verkoper na het ontbinden van de Koopovereenkomst in een later stadium, maar binnen een periode van zes maanden, alsnog overeenstemming bereiken over de aankoop van het Voertuig, dan wordt dit geacht te zijn gebeurd na bemiddeling door Dealerdirect. In dit geval dient dit direct, maar uiterlijk binnen 24 uur, gemeld te worden aan Dealerdirect.


Artikel 8 - Intellectueel eigendom

1. De Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrecht, databankrechten, octrooirechten en merkrechten van de Verkoopsite(s), de Inkoopsite(s), de database(s) en alle verstrekte informatie (teksten, afbeeldingen, ontwerpen, foto's, software, audiovisueel materiaal en ander materiaal), al dan niet op of via de Verkoopsites, liggen bij Dealerdirect of haar (sub)licentiegevers.

2. Alle door Dealerdirect verstrekte stukken (zoals werkwijzen, adviezen, rapporten, overeenkomsten, ontwerpen, software, algemene voorwaarden, systeemontwerpen etc.) zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Aanbieder en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Dealerdirect worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. Er is uitsluitend sprake van een persoonlijke, herroepbare, niet exclusieve, (niet-)sublicentieerbare, niet-overdraagbare recht om de Verkoopsite te gebruiken en de Informatie te bekijken op de manier en in de format waarin het beschikbaar wordt gesteld via de Verkoopsite.


Artikel 9 - Privacy en gegevensverwerking

1. Aanbieder is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Bieders overeenkomstig hun oordeel nodig hebben voor het correct uitvoeren van de verleende Taxatie, tijdig in de gewenste vorm middels de formulieren op de Verkoopsite ter beschikking van Dealerdirect en Bieders te stellen.

2. Dealerdirect mag het door Aanbieder opgegeven (e-mail)adres als juist blijven beschouwen totdat haar schriftelijk een nieuw adres is medegedeeld. Indien het door Dealerdirect verstrekte advies of andere mededelingen Aanbieder niet bereiken doordat het opgegeven (e- mail)adres niet juist blijkt te zijn, komt dit geheel voor risico van Aanbieder en blijft een eventueel gesloten Koopovereenkomst geldig.

3. Aanbieder staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens en bescheiden waarop Dealerdirect de uitvoering van de overeenkomst heeft gebaseerd.

4. De Verkoopsites zijn een onderdeel van Dealerdirect. Dealerdirect is de wettelijk verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Dealerdirect van groot belang. Persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Dealerdirect zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van privacy en de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”). Wel wijst Dealerdirect de gebruikers van de Verkoopsite er expliciet op dat ook zij die persoonlijke gegevens van de andere partij ontvangt, wordt beschouwd als afzonderlijke en onafhankelijke gegevensbeheerders van die persoonlijke gegevens volgens de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. Als u de persoonsgegevens van een andere gebruiker ontvangt, garandeert u dat u deze informatie alleen zult verwerken om uw verplichtingen na te komen of om problemen op te lossen die voortvloeien uit de Verkoopovereenkomst. U zult deze persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving (voor gegevensbescherming). Zonder toestemming van de betreffende gebruiker mag u de persoonsgegevens niet gebruiken voor (andere) commerciële doeleinden, bijvoorbeeld voor het verzenden van ongevraagde communicatie of het anderszins benaderen van de gebruiker voor dergelijke doeleinden. Indien Dealerdirect wordt aangeklaagd, beboet of (anderszins) schade lijdt als gevolg van tekortkomingen die aan die gebruiker kunnen worden toegeschreven, stemt gebruiker ermee in om Dealerdirect te vrijwaren en schadeloos te stellen voor dergelijke vorderingen, boetes en/of schade.

5. De gegevens van Aanbieder c.q. Verkoper zijn tijdens de Taxatie en daarna uitsluitend in te zien door Dealerdirect en zullen niet openbaar worden gemaakt tijdens het taxatieverzoek.

6. Als Aanbieder akkoord gaat met de Bieding en er een Koopovereenkomst is gesloten, zullen de gegevens van Koper middels een e-mailbericht aan Verkoper bekendgemaakt worden. Ook zullen dan de gegevens van Verkoper middels een e-mailbericht aan Koper bekendgemaakt worden. Het is partijen niet toegestaan deze gegevens aan derden ter beschikking te stellen.

7. In het kader van de dienstverlening en de gerechtvaardigde belangen van Dealerdirect worden persoonsgegevens vastgelegd. Dealerdirect gebruikt persoonsgegevens van Aanbieders, Bieders, Kopers en Verkopers voor de uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst, om online veilingen mogelijk te maken, om de communicatie tussen gebruikers te faciliteren en om ondersteuning te bieden bij vragen, klachten, problemen (service). Daarnaast kunnen de gegevens worden verwerkt om te informeren over het (opnieuw) aanbieden van diensten van Dealerdirect, andere websites van Dealerdirect en voor het doen van aanbiedingen van zorgvuldig geselecteerde partners. Voor zover wettelijk vereist, zal Dealerdirect voor het gebruik van persoonsgegevens aan de Betrokkene toestemming vragen.

8. Bij het doen van aanbiedingen tracht Dealerdirect rekening te houden met de voorkeuren van de Betrokkene om wiens persoonsgegevens het gaat. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken via de afmeld-link in deze berichten of door de instellingen in het account aan te passen.

9. Indien Aanbieder geen nieuwe Taxatie wil ontvangen, dan kan hij dit telefonisch of middels een emailbericht naar klantenservice@ikwilvanmijnautoaf.nl, klantenservice@ikwilvanmijnautoaf.be, klantenservice@ikwilvanmijnmotoraf.nl, klantenservice@ikwilvanmijnmotoraf.be, klantenservice@ikwilvanmijnscooteraf.nl of klantenservice@ikwilvanmijnfietsaf.nldoorgeven aan de klantenservice van Dealerdirect.

10. Alle informatie over de gebruikers van de Verkoopsite(s), welke zij aan Dealerdirect ter beschikking stelt, wordt vertrouwelijk behandeld. Daarom nemen we redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens naar behoren worden beveiligd met behulp van passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen, zodat ze worden beschermd tegen ongeoorloofd of onrechtmatig gebruik, wijziging, onbevoegde toegang of openbaarmaking, onbedoelde of onrechtmatige vernietiging en verlies.

11. Dealerdirect behoudt het recht om informatie aan openbare instanties te verschaffen, gebaseerd op een wettelijke of een door een rechterlijke instantie opgelegde verplichting.

12. Dealerdirect maakt gebruik van cookies, teneinde de onderstaande gegevens over een bezoek van haar Verkoopsite(s) te kunnen gebruiken. Dealerdirect gebruikt deze gegevens om de identiteit van de Betrokkene te kunnen vaststellen en om een volgend bezoek aan haar Verkoopsite(s) te vergemakkelijken. Voorts gebruikt Dealerdirect cookies om de doeltreffendheid van haar Verkoopsite(s) en de reclameactiviteiten op de website te onderzoeken. Indien de Verkoopsite(s) wordt/worden bezocht, worden de onderstaande gegevens vastgelegd in een cookie. Indien dit door de Betrokkene niet wordt gewenst, kan het gebruik van cookies verhinderd worden door de browserinstellingen aan te passen. Het weigeren van (het gebruik van) cookies kan tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van de Verkoopsite(s) van Dealerdirect wordt verminderd, dan wel dat de Verkoopsite(s) van Dealerdirect geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk wordt. De volgende gegevens worden opgeslagen in een cookie: 1) IP-adres (indien noodzakelijk), 2) sessienummer en 3) een klantnummer (indien noodzakelijk).

13. Alle in- en uitgaande telefoongesprekken worden opgenomen. Dit doet Dealerdirect in het belang van alle Betrokkenen. Door het opnemen van de gesprekken is er minder behoefte aan het verstrekken van schriftelijke informatie. Daarnaast is achteraf altijd vast te stellen welke afspraak partijen telefonisch gemaakt hebben. Door het Voertuig aan te melden geeft Aanbieder Dealerdirect toestemming telefonisch contact met hem/haar op te nemen tijdens de openingstijden van het contactcenter. Indien Aanbieder het niet op prijs stelt dat er op bepaalde tijdstippen (bijvoorbeeld zondag) telefonisch contact met hem/haar wordt opgenomen, dan kan Aanbieder dit tijdens de aanmelding onder ‘Bijzonderheden’ aangeven.

14. Zowel na de aanmelding als na het afsluiten van een Koopovereenkomst kan Dealerdirect partijen uitnodigen een review te schrijven. Partijen zijn niet verplicht hier aan mee te werken. Een recensie kan anoniem. Dealerdirect is benieuwd naar de meningen van bezoekers van haar platform, maar behoudt zich het recht voor bijdragen welke niet aan de sitevoorwaarden voldoen, niet te publiceren. Om de kwaliteit te waarborgen behoudt Dealerdirect zich het recht voor reviews te reviseren teneinde grammaticale fouten te voorkomen. Door het schrijven van een recensie wordt aan Dealerdirect toestemming gegeven de recensie op haar website(s) te publiceren, inclusief naam of andere gegevens zoals woonplaats, toegevoegde afbeeldingen en Voertuiggegevens zoals door de Aanbieder op de website ingevuld.

15. Onder de voorwaarden die zijn uiteengezet in de toepasselijke wetgeving, heeft de Betrokkene de volgende rechten met betrekking tot zijn/haar persoonsgegevens: recht op toegang, recht op rectificatie, recht op verwijdering, recht op beperking van de gegevensverwerking, recht om bezwaar te maken tegen profilering of verwerking op basis van onze legitieme belangen, het recht om zijn/haar toestemming in te trekken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Als Betrokkene een van deze rechten wilt uitoefenen, kan Betrokkene dit doen door een e-mail te sturen naar klantenservice@ikwilvanmijnautoaf.nl, klantenservice@ikwilvanmijnautoaf.be, klantenservice@ikwilvanmijnmotoraf.nl, klantenservice@ikwilvanmijnmotoraf.be, klantenservice@ikwilvanmijnscooteraf.nl of klantenservice@ikwilvanmijnfietsaf.nl

16. Voor het verwerken van Persoonsgegevens heeft Dealerdirect een privacy- en cookiestatement opgesteld: https://www.ikwilvanmijnautoaf.nl/privacy, https://ikwilvanmijnautoaf.be/privacy, https://ikwilvanmijnmotoraf.nl/privacy, https://ikwilvanmijnmotoraf.be/privacy, https://ikwilvanmijnscooteraf.nl/privacy of https://ikwilvanmijnfietsaf.nl/privacy. Dealerdirect zal dit statement bijwerken als er wijzigingen van toepassing zijn. Als er materiële wijzigingen zijn in het statement of in de manier waarop Dealerdirect Persoonsgegevens gebruikt, zal zij Betrokkenen hiervan op de hoogte stellen door dergelijke wijzigingen op een prominente manier op haar website te plaatsen of door u Betrokkenen een bericht te sturen. In geval van tegenstrijdigheid tussen dit statement van Dealerdirect en de voorwaarden van overeenkomst(en) tussen een Dealerdirect en Betrokkenen, prevaleren deze voorwaarden. Voor bepaalde Dealerdirect-entiteiten kan een meer specifieke privacyverklaring van toepassing zijn en deze zal Betrokkenen worden aangeboden in geval van verwerking van Persoonsgegevens."


Artikel 10 - Gebruiksmateriaal

1. Wanneer Aanbieder een Verkoopsite gebruikt, kan Aanbieder bepaald materiaal uploaden, zoals beschrijvingen van het Voertuig, foto's van het Voertuig, specificaties, berichten, aanbiedingen en/of aankondigingen (hierna: “Gebruikersmateriaal”).

2. Aanbieder begrijpt en accepteert dat hij/zij verantwoordelijk en aansprakelijk is voor het Gebruikersmateriaal dat Aanbieder op een Verkoopsite plaatst.

3. Aanbieder erkent en gaat ermee akkoord dat het Gebruikersmateriaal dat hij/zij op de Verkoopsite plaatst: niet onrechtmatig, misleidend, ongepast of onjuist is, geen negatief effect kan hebben op de reputatie of de goede naam van Dealerdirect en aan haar gelieerde bedrijven en/of haar medewerkers, onbezwaard is, niet in strijd is met enige wet- of regelgeving of met deze algemene voorwaarden, geen inbreuk maakt op rechten van derden (inclusief, om twijfel te voorkomen, intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten), en niet anderszins onwettig is jegens derden of Dealerdirect en indien dergelijk Gebruikersmateriaal persoonsgegevens bevat, is het uploaden of plaatsen van Gebruikersmateriaal in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving voor privacy - en gegevensbescherming.

4. Door Gebruikersmateriaal te plaatsen, verleent Aanbieder een gratis, onbezwaarde, wereldwijde, niet exclusieve, eeuwigdurende en onherroepelijke licentie om het Gebruikersmateriaal aan het publiek te tonen en/of te reproduceren voor alle doeleinden die Dealerdirect noodzakelijk acht (inclusief promotionele doeleinden).

5. Dealerdirect heeft het recht om het Gebruikersmateriaal te verwijderen of te wijzigen, zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade en zonder verplicht te zijn om enige schadevergoeding te betalen aan enige partij.


Artikel 11 - Beschikbaarheid

1. Dealerdirect is te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving gerechtigd om procedurele, technische, commerciële of andere wijzigingen en/of verbeteringen aan te brengen op de Verkoopsite. Tevens is Dealerdirect bevoegd om de Verkoopsite (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik van de Verkoopsite te beperken indien (a) dit naar haar oordeel noodzakelijk is (bijvoorbeeld in het kader van redelijkerwijs noodzakelijk onderhoud aan de Verkoopsite); of (b) in geval van overmacht, zowel in het geval van (a) als (b) zonder enige aansprakelijkheid voor enige schade en zonder enige verplichting tot het betalen van enige (vorm van) schadevergoeding.

2. De diensten door Dealerdirect worden geleverd op een “as is” basis en zonder enige vorm van garantie (expliciet of impliciet).


Artikel 12 - Aansprakelijkheid

1. Voor zover toegestaan door dwingend recht, aanvaardt Dealerdirect geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het leveren van haar diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Verkoopsite of door onrechtmatig handelen of anderszins, de beëindiging, uitvoering (dit omvat de levering van Kavels) en/of ontbinding van een Koopovereenkomst door een Koper of Verkoper, Taxaties van de waarde van Kavels. Dealerdirect kan niet garanderen dat deze schattingen correct zijn en daarom kan zij niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat Kavels meer of minder waard blijken te zijn dan de schatting of de gerealiseerde verkoopprijs. Dealerdirect is evenmin aansprakelijk voor Gebruikersmateriaal dat onrechtmatig is of inbreuk maakt op rechten van derden, onrechtmatig gebruik van de Verkoopsite.

2. Als, ondanks het bovenstaande, om welke reden dan ook Dealerdirect aansprakelijk is voor enige schade, is Dealerdirect alleen aansprakelijk voor de vergoeding van directe schade die de gebruiker van de Verkoopsite lijdt als gevolg van het niet nakomen van de verplichtingen of onrechtmatige handelingen door Dealerdirect die aan haar kunnen worden toegerekend.

3. Dealerdirect is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, waaronder maar niet beperkt tot gemiste inkomsten, gemiste winst, verminderde omzet en stilstandschade. Directe schade omvat alleen werkelijke (financiële) schade, redelijke kosten gemaakt om directe schade te voorkomen of te beperken, en redelijke kosten gemaakt om de oorzaak van de schade, de aansprakelijkheid en de directe schade te bepalen.

4. Als Dealerdirect om welke reden dan ook aansprakelijk is voor schade, is haar aansprakelijkheid beperkt tot € 2.500,-. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt ook voor haar management, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers.

5. Een tekortkoming die niet binnen een klachttermijn van 6 maanden bij Dealerdirect is gemeld, wordt als vervallen beschouwd en kan niet meer aan Dealerdirect worden tegengeworpen. Elke claim tegen Dealerdirect vervalt na een periode van 12 maanden.


Artikel 13 - Gevolgen van het niet naleven van onze voorwaarden

1. In aanvulling op de bepalingen van onze algemene voorwaarden, (i) om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving (inclusief eventuele wet- en regelgeving op het gebied van economische sancties die van toepassing is op Dealerdirect) of als (ii) een gebruiker de algemene voorwaarden van Dealerdirect schendt, (iii) een gebruiker van de Verkoopsite herhaaldelijk slechte beoordelingen ontvangt of Dealerdirect op de hoogte is gebracht van problemen met een houding of gedrag van een gebruiker of (iv) Dealerdirect te goeder trouw gelooft dat het noodzakelijk is om de Verkoopsite of andere gebruikers te beschermen of (v) om fraude of andere illegale activiteiten te voorkomen), kan Dealerdirect een gebruiker de toegang tot een Verkoopsite of de toestemming om te verkopen en/of te Bieden op Kavels tijdelijk of permanent te beperken en/of alle commerciële contracten die met de betreffende gebruiker zijn gesloten onmiddellijk beëindigen.

2. Indien één of meerdere van deze maatregelen worden genomen, zal Dealerdirect de gebruiker hiervan op de hoogte stellen via e-mail (via uw laatst geverifieerde e-mailadres), met vermelding van de reden waarom deze maatregel(en) is/ zijn genomen.

3. Dealerdirect mag ook een onmiddellijk opeisbare boete opleggen van € 1.000 (duizend euro) voor elke schending van haar voorwaarden, onverminderd het recht van Dealerdirect om de daadwerkelijke schade te verhalen. Dealerdirect probeert een waarschuwing te geven alvorens deze boete op te leggen. Voor een ernstige overtreding zal Dealerdirect echter geen kennisgeving geven voordat zij deze boete zal opleggen. De boete wordt verhoogd met 10% (tien procent) voor elke volgende overtreding van onze voorwaarden.


Artikel 14 - Audit

1. Om ervoor te zorgen dat de Verkoopsite veilig blijft voor alle gebruikers, kan Dealerdirect, naar eigen goeddunken, besluiten om de kwaliteit van (sommige) Kavels fysiek te controleren. In het kader van een dergelijke audit kan Dealerdirect (i) direct of indirect Kavels kopen via de veiling of (ii) de offline locatie van de Aanbieder bezoeken om de Kavel persoonlijk te inspecteren. Op basis van een dergelijke audit kan Dealerdirect naar eigen goeddunken passende maatregelen nemen, waaronder het annuleren van de aanmelding (bijvoorbeeld wanneer de Kavel niet voldoet aan de kwaliteitsnormen of niet voldoet aan het beleid van Dealerdirect). De verantwoordelijkheid om Kavels te leveren die voldoen aan de beschrijving van de Kavel ligt altijd bij de Aanbieder. Dealerdirect is niet aansprakelijk voor de selectie, beschrijving, conformiteit of kwaliteit van een Kavel, ongeacht of deze is onderworpen aan een audit.


Artikel 15 - Geschillen

1. Op de overeenkomst met Dealerdirect dan wel de geschillen die met Dealerdirect ontstaan is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

2. Dealerdirect verwacht dat partijen (Aanbieder en Bieder dan wel Verkoper en Koper) eventuele geschillen onderling oplossen. Dealerdirect zal redelijke inspanningen leveren om te bemiddelen tussen Aanbieder en Bieder dan wel Verkoper en Koper. Om te kunnen voldoen aan onze rechten en verplichtingen op grond van de algemene voorwaarden, dienen eventuele klachten en geschillen tussen Aanbieder en Bieder dan wel Verkoper en Koper zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de betreffende kwestie aan Dealerdirect te worden gemeld.

3. Alle geschillen die met Dealerdirect ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Overijssel, locatie Almelo, tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil moet worden voorgelegd aan een andere rechtbank.


Artikel 16 - Nieuwe versie

1. Dealerdirect kan deze algemene voorwaarden op elk moment wijzigen of aanvullen door de gewijzigde algemene voorwaarden op de Verkoopsite te plaatsen. Als een gebruiker de Verkoopsite blijft gebruiken nadat de algemene voorwaarden zijn gewijzigd of aangevuld, accepteert de gebruiker onherroepelijk de gewijzigde of aangevulde algemene voorwaarden.

|

Algemene Voorwaarden Dealerdirect

Dit is de Nederlandse versie van de algemene voorwaarden, voor de Engelse versie zie de terms and conditions.


- IKWILVANMIJNAUTOAF.NL

- IKWILVANMIJNAUTOAF.BE

- IK WILVANMIJNMOTORAF.NL

- IKWILVANMIJNMOTORAF.BE

- IKWILVANMIJNFIETSAF.NL

zijnde de Verkoopsite(s) van Dealerdirect


Als u Kavels verkoopt of koopt op onze Verkoopsite(s), zijn de volgende voorwaarden op u van toepassing. Door gebruik te maken van onze Verkoopsite(s) en de door ons aangeboden diensten stemt u in met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. U bent daaraan gebonden. Leest u onze algemene voorwaarden daarom door voordat u gebruikt maakt van onze Verkoopsite(s) en diensten.


Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Toepasselijkheid

Artikel 3 - Dienstverlening Dealerdirect

Artikel 4 - Aanmelding

Artikel 5 - Veiling

Artikel 6 - Bemiddelingskosten

Artikel 7 - Koopovereenkomst, betaling, levering en overdracht

Artikel 8 - Intellectueel eigendom

Artikel 9 - Privacy en gegevensverwerking

Artikel 10 - Gebruikersmateriaal

Artikel 11 - Beschikbaarheid

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

Artikel 13 - Gevolgen van het niet naleven van onze voorwaarden

Artikel 14 - Audit

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Nieuwe versie


Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. Aanbieder: De consument of gemachtigde vertegenwoordiger van een rechtspersoon die een Voertuig aanbiedt op de Verkoopsite van Dealerdirect.

2. Bemiddelingsovereenkomst: De overeenkomst tussen Dealerdirect en Aanbieder waarbij Dealerdirect zal bemiddelen tussen Aanbieder en Bieder bij de verkoop van het Voertuig van Aanbieder met als doel de totstandkoming van een Koopovereenkomst.

3. Bieder: De erkende handelaar (indien in Nederland als voertuighandelaar actief RDW-erkend), zijnde een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, welke een Bieding heeft uitgebracht.

4. Bieding: Het bod dat Bieder heeft uitgebracht op een Kavel. Dit bod is altijd in euro's en inclusief omzetbelasting.

5. Dealerdirect: Dealerdirect BV, zoals ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08122057, Dealerdirect België zoals ingeschreven in het KBO onder nummer 0839.741.272, Motordealerdirect BV, zoals ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57048487, Motordealerdirect België zoals ingeschreven in het KBO onder nummer 0634.718.411 en Dealerdirect Bikes BV, zoals ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 86213520, zijnde de gebruiker van deze algemene voorwaarden en exploitant van de Verkoopsites zoals vermeld in deze algemene voorwaarden en via welke Dealerdirect bemiddelt bij de totstandkoming van Koopovereenkomsten tussen Aanbieder en Bieder c.q. Verkoper en Koper.

6. Inkoopsite(s): De Voertuig inkoopsite(s) en inkoopapps die door Dealerdirect geëxploiteerd worden. Dit betreft o.a. de website: www.dealerdirect.eu.

7. Kavel: Een Voertuig, dat ter verkoop is aangeboden en dat is opgenomen in de administratie van de Verkoopsites. Aan dit Voertuig zal een uniek kavelnummer toegekend worden door Dealerdirect.

8. Koopovereenkomst: De overeenkomst die door bemiddeling van Dealerdirect tot stand komt tussen Aanbieder en Bieder, respectievelijk Verkoper en Koper, waarbij Koper zich verplicht om het Voertuig van Verkoper af te nemen en te betalen en Verkoper zich verplicht om het Voertuig te leveren aan Koper.

9. Koper: De (RDW-)erkende voertuighandelaar, zijnde een natuurlijk persoon (eenmanszaak) of een rechtspersoon, die een Bieding heeft uitgebracht welke is geaccepteerd door een Verkoper.

10. Verkoopsite(s): De verkoopsites die door Dealerdirect geëxploiteerd worden. Dit betreft o.a. de navolgende websites: www.ikwilvanmijnautoaf.nl, www.ikwilvanmijnautoaf.be, www.ikwilvanmijnmotoraf.nl, www.ikwilvanmijnmotoraf.be, www.ikwilvanmijnscooteraf.nl of www.ikwilvanmijnfietsaf.nl (voor een volledige overzicht wordt verwezen naar www.dealerdirect.eu/sites).

11. Verkoper: De consument of gemachtigde vertegenwoordiger van een rechtspersoon die een Voertuig heeft aangeboden op de Verkoopsite en welke een Bieding heeft geaccepteerd.

12. Voertuig: Een voertuig, zijnde een personen-, bedrijfsauto, vrachtwagen, motorfiets, scooter, fiets, caravan, camper, trailer of ander voertuig of vaartuig, welke door Aanbieder ter verkoop wordt aangeboden.

13. Taxatie: Het (in)schatten van de waarde van een Kavel door Dealerdirect. Het betreft een waardebepaling (verwachte verkoopprijs) die aan de hand van de beschikbare voertuiginformatie en in overleg met de Aanbieder tot stand komt. De waardebepaling is uitsluitend informatief, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. De taxatie vormt geen bindend aanbod om het Voertuig te (ver)kopen.

14. Veiling: De periode dat de bij Dealerdirect aangesloten Kopers de tijd hebben om een Bieding uit te brengen op een Kavel.


Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle rechtsverhoudingentussen Dealerdirect en u, de opdracht door Aanbieder tot bemiddeling en de overeenkomst tot bemiddeling tussen Aanbieder en Dealerdirect, overeenkomsten en overige verbintenissen welke direct of indirect verband houden met de dienstverlening van Dealerdirect . Ze zijn onder meer van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de Verkoopsite(s), inclusief eventuele sub pagina’s en sub domeinen van de Verkoopsite(s).

2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van u of die van een derde partij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op alle voorwaarden die zijn opgenomen in of waarnaar wordt verwezen in andere documenten, inclusief correspondentie die niet in overeenstemming is met deze algemene voorwaarden, als dergelijke andere voorwaarden van toepassing zijn, ondanks het voorgaande.

3. Als bepaling(en) in deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk nietig of ongeldig is/zijn, blijven partijen gebonden aan de resterende voorwaarden. Dealerdirect zal het nietige en/of ongeldige deel vervangen door geldige bepalingen. Deze nieuwe bepalingen zullen juridische gevolgen hebben die zoveel mogelijk in overeen- stemming zijn met de ongeldige bepalingen, op basis van de inhoud en het doel van deze voorwaarden.

4. Dealerdirect behoudt zich het recht voor om eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen te maken in deze voorwaarden en haar Verkoopsite(s).

5. Een partij, ten aanzien van wie deze algemene voorwaarden eerder van toepassing zijn geweest, wordt geacht ook akkoord te gaan of te zijn gegaan met het van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden op latere en eerdere Taxaties, bemiddelingen, overeenkomsten en overige verbintenissen tussen Dealerdirect en Aanbieders c.q. Verkopers en/of Bieders c.q. Kopers, welke direct of indirect verband houden met de dienstverlening van Dealerdirect, ook al is dat niet steeds expliciet (opnieuw) overeengekomen.

6. Individuele afwijkende bepalingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen, zijn slechts bindend indien deze nadrukkelijk en schriftelijk door partijen zijn overeengekomen en schriftelijk zijn bevestigd.

7. Indien Dealerdirect niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daar- van niet van toepassing zijn, of dat Dealerdirect in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.


Artikel 3 - Dienstverlening Dealerdirect

1. De dienstverlening van Dealerdirect ziet alleen en uitsluitend toe op het bemiddelen bij de totstandkoming van een Koopovereenkomst tussen Aanbieder en Bieder respectievelijk Verkoper en Koper. Daarnaast ondersteunt Dealerdirect Aanbieder bij het plaatsen van zijn/haar Voertuig op een Verkoopsite.

2. Dealerdirect is geen partij in of onderworpen aan de Koopovereenkomst of enige andere regeling tussen de Koper en de Verkoper op grond van de Koopovereenkomst tussen de Koper en de Verkoper (inclusief maar niet beperkt tot verzendingsregelingen). Dealerdirect is (daarom) niet onderworpen aan enige postcontractuele informatieverplichtingen. Een Aanbieder die een Verkoopsite gebruikt om een Kavel ter veiling aan te bieden, doet een aanbod om voor dat Kavel een Koopovereenkomst aan te gaan met een potentiële Koper. Een Koper aanvaardt het aanbod om een Koopovereenkomst aan te gaan door een bod uit te brengen. De Koopovereenkomst komt eerst dan tot stand wanneer Aanbieder het bod van Bieder aanvaardt.

3. Om de veilige en ordelijke werking van de diensten van Dealerdirect mogelijk te maken, en door het aldus accepteren van deze voorwaarden, gaan Verkoper en Koper ermee akkoord dat de Standaard Verkoopovereenkomst een integraal onderdeel vormt van de Koopovereenkomst tussen Koper en Verkoper met betrekking tot elke aankoop en verkoop die wordt gedaan via een Verkoopsite. In deze voorwaarden kunnen bepaalde aanvullende rechten en verplichtingen worden beschreven en uiteengezet die deel uitmaken van de Koopovereenkomst. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, gaat u er vooraf mee akkoord dat u gebonden bent aan de Standaard Verkoopovereenkomst en de bovengenoemde rechten en verplichtingen (die een integraal onderdeel vormen van elk Koopovereenkomst) jegens uw contractuele tegenpartij (ofwel de Koper ofwel de Verkoper). Bijgevolg kunnen de Koopovereenkomst en dergelijke aanvullende voorwaarden tegen u en/of door u worden ingeroepen en vervangen zij alle andere voorwaarden die van toepassing zijn op de contractuele relatie tussen Verkoper en Koper.

4. Dealerdirect stelt aan Aanbieders een online veilingplatform (Verkoopsite) ter beschikking om Voertuigen te verkopen aan deelnemers van een besloten netwerk van handelaren (Bieders) en draagt zorg voor het onderhoud van genoemd platform. De Verkoopsite biedt Aanbieders de mogelijkheid om naast de algemene informatie over het Voertuig, foto’s en nadere informatie over het Voertuig te verstrekken en zo een nauwkeuriger Taxatie te verkrijgen.


Artikel 4 - Aanmelding

1. Om gebruik te kunnen maken van de bemiddelingsdiensten van Dealerdirect dient Aanbieder een Voertuig aan te melden op een Verkoopsite. Het is verboden om valse informatie te verstrekken, dan wel dat de Aanbieder zich voordoet als een andere persoon of bedrijf of de bemiddelingsdiensten namens een andere persoon te gebruiken om de voorwaarden of het beleid van Dealerdirect te omzeilen. Om de Verkoopsite(s) veilig en betrouwbaar te houden, behoudt Dealerdirect zich het recht voor om de Aanbieder de mogelijkheid van het gebruik van de Verkoopsite te ontzeggen, een aanmelding op te schorten en/of een Kavel te verwijderen en het recht op toegang tot de Verkoopsite te beëindigen.

2. Aanbieder ontvangt van Dealerdirect e-mails met hyperlinks om bijvoorbeeld een taxatieverzoek te activeren of om een Bieding in te zien dan wel een Voertuig-verkoop te bevestigen. Deze e-mails zijn strikt persoonlijk en mogen door Aanbieder niet aan derden worden overgedragen of inhoudelijk aan derden bekend worden gemaakt. Als Aanbieder weet of vermoedt dat een derde de inhoud van zijn e-mails of accountgegevens kent, dient Dealerdirect hiervan onverwijld in kennis te worden gesteld. Dealerdirect blokkeert in voorkomend geval de verdere toegang van het account, om misbruik in naam van Aanbieder te voorkomen. Aanbieder zal hierna nieuwe e-mails van Dealerdirect ontvangen. Aanbieder is jegens Dealerdirect aansprakelijk voor schade als gevolg van misbruik van deze gegevens door derden voor zover dat misbruik aan Aanbieder redelijkerwijs is toe te rekenen.

3. Na het aanmelden van het Voertuig op de Verkoopsite zal Aanbieder een e-mail ontvangen welke bevestigd moet worden om te zorgen dat het Voertuig ter Taxatie aangeboden wordt. Indien bevestiging uitblijft kan Dealerdirect er toe overgaan de aanmelding handmatig te activeren. Na een handmatige controle c.q. aanvulling c.q. correctie van de aanmelding zal er een samenvatting van de ontvangen gegevens per email verzonden worden naar Aanbieder. Met behulp van deze e-mail kan Aanbieder controleren of alle gegevens goed zijn ontvangen bij de Verkoopsite. Indien hier onjuistheden in vermeld staan, of als er aanvullingen gedaan dienen te worden, dan dient er telefonisch contact opgenomen te worden met de klantenservice van de verkoopsites. De correcties c.q. aanvullingen mogen ook middels een emailbericht (klantenservice@ikwilvanmijnautoaf.nl, klantenservice@ikwilvanmijnautoaf.be, klantenservice@ikwilvanmijnmotoraf.nl, klantenservice@ikwilvanmijnmotoraf.be, klantenservice@ikwilvanmijnscooteraf.nl of klantenservice@ikwilvanmijnfietsaf.nl) doorgegeven worden. Het is mogelijk na aanmelding van het Voertuig alsnog afbeeldingen en nadere van belang zijnde informatie toe te voegen.

4. Om misbruik van het veilingplatform van Dealerdirect tegen te gaan, slaat Dealerdirect de IP-adressen op van de locaties vanaf waar door Aanbieder ingelogd wordt.

5. Indien Aanbieder een of meerdere van de bepalingen van dit artikel niet correct naleeft, kan Dealerdirect per direct en zonder nadere waarschuwing de aanmelding verwijderen en Aanbieder uitsluiten van verdere toegang tot haar Verkoopsite(s). Dat kan ook via andere accounts, die door de Aanbieder worden gebruikt. In voorkomend geval is het niet toegestaan om een nieuw account aan te maken of de Verkoopsite via het account van een ander te gebruiken.


Artikel 5 - Veiling

1. Gebruikers van de Verkoopsite zullen zich houden aan alle redelijke aanwijzingen en instructies met betrekking tot de veiling die door of namens Dealerdirect worden gegeven. Als er zich situaties voordoen die niet worden beschreven in deze voorwaarden, als er een geschil is tussen gebruikers van de Verkoopsite of als er andere onregelmatigheden zijn, zal Dealerdirect beslissen hoe er gehandeld dient te worden.

2. Gebruikers van de Verkoopsite zijn verplicht om te voldoen aan alle toepasselijke nationale, Europese en internationale wetten en bindende voorschriften met betrekking tot Bieden op, Aanbieden, Kopen en Verkopen van Voertuigen via de Verkoopsite(s).

3. Nadat een Voertuig is aangemeld op een van de Verkoopsites, kent Dealerdirect het Voertuig een kavelnummer toe. Vanaf dat moment zal de Kavel een bepaalde tijd (een veilingronde van minimaal 1 minuut tot maximaal 96 uur) op een online veiling worden aangeboden. Tijdens deze online veiling zijn uitsluitend de Voertuig-gegevens (met uitsluiting van persoonsgegevens) zichtbaar op een afgeschermd gedeelte van de Verkoopsite(s) waarop uitsluitend door Dealerdirect goedgekeurde en officiële handelaren (potentiële Kopers) de Kavels kunnen bekijken en online een Bieding kunnen uitbrengen.

4. In voorkomend geval is het mogelijk dat een Voertuig meerdere veilingronden nodig heeft om tot een Bieding te kunnen komen.

5. Dealerdirect kan beslissen een Voertuig meerdere malen aan te bieden in de veiling. Dit wordt doorgaans beperkt tot maximaal 5 maal.

6. Biedingen zijn, tenzij anders aangegeven en voor zover van toepassing, in euro's en inclusief btw.

7. Dealerdirect behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht een Bieding te verwijderen als Dealerdirect dit nodig acht, bijvoorbeeld in geval van mogelijk misbruik of fraude of bij een vergissing. Dealerdirect heeft, naar eigen goeddunken, eveneens het recht om een Kavel te verwijderen uit een geplande of lopende veiling als Dealerdirect dit nodig acht. Als Dealerdirect een Kavel verwijdert, zullen alle geplaatste Biedingen ook worden verwijderd.


Artikel 6 - Bemiddelingskosten

1. De bemiddeling bij de verkoop van een Voertuig via de Verkoopsite(s) van Dealerdirect is voor Aanbieder c.q. Verkoper in beginsel kosteloos, behoudens het bepaalde in art. 7.5.


Artikel 7 - Koopovereenkomst, betaling, levering en overdracht

1. De Koopovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door Aanbieder van de Bieding van een Bieder. Aanbieder wordt daardoor Verkoper en Bieder wordt Koper.

2. Verkoper is, tenzij anders aangegeven, verplicht om binnen 48 uur na de totstandkoming van de Koopovereenkomst, middels een e-mailbericht, SMS-bericht of op telefonische wijze, contact op te nemen met Koper om een afspraak voor de levering van het Voertuig te maken. Mocht het Verkoper niet lukken in contact te komen met Koper, dan is Verkoper verplicht om binnen 72 uur na de totstandkoming van de Koopovereenkomst de klantenservice van Dealerdirect hiervan in kennis te stellen.

3. Koper is verplicht het Voertuig te aanvaarden en de via de Verkoopsite overeengekomen koopsom aan Verkoper te betalen, tenzij het Voertuig niet aan de omschrijving voldoet zoals is ingevuld op de voertuigspecificatie bij de Koopovereenkomst.

4. Verkoper dient het Voertuig inclusief de daarbij behorende documenten binnen 14 dagen na de totstandkoming van de Koopovereenkomst over te dragen c.q. te leveren (bezitsverschaffing) aan Koper. Koper en Verkoper kunnen in onderling overleg afwijken van de in dit artikel genoemde termijnen. Zij stellen daarvan Dealerdirect onverwijld in kennis.

5. Nadat een Koopovereenkomst tussen Bieder c.q. Koper en Aanbieder c.q. Verkoper tot stand is gekomen, mag Verkoper het Voertuig niet meer verkopen aan een derde partij of ervoor kiezen het Voertuig in bezit te houden en is Verkoper verplicht het Voertuig aan Koper te leveren. Weigert Verkoper het Voertuig binnen de levertermijn te leveren, ongeacht de reden, dan is de Verkoper - zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist - aan Dealerdirect de door haar gemaakte (administratie)kosten verschuldigd. Deze administratiekosten worden gefixeerd op 15% van de overeengekomen koopsom met een minimum van € 300,- incl. btw. Dealerdirect ziet zich hiertoe genoodzaakt om misbruik van annulering tegen te gaan en kan hiertoe een kopie van het vrijwaringsbewijs opvragen. 

6. Levering vindt, tenzij anders wordt afgesproken, plaats door het bezorgen van het Voertuig door Verkoper bij Koper. Indien afhalen van het Voertuig nadrukkelijk is overeengekomen, dan dient het afhalen plaats te vinden op het door Verkoper aangegeven adres.

7. Indien Verkoper het Voertuig bij Koper aflevert, dan kan Verkoper aanspraak maken op vergoeding van de kosten van één enkele reis per trein (een vervoersbewijs per tweede klasse voor één persoon) voor de kortste route van het adres van Koper naar het adres van Verkoper en na het overleggen van het originele vervoersbewijs (of een uittreksel van een persoonsgeboden OV chipkaart waar de kosten van de betreffende treinreis op vermeld staan), alsmede een kopie van het vrijwaringsbewijs van het Voertuig met daarop de datum welke overeen moet komen met de datum op het vervoersbewijs. Verkoper kan uitsluitend aanspraak maken op deze vergoeding indien er daadwerkelijk op de datum van overdracht met de trein is gereisd.

8. Indien er nadrukkelijk is afgesproken dat het Voertuig door Koper bij Verkoper wordt afgehaald, dan is Verkoper verplicht om Koper op de afgesproken afhaaldatum in staat te stellen het Voertuig tussen 9 en 17 uur af te kunnen halen. Voor het geval dat de partijen over het tijdstip van het afhalen geen overeenstemming kunnen bereiken, wordt het tijdstip naar redelijkheid door Koper vastgesteld, maar wel binnen de aangegeven levertijd van 14 dagen en met een termijn voor kennisgeving aan Verkoper van het afhaaltijdstip van ten minste 24 uur voorafgaand aan het moment van afhalen van het Voertuig.

9. Alvorens tot betaling over te gaan, heeft Koper het recht om te onderzoeken of het Voertuig overeenkomt met de omschrijving welke is verstrekt door Verkoper en samen met Verkoper een proefrit te maken. Eventuele schade die ontstaat tijdens de proefrit, is voor risico van Verkoper, tenzij deze is veroorzaakt door verkeersovertredingen van Koper of andere aan Koper toe te rekenen omstandigheden zoals onder andere onachtzaamheid of roekeloosheid van Koper. Onverminderd het bepaalde in de Koopovereenkomst wordt het Voertuig geleverd in de staat waarin het Voertuig zich bij het sluiten van de Koopovereenkomst bevindt.

10. Indien Koper constateert dat de omschrijving van het Voertuig niet overeenkomt met de werkelijke toestand van het Voertuig, heeft Koper recht op een redelijke vermindering van de koopsom of het recht de Koopovereenkomst ongedaan te maken c.q. te ontbinden. In dat geval heeft Verkoper de mogelijkheid de Koopovereenkomst kosteloos te ontbinden.

11. Alvorens Koper tot betaling overgaat, is Verkoper verplicht aan te tonen dat het chassisnummer en identiteitsplaatje van het Voertuig overeenstemmen met de gegevens op het kentekenbewijs c.q. de kentekencard. Koper heeft het recht om het kentekenbewijs c.q. de kentekencard te controleren en te onderzoeken of de gegevens overeenstemmen met de tenaamstelling.

12. De koopsom dient door Koper aan Verkoper uiterlijk betaald te worden bij levering en gelijktijdige bezitsverschaffing van het Voertuig, het regelen van de tenaamstelling en het afgeven van overige bij het Voertuig behorende documenten.

13. Partijen zijn verplicht elkaar een kwitantie van ontvangst te geven.

14. Koper is verplicht Verkoper ten tijde van de levering van het Voertuig een vrijwaringsbewijs en kwitantie te verstrekken. Verkoper dient de kwitantie en het verstrekte vrijwaringsbewijs goed te bewaren. Op verzoek van Dealerdirect is Verkoper verplicht hiervan kopieën te zenden aan Dealerdirect.

15. Verkoper is verplicht tijdens de levering van het Voertuig alle benodigde documenten (zoals, maar niet beperkt tot, onderhoudsboekje, instructieboekje, alarmcodes, kopie onderhoudsnota’s en kentekendocumenten) aan Koper te verstrekken.

16. Mochten Koper en Verkoper na het ontbinden van de Koopovereenkomst in een later stadium, maar binnen een periode van zes maanden, alsnog overeenstemming bereiken over de aankoop van het Voertuig, dan wordt dit geacht te zijn gebeurd na bemiddeling door Dealerdirect. In dit geval dient dit direct, maar uiterlijk binnen 24 uur, gemeld te worden aan Dealerdirect.


Artikel 8 - Intellectueel eigendom

1. De Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrecht, databankrechten, octrooirechten en merkrechten van de Verkoopsite(s), de Inkoopsite(s), de database(s) en alle verstrekte informatie (teksten, afbeeldingen, ontwerpen, foto's, software, audiovisueel materiaal en ander materiaal), al dan niet op of via de Verkoopsites, liggen bij Dealerdirect of haar (sub)licentiegevers.

2. Alle door Dealerdirect verstrekte stukken (zoals werkwijzen, adviezen, rapporten, overeenkomsten, ontwerpen, software, algemene voorwaarden, systeemontwerpen etc.) zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Aanbieder en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Dealerdirect worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. Er is uitsluitend sprake van een persoonlijke, herroepbare, niet exclusieve, (niet-)sublicentieerbare, niet-overdraagbare recht om de Verkoopsite te gebruiken en de Informatie te bekijken op de manier en in de format waarin het beschikbaar wordt gesteld via de Verkoopsite.


Artikel 9 - Privacy en gegevensverwerking

1. Aanbieder is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Bieders overeenkomstig hun oordeel nodig hebben voor het correct uitvoeren van de verleende Taxatie, tijdig in de gewenste vorm middels de formulieren op de Verkoopsite ter beschikking van Dealerdirect en Bieders te stellen.

2. Dealerdirect mag het door Aanbieder opgegeven (e-mail)adres als juist blijven beschouwen totdat haar schriftelijk een nieuw adres is medegedeeld. Indien het door Dealerdirect verstrekte advies of andere mededelingen Aanbieder niet bereiken doordat het opgegeven (e- mail)adres niet juist blijkt te zijn, komt dit geheel voor risico van Aanbieder en blijft een eventueel gesloten Koopovereenkomst geldig.

3. Aanbieder staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens en bescheiden waarop Dealerdirect de uitvoering van de overeenkomst heeft gebaseerd.

4. De Verkoopsites zijn een onderdeel van Dealerdirect. Dealerdirect is de wettelijk verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Dealerdirect van groot belang. Persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Dealerdirect zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van privacy en de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”). Wel wijst Dealerdirect de gebruikers van de Verkoopsite er expliciet op dat ook zij die persoonlijke gegevens van de andere partij ontvangt, wordt beschouwd als afzonderlijke en onafhankelijke gegevensbeheerders van die persoonlijke gegevens volgens de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. Als u de persoonsgegevens van een andere gebruiker ontvangt, garandeert u dat u deze informatie alleen zult verwerken om uw verplichtingen na te komen of om problemen op te lossen die voortvloeien uit de Verkoopovereenkomst. U zult deze persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving (voor gegevensbescherming). Zonder toestemming van de betreffende gebruiker mag u de persoonsgegevens niet gebruiken voor (andere) commerciële doeleinden, bijvoorbeeld voor het verzenden van ongevraagde communicatie of het anderszins benaderen van de gebruiker voor dergelijke doeleinden. Indien Dealerdirect wordt aangeklaagd, beboet of (anderszins) schade lijdt als gevolg van tekortkomingen die aan die gebruiker kunnen worden toegeschreven, stemt gebruiker ermee in om Dealerdirect te vrijwaren en schadeloos te stellen voor dergelijke vorderingen, boetes en/of schade.

5. De gegevens van Aanbieder c.q. Verkoper zijn tijdens de Taxatie en daarna uitsluitend in te zien door Dealerdirect en zullen niet openbaar worden gemaakt tijdens het taxatieverzoek.

6. Als Aanbieder akkoord gaat met de Bieding en er een Koopovereenkomst is gesloten, zullen de gegevens van Koper middels een e-mailbericht aan Verkoper bekendgemaakt worden. Ook zullen dan de gegevens van Verkoper middels een e-mailbericht aan Koper bekendgemaakt worden. Het is partijen niet toegestaan deze gegevens aan derden ter beschikking te stellen.

7. In het kader van de dienstverlening en de gerechtvaardigde belangen van Dealerdirect worden persoonsgegevens vastgelegd. Dealerdirect gebruikt persoonsgegevens van Aanbieders, Bieders, Kopers en Verkopers voor de uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst, om online veilingen mogelijk te maken, om de communicatie tussen gebruikers te faciliteren en om ondersteuning te bieden bij vragen, klachten, problemen (service). Daarnaast kunnen de gegevens worden verwerkt om te informeren over het (opnieuw) aanbieden van diensten van Dealerdirect, andere websites van Dealerdirect en voor het doen van aanbiedingen van zorgvuldig geselecteerde partners. Voor zover wettelijk vereist, zal Dealerdirect voor het gebruik van persoonsgegevens aan de Betrokkene toestemming vragen.

8. Bij het doen van aanbiedingen tracht Dealerdirect rekening te houden met de voorkeuren van de Betrokkene om wiens persoonsgegevens het gaat. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken via de afmeld-link in deze berichten of door de instellingen in het account aan te passen.

9. Indien Aanbieder geen nieuwe Taxatie wil ontvangen, dan kan hij dit telefonisch of middels een emailbericht naar klantenservice@ikwilvanmijnautoaf.nl, klantenservice@ikwilvanmijnautoaf.be, klantenservice@ikwilvanmijnmotoraf.nl, klantenservice@ikwilvanmijnmotoraf.be, klantenservice@ikwilvanmijnscooteraf.nl of klantenservice@ikwilvanmijnfietsaf.nldoorgeven aan de klantenservice van Dealerdirect.

10. Alle informatie over de gebruikers van de Verkoopsite(s), welke zij aan Dealerdirect ter beschikking stelt, wordt vertrouwelijk behandeld. Daarom nemen we redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens naar behoren worden beveiligd met behulp van passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen, zodat ze worden beschermd tegen ongeoorloofd of onrechtmatig gebruik, wijziging, onbevoegde toegang of openbaarmaking, onbedoelde of onrechtmatige vernietiging en verlies.

11. Dealerdirect behoudt het recht om informatie aan openbare instanties te verschaffen, gebaseerd op een wettelijke of een door een rechterlijke instantie opgelegde verplichting.

12. Dealerdirect maakt gebruik van cookies, teneinde de onderstaande gegevens over een bezoek van haar Verkoopsite(s) te kunnen gebruiken. Dealerdirect gebruikt deze gegevens om de identiteit van de Betrokkene te kunnen vaststellen en om een volgend bezoek aan haar Verkoopsite(s) te vergemakkelijken. Voorts gebruikt Dealerdirect cookies om de doeltreffendheid van haar Verkoopsite(s) en de reclameactiviteiten op de website te onderzoeken. Indien de Verkoopsite(s) wordt/worden bezocht, worden de onderstaande gegevens vastgelegd in een cookie. Indien dit door de Betrokkene niet wordt gewenst, kan het gebruik van cookies verhinderd worden door de browserinstellingen aan te passen. Het weigeren van (het gebruik van) cookies kan tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van de Verkoopsite(s) van Dealerdirect wordt verminderd, dan wel dat de Verkoopsite(s) van Dealerdirect geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk wordt. De volgende gegevens worden opgeslagen in een cookie: 1) IP-adres (indien noodzakelijk), 2) sessienummer en 3) een klantnummer (indien noodzakelijk).

13. Alle in- en uitgaande telefoongesprekken worden opgenomen. Dit doet Dealerdirect in het belang van alle Betrokkenen. Door het opnemen van de gesprekken is er minder behoefte aan het verstrekken van schriftelijke informatie. Daarnaast is achteraf altijd vast te stellen welke afspraak partijen telefonisch gemaakt hebben. Door het Voertuig aan te melden geeft Aanbieder Dealerdirect toestemming telefonisch contact met hem/haar op te nemen tijdens de openingstijden van het contactcenter. Indien Aanbieder het niet op prijs stelt dat er op bepaalde tijdstippen (bijvoorbeeld zondag) telefonisch contact met hem/haar wordt opgenomen, dan kan Aanbieder dit tijdens de aanmelding onder ‘Bijzonderheden’ aangeven.

14. Zowel na de aanmelding als na het afsluiten van een Koopovereenkomst kan Dealerdirect partijen uitnodigen een review te schrijven. Partijen zijn niet verplicht hier aan mee te werken. Een recensie kan anoniem. Dealerdirect is benieuwd naar de meningen van bezoekers van haar platform, maar behoudt zich het recht voor bijdragen welke niet aan de sitevoorwaarden voldoen, niet te publiceren. Om de kwaliteit te waarborgen behoudt Dealerdirect zich het recht voor reviews te reviseren teneinde grammaticale fouten te voorkomen. Door het schrijven van een recensie wordt aan Dealerdirect toestemming gegeven de recensie op haar website(s) te publiceren, inclusief naam of andere gegevens zoals woonplaats, toegevoegde afbeeldingen en Voertuiggegevens zoals door de Aanbieder op de website ingevuld.

15. Onder de voorwaarden die zijn uiteengezet in de toepasselijke wetgeving, heeft de Betrokkene de volgende rechten met betrekking tot zijn/haar persoonsgegevens: recht op toegang, recht op rectificatie, recht op verwijdering, recht op beperking van de gegevensverwerking, recht om bezwaar te maken tegen profilering of verwerking op basis van onze legitieme belangen, het recht om zijn/haar toestemming in te trekken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Als Betrokkene een van deze rechten wilt uitoefenen, kan Betrokkene dit doen door een e-mail te sturen naar klantenservice@ikwilvanmijnautoaf.nl, klantenservice@ikwilvanmijnautoaf.be, klantenservice@ikwilvanmijnmotoraf.nl, klantenservice@ikwilvanmijnmotoraf.be, klantenservice@ikwilvanmijnscooteraf.nl of klantenservice@ikwilvanmijnfietsaf.nl

16. Voor het verwerken van Persoonsgegevens heeft Dealerdirect een privacy- en cookiestatement opgesteld: https://www.ikwilvanmijnautoaf.nl/privacy, https://ikwilvanmijnautoaf.be/privacy, https://ikwilvanmijnmotoraf.nl/privacy, https://ikwilvanmijnmotoraf.be/privacy, https://ikwilvanmijnscooteraf.nl/privacy of https://ikwilvanmijnfietsaf.nl/privacy. Dealerdirect zal dit statement bijwerken als er wijzigingen van toepassing zijn. Als er materiële wijzigingen zijn in het statement of in de manier waarop Dealerdirect Persoonsgegevens gebruikt, zal zij Betrokkenen hiervan op de hoogte stellen door dergelijke wijzigingen op een prominente manier op haar website te plaatsen of door u Betrokkenen een bericht te sturen. In geval van tegenstrijdigheid tussen dit statement van Dealerdirect en de voorwaarden van overeenkomst(en) tussen een Dealerdirect en Betrokkenen, prevaleren deze voorwaarden. Voor bepaalde Dealerdirect-entiteiten kan een meer specifieke privacyverklaring van toepassing zijn en deze zal Betrokkenen worden aangeboden in geval van verwerking van Persoonsgegevens."


Artikel 10 - Gebruiksmateriaal

1. Wanneer Aanbieder een Verkoopsite gebruikt, kan Aanbieder bepaald materiaal uploaden, zoals beschrijvingen van het Voertuig, foto's van het Voertuig, specificaties, berichten, aanbiedingen en/of aankondigingen (hierna: “Gebruikersmateriaal”).

2. Aanbieder begrijpt en accepteert dat hij/zij verantwoordelijk en aansprakelijk is voor het Gebruikersmateriaal dat Aanbieder op een Verkoopsite plaatst.

3. Aanbieder erkent en gaat ermee akkoord dat het Gebruikersmateriaal dat hij/zij op de Verkoopsite plaatst: niet onrechtmatig, misleidend, ongepast of onjuist is, geen negatief effect kan hebben op de reputatie of de goede naam van Dealerdirect en aan haar gelieerde bedrijven en/of haar medewerkers, onbezwaard is, niet in strijd is met enige wet- of regelgeving of met deze algemene voorwaarden, geen inbreuk maakt op rechten van derden (inclusief, om twijfel te voorkomen, intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten), en niet anderszins onwettig is jegens derden of Dealerdirect en indien dergelijk Gebruikersmateriaal persoonsgegevens bevat, is het uploaden of plaatsen van Gebruikersmateriaal in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving voor privacy - en gegevensbescherming.

4. Door Gebruikersmateriaal te plaatsen, verleent Aanbieder een gratis, onbezwaarde, wereldwijde, niet exclusieve, eeuwigdurende en onherroepelijke licentie om het Gebruikersmateriaal aan het publiek te tonen en/of te reproduceren voor alle doeleinden die Dealerdirect noodzakelijk acht (inclusief promotionele doeleinden).

5. Dealerdirect heeft het recht om het Gebruikersmateriaal te verwijderen of te wijzigen, zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade en zonder verplicht te zijn om enige schadevergoeding te betalen aan enige partij.


Artikel 11 - Beschikbaarheid

1. Dealerdirect is te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving gerechtigd om procedurele, technische, commerciële of andere wijzigingen en/of verbeteringen aan te brengen op de Verkoopsite. Tevens is Dealerdirect bevoegd om de Verkoopsite (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik van de Verkoopsite te beperken indien (a) dit naar haar oordeel noodzakelijk is (bijvoorbeeld in het kader van redelijkerwijs noodzakelijk onderhoud aan de Verkoopsite); of (b) in geval van overmacht, zowel in het geval van (a) als (b) zonder enige aansprakelijkheid voor enige schade en zonder enige verplichting tot het betalen van enige (vorm van) schadevergoeding.

2. De diensten door Dealerdirect worden geleverd op een “as is” basis en zonder enige vorm van garantie (expliciet of impliciet).


Artikel 12 - Aansprakelijkheid

1. Voor zover toegestaan door dwingend recht, aanvaardt Dealerdirect geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het leveren van haar diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Verkoopsite of door onrechtmatig handelen of anderszins, de beëindiging, uitvoering (dit omvat de levering van Kavels) en/of ontbinding van een Koopovereenkomst door een Koper of Verkoper, Taxaties van de waarde van Kavels. Dealerdirect kan niet garanderen dat deze schattingen correct zijn en daarom kan zij niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat Kavels meer of minder waard blijken te zijn dan de schatting of de gerealiseerde verkoopprijs. Dealerdirect is evenmin aansprakelijk voor Gebruikersmateriaal dat onrechtmatig is of inbreuk maakt op rechten van derden, onrechtmatig gebruik van de Verkoopsite.

2. Als, ondanks het bovenstaande, om welke reden dan ook Dealerdirect aansprakelijk is voor enige schade, is Dealerdirect alleen aansprakelijk voor de vergoeding van directe schade die de gebruiker van de Verkoopsite lijdt als gevolg van het niet nakomen van de verplichtingen of onrechtmatige handelingen door Dealerdirect die aan haar kunnen worden toegerekend.

3. Dealerdirect is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, waaronder maar niet beperkt tot gemiste inkomsten, gemiste winst, verminderde omzet en stilstandschade. Directe schade omvat alleen werkelijke (financiële) schade, redelijke kosten gemaakt om directe schade te voorkomen of te beperken, en redelijke kosten gemaakt om de oorzaak van de schade, de aansprakelijkheid en de directe schade te bepalen.

4. Als Dealerdirect om welke reden dan ook aansprakelijk is voor schade, is haar aansprakelijkheid beperkt tot € 2.500,-. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt ook voor haar management, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers.

5. Een tekortkoming die niet binnen een klachttermijn van 6 maanden bij Dealerdirect is gemeld, wordt als vervallen beschouwd en kan niet meer aan Dealerdirect worden tegengeworpen. Elke claim tegen Dealerdirect vervalt na een periode van 12 maanden.


Artikel 13 - Gevolgen van het niet naleven van onze voorwaarden

1. In aanvulling op de bepalingen van onze algemene voorwaarden, (i) om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving (inclusief eventuele wet- en regelgeving op het gebied van economische sancties die van toepassing is op Dealerdirect) of als (ii) een gebruiker de algemene voorwaarden van Dealerdirect schendt, (iii) een gebruiker van de Verkoopsite herhaaldelijk slechte beoordelingen ontvangt of Dealerdirect op de hoogte is gebracht van problemen met een houding of gedrag van een gebruiker of (iv) Dealerdirect te goeder trouw gelooft dat het noodzakelijk is om de Verkoopsite of andere gebruikers te beschermen of (v) om fraude of andere illegale activiteiten te voorkomen), kan Dealerdirect een gebruiker de toegang tot een Verkoopsite of de toestemming om te verkopen en/of te Bieden op Kavels tijdelijk of permanent te beperken en/of alle commerciële contracten die met de betreffende gebruiker zijn gesloten onmiddellijk beëindigen.

2. Indien één of meerdere van deze maatregelen worden genomen, zal Dealerdirect de gebruiker hiervan op de hoogte stellen via e-mail (via uw laatst geverifieerde e-mailadres), met vermelding van de reden waarom deze maatregel(en) is/ zijn genomen.

3. Dealerdirect mag ook een onmiddellijk opeisbare boete opleggen van € 1.000 (duizend euro) voor elke schending van haar voorwaarden, onverminderd het recht van Dealerdirect om de daadwerkelijke schade te verhalen. Dealerdirect probeert een waarschuwing te geven alvorens deze boete op te leggen. Voor een ernstige overtreding zal Dealerdirect echter geen kennisgeving geven voordat zij deze boete zal opleggen. De boete wordt verhoogd met 10% (tien procent) voor elke volgende overtreding van onze voorwaarden.


Artikel 14 - Audit

1. Om ervoor te zorgen dat de Verkoopsite veilig blijft voor alle gebruikers, kan Dealerdirect, naar eigen goeddunken, besluiten om de kwaliteit van (sommige) Kavels fysiek te controleren. In het kader van een dergelijke audit kan Dealerdirect (i) direct of indirect Kavels kopen via de veiling of (ii) de offline locatie van de Aanbieder bezoeken om de Kavel persoonlijk te inspecteren. Op basis van een dergelijke audit kan Dealerdirect naar eigen goeddunken passende maatregelen nemen, waaronder het annuleren van de aanmelding (bijvoorbeeld wanneer de Kavel niet voldoet aan de kwaliteitsnormen of niet voldoet aan het beleid van Dealerdirect). De verantwoordelijkheid om Kavels te leveren die voldoen aan de beschrijving van de Kavel ligt altijd bij de Aanbieder. Dealerdirect is niet aansprakelijk voor de selectie, beschrijving, conformiteit of kwaliteit van een Kavel, ongeacht of deze is onderworpen aan een audit.


Artikel 15 - Geschillen

1. Op de overeenkomst met Dealerdirect dan wel de geschillen die met Dealerdirect ontstaan is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

2. Dealerdirect verwacht dat partijen (Aanbieder en Bieder dan wel Verkoper en Koper) eventuele geschillen onderling oplossen. Dealerdirect zal redelijke inspanningen leveren om te bemiddelen tussen Aanbieder en Bieder dan wel Verkoper en Koper. Om te kunnen voldoen aan onze rechten en verplichtingen op grond van de algemene voorwaarden, dienen eventuele klachten en geschillen tussen Aanbieder en Bieder dan wel Verkoper en Koper zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de betreffende kwestie aan Dealerdirect te worden gemeld.

3. Alle geschillen die met Dealerdirect ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Overijssel, locatie Almelo, tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil moet worden voorgelegd aan een andere rechtbank.


Artikel 16 - Nieuwe versie

1. Dealerdirect kan deze algemene voorwaarden op elk moment wijzigen of aanvullen door de gewijzigde algemene voorwaarden op de Verkoopsite te plaatsen. Als een gebruiker de Verkoopsite blijft gebruiken nadat de algemene voorwaarden zijn gewijzigd of aangevuld, accepteert de gebruiker onherroepelijk de gewijzigde of aangevulde algemene voorwaarden.

select your vehicle.

Nederlands Nederlands Vlaams Vlaams
Nederlands Nederlands Deutsch Deutsch Vlaams Vlaams
Nederlands Nederlands
Nederlands Nederlands