Algemene voorwaarden

Op de diensten van Dealerdirect BV h.o.d.n. ikwilvanmijnautoaf.nl, en de overeenkomsten welke na bemiddeling door ons team tot stand komen, zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden bestaan uit de algemene voorwaarden en de algemene voorwaarden verkoop voertuig die van toepassing zijn op de eventuele verkoopovereenkomst welke tot stand komt na onze bemiddeling.

Door gebruik te maken van onze dienstverlening ga je akkoord met beide voorwaarden.

Algemene Voorwaarden ikwilvanmijnautoaf.nl website

Dit zijn onze basis Algemene voorwaarden zoals deze van toepassing zijn indien je gebruik maakt van onze website.

Algemene voorwaarden Ikwilvanmijnautoaf.nl

Inhoudsopgave:


Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Toepasselijkheid
Artikel 3 - Dienstverlening Dealerdirect
Artikel 4 - Aanmelding
Artikel 5 - Veiling
Artikel 6 - Bemiddelingskosten en schadevergoeding wegens misgelopen provisie
Artikel 7 - Koopovereenkomst, betaling, levering en overdracht
Artikel 8 - Herroepingsrecht
Artikel 9 - Intellectueel eigendom
Artikel 10 - Privacy en gegevensverwerking

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Deze algemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op en geldig vanaf 1 juni 2014.

1. Dealerdirect: Dealerdirect BV (hierna te noemen: "Dealerdirect") zoals ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 08122057, waaronder tevens deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd, zijnde de gebruiker van deze algemene voorwaarden en exploitant van de online Verkoopsites zoals vermeld in deze algemene voorwaarden en via welke Dealerdirect bemiddelt bij de totstandkoming van Koopovereenkomsten tussen Aanbieder en Bieder c.q. Verkoper en Koper.
2. Bieder: De erkende handelaar (indien in Nederland als voertuighandelaar actief RDW-erkend), zijnde een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, welke een Bieding heeft uitgebracht.
3. Koper: De erkende handelaar (indien in Nederland als voertuighandelaar actief RDW-erkend), zijnde een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, die een Bieding heeft uitgebracht welke is geaccepteerd door een Verkoper.
4. Aanbieder: De consument of gemachtigde vertegenwoordiger van een rechtspersoon die een Voertuig aanbiedt op de Verkoopsite van Dealerdirect.
5. Verkoper: De consument of gemachtigde vertegenwoordiger van een rechtspersoon die een Voertuig heeft aangeboden op de Verkoopsite en welke een Bieding heeft geaccepteerd.
6. Voertuig: Een voertuig, zijnde een personen-, bedrijfsauto, vrachtwagen, motorfiets, scooter, caravan, camper, trailer of ander voertuig of vaartuig, welke door Aanbieder ter verkoop wordt aangeboden.
7. Kavel: Een Voertuig, dat ter verkoop is aangeboden en dat is opgenomen in de administratie van de Verkoopsites. Aan dit Voertuig zal een uniek kavelnummer toegekend worden door Dealerdirect.
8. Verkoopsite(s): De verkoopsites die door Dealerdirect geëxploiteerd worden. Dit betreft o.a. de navolgende website: www.ikwilvanmijnautoaf.nl (ga voor volledige overzicht naar www.dealerdirect.nl/sites).
9. Bemiddelingsovereenkomst: De overeenkomst tussen Dealerdirect en Aanbieder waarbij de Dealerdirect zal bemiddelen tussen Aanbieder en Bieder bij de verkoop van het Voertuig van Aanbieder met als doel de totstandkoming van een Koopovereenkomst.
10. Koopovereenkomst: De overeenkomst die door bemiddeling van Dealerdirect tot stand komt tussen Aanbieder en Bieder, respectievelijk Verkoper en Koper, waarbij Koper zich verplicht om het Voertuig van Verkoper af te nemen en te betalen en Verkoper zich verplicht om het Voertuig te leveren aan Koper.
11. Taxatie: Het (in)schatten van de waarde van een Kavel door een Bieder in verband met een Bieding.
12. Bieding: Het bod dat Bieder heeft uitgebracht op een Kavel. Dit bod is altijd in euro's en inclusief eventuele omzetbelasting.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van Dealerdirect, de opdracht door Aanbieder tot bemiddeling en de overeenkomst tot bemiddeling tussen Aanbieder en Dealerdirect.

Artikel 3 - Dienstverlening Dealerdirect

1. De dienstverlening van Dealerdirect ziet alleen en uitsluitend toe op het bemiddelen bij de totstandkoming van een Koopovereenkomst tussen Aanbieder en Bieder respectievelijk Koper en Verkoper.
2. Dealerdirect stelt aan Aanbieders een online veilingplatform ter beschikking om Voertuigen te verkopen aan deelnemers van een besloten netwerk van handelaren (Bieders) en draagt zorg voor het onderhoud van genoemde platform.
3. De Verkoopsite(s) van Dealerdirect biedt/bieden een platform voor Aanbieders en Bieders om Voertuigen te verkopen en te kopen.

Artikel 4 - Aanmelding

1. Om gebruik te kunnen maken van de bemiddelingsdiensten van Dealerdirect dient Aanbieder een Voertuig aan te melden op een Dealerdirect Verkoopsite.
2. Aanbieder ontvangt van Dealerdirect e-mails met links om bijvoorbeeld een taxatieverzoek te activeren of om een bieding in te zien dan wel een Voertuig-verkoop te bevestigen. Deze e-mails zijn strikt persoonlijk en mogen door Aanbieder niet aan derden worden overgedragen of inhoudelijk aan derden bekend worden gemaakt. Als Aanbieder weet of vermoedt dat een derde de inhoud van zijn e-mails of accountgegevens kent, dient Dealerdirect hiervan onverwijld in kennis te worden gesteld. Dealerdirect blokkeert in voorkomend geval de verdere toegang van het account, om misbruik in naam van Aanbieder te voorkomen. Aanbieder zal hierna nieuwe e-mails van Dealerdirect ontvangen. Aanbieder is jegens Dealerdirect aansprakelijk voor schade als gevolg van misbruik van deze gegevens door derden voor zover dat misbruik aan Aanbieder redelijkerwijs is toe te rekenen.
3. Na het aanmelden van het Voertuig op de Verkoopsite zal Aanbieder een e-mail ontvangen welke bevestigd moet worden om te zorgen dat het Voertuig ter taxatie aangeboden wordt. Indien bevestiging uitblijft kan Dealerdirect er toe overgaan de aanmelding handmatig te activeren. Na een handmatige controle c.q. aanvulling c.q. correctie van de aanmelding zal er een samenvatting van de ontvangen gegevens per e-mail verzonden worden naar Aanbieder. Met behulp van deze e-mail kan Aanbieder controleren of alle gegevens goed zijn ontvangen bij de Verkoopsite. Indien hier onjuistheden in vermeld staan, of als er aanvullingen gedaan dienen te worden, dan dient er telefonisch contact opgenomen te worden met de klantenservice van ikwilvanmijnautoaf.nl De correcties c.q. aanvullingen mogen ook middels een e-mailbericht (klantenservice AT ikwilvanmijnautoaf PUNT nl) doorgegeven worden. Het is mogelijk na aanmelding van het Voertuig alsnog afbeeldingen toe te voegen.
4. Om misbruik van het veilingplatform van Dealerdirect tegen te gaan, slaat Dealerdirect de IP-adressen op van de locaties vanaf waar door Aanbieder ingelogd wordt.
5. Indien Aanbieder een of meerdere van de bepalingen van dit artikel niet correct naleeft, kan Dealerdirect per direct en zonder nadere waarschuwing de aanmelding verwijderen en Aanbieder uitsluiten van verdere toegang tot haar Verkoopsite(s).

Artikel 5 - Veiling

1. Nadat een Voertuig is aangemeld op een van de Verkoopsites, kent Dealerdirect het Voertuig een kavelnummer toe. Vanaf dat moment zal het Kavel een bepaalde tijd (een veilingronde van minimaal 1 minuut tot maximaal 96 uur) op een veiling worden aangeboden. Tijdens deze veiling zijn uitsluitend de Voertuig-gegevens (met uitsluiting van persoonsgegevens) zichtbaar op een afgeschermd gedeelte van de Verkoopsite(s) waarop uitsluitend door Dealerdirect goedgekeurde en officiële handelaren de Kavels kunnen bekijken en online een Bieding kunnen uitbrengen.
2. Bieders zijn niet verplicht een Taxatie af te geven. In voorkomend geval is het mogelijk dat een Voertuig meerdere veilingronden nodig heeft om tot een Taxatie te kunnen komen.
3. Dealerdirect kan beslissen een Voertuig meerdere malen aan te bieden in de veiling. Dit wordt doorgaans beperkt tot maximaal 5 maal, tenzij er eerder een mutatie in de tenaamstelling heeft plaatsgevonden.
4. Biedingen zijn, tenzij anders aangegeven en voor zover van toepassing, in euro's en inclusief BTW.

Artikel 6 - Bemiddelingskosten en schadevergoeding wegens misgelopen provisie

1. De bemiddeling bij de verkoop van een Voertuig via de Verkoopsite(s) van Dealerdirect is voor Aanbieder c.q. Verkoper kosteloos.

Artikel 7 - Koopovereenkomst, betaling, levering en overdracht

1. De Koopovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door Aanbieder van de Bieding van een Bieder. Aanbieder wordt daardoor Verkoper en Bieder wordt Koper.
2. Verkoper is, tenzij anders aangegeven, verplicht om binnen 48 uur na de totstandkoming van de Koopovereenkomst, middels een e-mailbericht, SMS-bericht of op telefonische wijze, contact op te nemen met Koper om een afspraak voor de overdracht van het Voertuig te maken. Mocht het Verkoper niet lukken in contact te komen met Koper, dan dient de klantenservice van Dealerdirect hiervan binnen 72 uur telefonisch op de hoogte te worden gesteld.
3. Koper is verplicht het Voertuig over te nemen en de via de Verkoopsite overeengekomen koopsom aan Verkoper te betalen, tenzij het Voertuig niet aan de omschrijving voldoet zoals is ingevuld door Verkoper op het taxatieformulier.
4. Verkoper dient het Voertuig inclusief de daarbij behorende documenten binnen 14 dagen na de totstandkoming van de Koopovereenkomst over te dragen c.q. te leveren aan Koper. Koper en Verkoper kunnen in onderling overleg afwijken van de in dit artikel genoemde termijnen. Zij stellen daarvan Dealerdirect onverwijld in kennis.
5. Nadat een Koopovereenkomst tussen Bieder c.q. Koper en Aanbieder c.q. Verkoper tot stand is gekomen, mag Verkoper het Voertuig niet meer verkopen aan een derde partij of ervoor kiezen het Voertuig in bezit te houden en is Verkoper verplicht het Voertuig aan Koper te leveren.
6. Levering vindt, tenzij anders wordt afgesproken, plaats door het bezorgen van het Voertuig door Verkoper bij Koper. Indien afhalen van het Voertuig nadrukkelijk is overeengekomen, dan dient het afhalen plaats te vinden op het door Verkoper aangegeven adres.
7. Indien Verkoper het Voertuig bij Koper aflevert, dan kan Verkoper aanspraak maken op vergoeding van de kosten van één enkele reis per trein (een vervoersbewijs per tweede klasse voor één persoon) voor de kortste route van het adres van Koper naar het adres van Verkoper en na het overleggen van het originele vervoersbewijs (of een uittreksel van een persoonsgeboden OV chipkaart waar de kosten van de betreffende treinreis op vermeld staan), alsmede een kopie van het vrijwaringsbewijs van het Voertuig met daarop de datum welke overeen moet komen met de datum op het vervoersbewijs. Verkoper kan uitsluitend aanspraak maken op deze vergoeding indien er daadwerkelijk op de datum van overdracht met de trein is gereisd.
8. Indien er nadrukkelijk is afgesproken dat het Voertuig door Koper bij Verkoper wordt afgehaald, dan is Verkoper verplicht om Koper op de afgesproken afhaaldatum in staat te stellen het Voertuig tussen 9 en 17 uur af te kunnen halen. Voor het geval dat de partijen over het tijdstip van het afhalen geen overeenstemming kunnen bereiken, wordt het tijdstip naar redelijkheid door Koper vastgesteld, maar wel binnen de aangegeven levertijd van 14 dagen en met een termijn voor kennisgeving aan Verkoper van het afhaaltijdstip van ten minste 24 uur.
9. Alvorens tot betaling over te gaan, heeft Koper het recht om te onderzoeken of het Voertuig overeenkomt met de omschrijving welke is verstrekt door Verkoper en samen met Verkoper een proefrit te maken. Eventuele schade die ontstaat tijdens de proefrit, is voor risico van Verkoper, tenzij deze is veroorzaakt door verkeersovertredingen van Koper of andere aan Koper toe te rekenen omstandigheden zoals onder andere onachtzaamheid of roekeloosheid van Koper.
10. Indien Koper constateert dat de omschrijving van het Voertuig niet overeenkomt met de werkelijke toestand van het Voertuig, heeft Koper recht op een redelijke vermindering van de prijs of het recht de Koopovereenkomst ongedaan te maken c.q. te ontbinden. In dat geval heeft Verkoper de mogelijkheid de Koopovereenkomst kosteloos te ontbinden.
11. Alvorens Koper tot betaling overgaat, is Verkoper verplicht aan te tonen dat het chassisnummer en identiteitsplaatje van het Voertuig overeenstemmen met de gegevens op het kentekenbewijs c.q. de kentekencard. Koper heeft het recht om het kentekenbewijs c.q. de kentekencard te controleren en te onderzoeken of de gegevens overeenstemmen met de tenaamstelling.
12. De koopsom dient door Koper aan Verkoper uiterlijk betaald te worden bij levering en gelijktijdige overdracht van het Voertuig, het regelen van de tenaamstelling en het afgeven van overige bij het Voertuig behorende documenten.
13. Partijen zijn verplicht elkaar een kwitantie van ontvangst te geven.
14. Verkoper dient de kwitantie en het verstrekte vrijwaringsbewijs goed te bewaren. Op verzoek van Dealerdirect is Verkoper verplicht hiervan kopieën te zenden aan Dealerdirect.
15. Mochten Koper en Verkoper na het ontbinden van de Koopovereenkomst in een later stadium, maar binnen een periode van zes maanden, alsnog overeenstemming bereiken over de aankoop van het Voertuig, dan wordt dit geacht te zijn gebeurd na bemiddeling door Dealerdirect. In dit geval dient dit direct, maar uiterlijk binnen 24 uur, gemeld te worden aan Dealerdirect.

Artikel 8 - Herroepingsrecht

1. De door bemiddeling van Dealerdirect tot stand gekomen Koopovereenkomst kan door Koper en Verkoper niet worden herroepen. 2. De Bemiddelingsovereenkomst kan door Aanbieder worden herroepen tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de Bemiddelingsovereenkomst. Aanbieder stemt ermee in dat dit herroepingsrecht vervalt, zodra binnen de herroepingstermijn een Koopovereenkomst tot stand komt.

Artikel 9 - Intellectueel eigendom

1. De Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrecht, databankrechten en merkrechten op de Verkoopsite(s), de Inkoopsite(s) en alle verstrekte informatie, al dan niet op of via de In- en Verkoopsites, rusten bij Dealerdirect.
2. Alle door Dealerdirect verstrekte stukken (zoals werkwijzen, adviezen, rapporten, overeenkomsten, ontwerpen, software, algemene voorwaarden, systeemontwerpen etc.) zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Aanbieder en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Dealerdirect worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 10 - Privacy en gegevensverwerking

1. Aanbieder is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Bieders overeenkomstig hun oordeel nodig hebben voor het correct uitvoeren van de verleende taxatie, tijdig in de gewenste vorm middels de formulieren op de Verkoopwebsite ter beschikking van Dealerdirect en Bieders te stellen.
2. Dealerdirect mag het door Aanbieder opgegeven (e-mail)adres als juist blijven beschouwen totdat haar schriftelijk een nieuw adres is medegedeeld. Indien het door Dealerdirect verstrekte advies of andere mededelingen Aanbieder niet bereiken doordat het opgegeven (e- mail)adres niet juist blijkt te zijn, komt dit geheel voor risico van Aanbieder en blijft een eventueel gesloten Koopovereenkomst geldig.
3. Aanbieder staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens en bescheiden waarop Dealerdirect de uitvoering van de overeenkomst heeft gebaseerd.
4. De Verkoopsites zijn een onderdeel van Dealerdirect. Dealerdirect is de wettelijk verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Dealerdirect van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Dealerdirect zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van privacy en de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
5. De gegevens van Aanbieder c.q. Verkoper zijn tijdens de taxatie en daarna uitsluitend in te zien door Dealerdirect en zullen niet openbaar worden gemaakt tijdens het taxatieverzoek.
6. Als Aanbieder akkoord gaat met de Bieding en er een Koopovereenkomst is gesloten, zullen de gegevens van Koper middels een e-mailbericht aan Verkoper bekendgemaakt worden. Ook zullen dan de gegevens van Verkoper middels een e-mailbericht aan Koper bekendgemaakt worden. Het is partijen niet toegestaan deze gegevens aan derden ter beschikking te stellen.
7. In het kader van de dienstverlening worden persoonsgegevens vastgelegd. Dealerdirect gebruikt gegevens van Aanbieders, Bieders, Kopers en Verkopers voor de uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast kunnen de gegevens worden verwerkt om te informeren over het (opnieuw) aanbieden van diensten van Dealerdirect, andere websites van Dealerdirect en voor het doen van aanbiedingen van zorgvuldig geselecteerde partners. Voor zover wettelijk vereist, zal Dealerdirect voor het gebruik van persoonsgegevens aan de betrokkene toestemming vragen.
8. Bij het doen van aanbiedingen tracht Dealerdirect rekening te houden met de voorkeuren van de betrokkene om wiens persoonsgegevens het gaat. Indien de betrokkene geen prijs stelt op informatie of aanbiedingen van Dealerdirect, dient hij dit schriftelijk mee te delen en onder vermelding van 'blokkering' een notificatie te sturen naar: Dealerdirect BV, Postbus 260, 7500 AG Enschede.
9. Indien Aanbieder geen nieuwe taxatie wil ontvangen, dan kan hij dit telefonisch of middels een e-mailbericht naar klantenservice AT ikwilvanmijnautoaf PUNT nl doorgeven aan de klantenservice van Dealerdirect.
10. Alle informatie over de gebruikers van de Verkoopsite(s), welke zij aan Dealerdirect ter beschikking stelt, wordt vertrouwelijk behandeld.
11. Dealerdirect behoudt het recht om informatie aan openbare instanties te verschaffen, gebaseerd op een wettelijke of een door een rechterlijke instantie opgelegde verplichting.
12. Dealerdirect maakt gebruik van cookies, teneinde de onderstaande gegevens over een bezoek van haar Verkoopsite(s) te kunnen gebruiken. Dealerdirect gebruikt deze gegevens om de identiteit van de betrokkene te kunnen vaststellen en om een volgend bezoek aan haar Verkoopsite(s) te vergemakkelijken. Voorts gebruikt Dealerdirect cookies om de doeltreffendheid van haar Verkoopsite(s) en de reclameactiviteiten op de website te onderzoeken. Indien de Verkoopsite(s) wordt/worden bezocht, worden de onderstaande gegevens vastgelegd in een cookie. Indien dit door de betrokkene niet wordt gewenst, kan het gebruik van cookies verhinderd worden door de browserinstellingen aan te passen. Het weigeren van (het gebruik van) cookies kan tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van de Verkoopsite(s) van Dealerdirect wordt verminderd, dan wel dat de Verkoopsite(s) van Dealerdirect geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk wordt. De volgende gegevens worden opgeslagen in een cookie: 1) IP-adres (indien noodzakelijk), 2) sessienummer en 3) een klantnummer (indien noodzakelijk).
13. Alle in- en uitgaande telefoongesprekken worden opgenomen. Dit doen wij in uw en ons belang. Door het opnemen van de gesprekken hoeft u geen of veel minder schriftelijke informatie te verstrekken. Daarnaast is achteraf altijd vast te stellen welke afspraak wij telefonisch gemaakt hebben. Door uw Voertuig aan te melden geeft u Dealerdirect toestemming telefonisch contact met u op te nemen tijdens de openingstijden van het contactcenter. Indien u het niet op prijs stelt dat er op bepaalde tijdstippen (bijvoorbeeld zondag) telefonisch contact met u wordt opgenomen, dan kunt u dit tijdens de aanmelding bij Bijzonderheden aangeven.
14. Zowel na de aanmelding als na het afsluiten van een transactie kunnen wij u uitnodigen een review te schrijven. U bent niet verplicht hier aan mee te werken. Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u dit anoniem doet of dat u toestemming geeft uw naam en woonplaats erbij te vermelden. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden ons het recht voor bijdragen welke niet aan onze sitevoorwaarden voldoen, niet te publiceren. Om de kwaliteit te waarborgen behouden we ons het recht voor reviews te reviseren teneinde grammaticale fouten te voorkomen. Door het schrijven van een recensie geeft u Dealerdirect toestemming de recensie op onze website(s) te publiceren, inclusief uw naam of andere gegevens zoals uw woonplaats, toegevoegde afbeeldingen en Voertuiggegevens zoals u deze op de website hebt ingevuld.

Algemene voorwaarden verkoop voertuig

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien je een bieding op jouw voertuig accepteert en je overgaat tot verkoop na bemiddeling door Dealerdirect.

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Toepasselijkheid
Artikel 3 - Totstandkoming Koopovereenkomst
Artikel 4 - Dienstverlening Dealerdirect
Artikel 5 - Levering en overdracht
Artikel 6 - Betaling
Artikel 7 - Schadevergoeding door Verkoper aan Dealerdirect wegens misgelopen provisie
Artikel 8 - Herroepingsrecht
Artikel 9 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 1 - Definities
In deze aanvullende algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Deze algemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op en geldig vanaf 5 augustus 2014.
1. Dealerdirect: Dealerdirect BV (hierna te noemen: "Dealerdirect") zoals ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 08122057, zijnde de exploitant van de online Verkoopsites via welke door de bemiddeling van Dealerdirect de Koopovereenkomst tussen Verkoper en Koper tot stand is gekomen.
2. Bieder: De (indien in Nederland gevestigd RDW) erkende voertuighandelaar, zijnde een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, welke via de Verkoopsite van Dealerdirect een Bieding heeft uitgebracht.
3. Koper: De (indien in Nederland gevestigd RDW) erkende voertuighandelaar, zijnde een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, welke een Bieding heeft uitgebracht welke is geaccepteerd door een Verkoper.
4. Aanbieder: De consument of gemachtigde vertegenwoordiger van een rechtspersoon die een Voertuig aanbiedt op een Verkoopsite van Dealerdirect.
5. Verkoper: De consument, eigenaar of gemachtigde vertegenwoordiger van een rechtspersoon die een Voertuig heeft aangeboden op de Verkoopsite en welke een Bieding heeft geaccepteerd.
6. Voertuig: Een personenauto, bedrijfswagen, truck, camper, motorfiets, caravan of ander motorvoertuig of vaartuig welke door Aanbieder ter verkoop wordt aangeboden.
7. Verkoopsite(s): De verkoopsites die door Dealerdirect geëxploiteerd worden. Dit betreft o.a. de navolgende website: www.ikwilvanmijnautoaf.nl (een volledige overzicht is te vinden op www.dealerdirect.nl/sites).
8. Koopovereenkomst: De overeenkomst die door bemiddeling van Dealerdirect tot stand komt tussen Aanbieder en Bieder respectievelijk Verkoper en Koper waarbij Koper zich verplicht om het Voertuig van Verkoper af te nemen en te betalen en Verkoper zich verplicht om het Voertuig te leveren aan Koper voor de Bieding.
9. Bieding: Het bod dat Bieder heeft uitgebracht op het Voertuig van Aanbieder inclusief eventuele BTW in euro's.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Koopovereenkomst tussen Koper en Verkoper welke door bemiddeling van Dealerdirect tot stand is gekomen. Deze zijn een aanvulling op de standaard algemene voorwaarden welke Koper hanteert.

Artikel 3 - Totstandkoming Koopovereenkomst
De Koopovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van Bieding van Bieder door Aanbieder. Aanbieder wordt daardoor Verkoper en Bieder wordt Koper. Bemiddelaar Dealerdirect heeft dit modelcontract met zorg samengesteld. Dealerdirect BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verkeerd gebruik of misbruik van dit modelcontract. Noch is Dealerdirect partij in dit contract.

Artikel 4 - Dienstverlening Dealerdirect
De dienstverlening van Dealerdirect ziet alleen en uitsluitend toe op het bemiddelen bij de totstandkoming van deze Koopovereenkomst tussen Aanbieder en Bieder respectievelijk Koper en Verkoper.

Artikel 5 - Levering en overdracht
1. Verkoper is verplicht om binnen 48 uur na de totstandkoming van de Koopovereenkomst, middels een e-mailbericht, SMS-bericht of op telefonische wijze, contact op te nemen met Koper om een afspraak voor de overdracht van het Voertuig te maken. De overdracht dient binnen 14 dagen na het aangaan van de overeenkomst plaats te vinden.
2. Koper is Verplicht het Voertuig over te nemen en de via de Verkoopsite overeengekomen koopsom aan Verkoper te betalen, tenzij het voertuig niet aan de omschrijving voldoet zoals is ingevuld door Verkoper op het aanmeldformulier. Mocht het Voertuig niet conform omschrijving zijn en Koper een aangepast voorstel doen, dan heeft Verkoper de mogelijkheid hiervan af te zien en kan de Koopovereenkomst kosteloos ontbonden worden. Verkoper dient in voorkomend geval Dealerdirect de gelegenheid te geven alsnog een alternatieve Koper te vinden binnen een periode van 3 weken na het aangaan van de initiële Koopovereenkomst.
3. Verkoper dient het Voertuig inclusief de daarbij behorende documenten (zoals, maar niet beperkt tot, onderhoudsboekje, instructieboekje, alarmcodes, kopie onderhoudsnota's en kentekendocumenten) binnen 14 dagen na de totstandkoming van de Koopovereenkomst over te dragen c.q. te leveren aan Koper. Koper en Verkoper kunnen in onderling overleg afwijken van de in lid 1 en 2 genoemde termijnen. Zij stellen daarvan Dealerdirect onverwijld in kennis.
4. Na de totstandkoming van de Koopovereenkomst mag Verkoper het Voertuig niet meer verkopen aan een derde partij en is Verkoper verplicht het Voertuig aan Koper te leveren in de door Aanbieder aangegeven staat.
5. Levering vindt, tenzij anders wordt afgesproken, plaats door het bezorgen van het voertuig door Verkoper bij Koper. Indien afhalen van het Voertuig is overeengekomen, dan dient het afhalen plaats te vinden op het door Verkoper tijdens aanmelding aangegeven adres.
6. Indien Verkoper het Voertuig bij Koper aflevert, kan Verkoper aanspraak maken op vergoeding van de kosten van één enkele reis per trein (voor één persoon per tweede klasse) voor de kortste route van het adres van Koper naar het adres van Verkoper. Voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op genoemde vergoeding zijn het overleggen van het originele vervoersbewijs (of een uittreksel van een persoonsgebonden OV-chipkaart, waar de kosten van de betreffende treinreis op vermeld staan), alsmede een kopie van het vrijwaringsbewijs of kopie inkoopfactuur van het Voertuig met daarop de datum welke overeenkomt met de datum op het vervoersbewijs. Deze documenten dienen door Verkoper per post verzonden te worden naar Dealerdirect, Postbus 260, 7500 AG Enschede o.v.v. „Vergoeding treinreis“. Eventuele kosten van een busreis, brandstof, taxirit, gebruik van metro of ander (openbaar) vervoer zijn nadrukkelijk uitgesloten van vergoeding. Indien er is afgesproken dat het voertuig door Koper bij Verkoper wordt afgehaald dan is Verkoper verplicht om Koper op de afgesproken afhaaldatum in staat te stellen het Voertuig tussen 9 en 17 uur af te halen.
7. Voor het geval dat partijen over het tijdstip van het afhalen geen overeenstemming kunnen bereiken, wordt het tijdstip naar redelijkheid door Koper vastgesteld, maar wel binnen de aangegeven levertijd van 14 dagen en met een termijn voor kennisgeving aan Verkoper van het afhaaltijdstip van ten minste 24 uur.
8. Koper en Verkoper zijn verplicht Dealerdirect onverwijld op de hoogte (middels een e- mailbericht naar klantenservice AT ikwilvanmijnautoaf PUNT nl of telefonisch via 053-7118003) te stellen indien een overdracht niet plaats kan vinden. Partijen dienen Dealerdirect de mogelijkheid te geven een oplossing te zoeken bij een eventueel geschil.
9. Verkoper verklaart dat het door hem aangeleverde voertuig zijn eigendom is en vrij van lasten en beperkingen.
10. Tot aan het moment van overdracht blijven alle kosten en eventuele schades ontstaan na verkoop betrekking hebbend op het Voertuig (zoals onderhoud, reparatiekosten, bekeuringen, diefstal en eventuele schades) voor rekening van Verkoper.
11. Verkoper is verplicht tijdens de overdracht alle benodigde documenten (zoals, maar niet beperkt tot, onderhoudsboekje, instructieboekje, alarmcodes, kopie onderhoudsnota's en kentekendocumenten) over te dragen aan Koper.
12. Koper is verplicht Verkoper een Vrijwaringsbewijs en kwitantie te verstrekken.
13. Koper is verplicht zorg te dragen voor het overschrijven van de wettelijke aansprakelijkheid en het eigendom van Verkoper naar Koper. Mocht er een financierings- of leaseovereenkomst op het voertuig van toepassing zijn, dan zal Verkoper Koper hiervan vroegtijdig in kennis stellen en meewerken aan de procedures met betrekking tot de overdracht van het Voertuig.

Artikel 6 - Betaling
1. Alvorens tot betaling over te gaan, heeft Koper het recht om te onderzoeken of het Voertuig overeenkomt met de omschrijving zoals Verkoper deze tijdens de aanmeldprocedure heeft doorgegeven en samen met Verkoper een proefrit te maken. Eventuele schade die ontstaat tijdens de proefrit, is voor risico van Verkoper, tenzij deze is veroorzaakt door verkeersovertredingen van Koper of andere aan Koper toe te rekenen omstandigheden zoals onder andere onachtzaamheid of roekeloosheid van Koper.
2. Indien Koper constateert dat de omschrijving van het Voertuig door Bieder c.q. Verkoper niet overeenkomt met de werkelijke toestand van het voertuig, heeft Koper recht op een redelijke vermindering van de prijs of het recht de Koopovereenkomst ongedaan te maken c.q. te ontbinden. Onverminderd het bepaalde in dit contract wordt het Voertuig verkocht in de staat waarin het Voertuig zich bij het sluiten van de overeenkomst bevindt.
3. Alvorens Koper tot betaling overgaat, is Verkoper verplicht aan te tonen dat het chassisnummer en identiteitsplaatje van het Voertuig overeenstemmen met de gegevens op het kentekenbewijs. Koper heeft het recht om het kentekenbewijs te controleren en te onderzoeken of de gegevens overeenstemmen met de tenaamstelling.
4. De koopsom dient door Koper aan Verkoper uiterlijk betaald te worden bij levering en gelijktijdige overdracht van het Voertuig, het regelen van de tenaamstelling en het afgeven van overige bij het voertuig behorende documenten. Koper is verplicht te zorgen voor betaling van de aankoopprijs aan Verkoper, in overleg kan dit contant of middels een directe bankoverschrijving plaatsvinden.
5. Partijen zijn verplicht elkaar een kwitantie van ontvangst te geven.
6. Verkoper dient de kwitantie en het verstrekte (RDW) vrijwaringsbewijs goed te bewaren en op verzoek van Dealerdirect daarvan kopieën te zenden.
7. Koper is verplicht het Voertuig goed te controleren. Koper vrijwaart Verkoper van aanspraken op garantie, tenzij er sprake is van bewuste verzwijging van bij Verkoper bekende verborgen gebreken en/of bedrieglijke opzet. Verkoper is in beginsel verplicht om hem bekende, belangrijke feiten of omstandigheden omtrent het Voertuig mee te delen aan Koper.

Artikel 7 - Herroepingsrecht
De door bemiddeling van Dealerdirect tot stand gekomen Koopovereenkomst kan door Koper en Verkoper niet worden herroepen.

Artikel 8 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op de Koopovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Tenzij partijen in onderling overleggen overeenkomen hun geschil voor te leggen aan een andere instantie is de bevoegde rechter in Nederland bij uitsluiting aangewezen om een eventueel geding tussen partijen ter zake van deze Koopovereenkomst in behandeling te nemen.

|

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Op de diensten van Dealerdirect BV h.o.d.n. ikwilvanmijnautoaf.nl, en de overeenkomsten welke na bemiddeling door ons team tot stand komen, zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden bestaan uit de algemene voorwaarden en de algemene voorwaarden verkoop voertuig die van toepassing zijn op de eventuele verkoopovereenkomst welke tot stand komt na onze bemiddeling.

Door gebruik te maken van onze dienstverlening ga je akkoord met beide voorwaarden.

Algemene voorwaarden Ikwilvanmijnautoaf.nl

Inhoudsopgave:


Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Toepasselijkheid
Artikel 3 - Dienstverlening Dealerdirect
Artikel 4 - Aanmelding
Artikel 5 - Veiling
Artikel 6 - Bemiddelingskosten en schadevergoeding wegens misgelopen provisie
Artikel 7 - Koopovereenkomst, betaling, levering en overdracht
Artikel 8 - Herroepingsrecht
Artikel 9 - Intellectueel eigendom
Artikel 10 - Privacy en gegevensverwerking

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Deze algemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op en geldig vanaf 1 juni 2014.

1. Dealerdirect: Dealerdirect BV (hierna te noemen: "Dealerdirect") zoals ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 08122057, waaronder tevens deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd, zijnde de gebruiker van deze algemene voorwaarden en exploitant van de online Verkoopsites zoals vermeld in deze algemene voorwaarden en via welke Dealerdirect bemiddelt bij de totstandkoming van Koopovereenkomsten tussen Aanbieder en Bieder c.q. Verkoper en Koper.
2. Bieder: De erkende handelaar (indien in Nederland als voertuighandelaar actief RDW-erkend), zijnde een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, welke een Bieding heeft uitgebracht.
3. Koper: De erkende handelaar (indien in Nederland als voertuighandelaar actief RDW-erkend), zijnde een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, die een Bieding heeft uitgebracht welke is geaccepteerd door een Verkoper.
4. Aanbieder: De consument of gemachtigde vertegenwoordiger van een rechtspersoon die een Voertuig aanbiedt op de Verkoopsite van Dealerdirect.
5. Verkoper: De consument of gemachtigde vertegenwoordiger van een rechtspersoon die een Voertuig heeft aangeboden op de Verkoopsite en welke een Bieding heeft geaccepteerd.
6. Voertuig: Een voertuig, zijnde een personen-, bedrijfsauto, vrachtwagen, motorfiets, scooter, caravan, camper, trailer of ander voertuig of vaartuig, welke door Aanbieder ter verkoop wordt aangeboden.
7. Kavel: Een Voertuig, dat ter verkoop is aangeboden en dat is opgenomen in de administratie van de Verkoopsites. Aan dit Voertuig zal een uniek kavelnummer toegekend worden door Dealerdirect.
8. Verkoopsite(s): De verkoopsites die door Dealerdirect geëxploiteerd worden. Dit betreft o.a. de navolgende website: www.ikwilvanmijnautoaf.nl (ga voor volledige overzicht naar www.dealerdirect.nl/sites).
9. Bemiddelingsovereenkomst: De overeenkomst tussen Dealerdirect en Aanbieder waarbij de Dealerdirect zal bemiddelen tussen Aanbieder en Bieder bij de verkoop van het Voertuig van Aanbieder met als doel de totstandkoming van een Koopovereenkomst.
10. Koopovereenkomst: De overeenkomst die door bemiddeling van Dealerdirect tot stand komt tussen Aanbieder en Bieder, respectievelijk Verkoper en Koper, waarbij Koper zich verplicht om het Voertuig van Verkoper af te nemen en te betalen en Verkoper zich verplicht om het Voertuig te leveren aan Koper.
11. Taxatie: Het (in)schatten van de waarde van een Kavel door een Bieder in verband met een Bieding.
12. Bieding: Het bod dat Bieder heeft uitgebracht op een Kavel. Dit bod is altijd in euro's en inclusief eventuele omzetbelasting.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van Dealerdirect, de opdracht door Aanbieder tot bemiddeling en de overeenkomst tot bemiddeling tussen Aanbieder en Dealerdirect.

Artikel 3 - Dienstverlening Dealerdirect

1. De dienstverlening van Dealerdirect ziet alleen en uitsluitend toe op het bemiddelen bij de totstandkoming van een Koopovereenkomst tussen Aanbieder en Bieder respectievelijk Koper en Verkoper.
2. Dealerdirect stelt aan Aanbieders een online veilingplatform ter beschikking om Voertuigen te verkopen aan deelnemers van een besloten netwerk van handelaren (Bieders) en draagt zorg voor het onderhoud van genoemde platform.
3. De Verkoopsite(s) van Dealerdirect biedt/bieden een platform voor Aanbieders en Bieders om Voertuigen te verkopen en te kopen.

Artikel 4 - Aanmelding

1. Om gebruik te kunnen maken van de bemiddelingsdiensten van Dealerdirect dient Aanbieder een Voertuig aan te melden op een Dealerdirect Verkoopsite.
2. Aanbieder ontvangt van Dealerdirect e-mails met links om bijvoorbeeld een taxatieverzoek te activeren of om een bieding in te zien dan wel een Voertuig-verkoop te bevestigen. Deze e-mails zijn strikt persoonlijk en mogen door Aanbieder niet aan derden worden overgedragen of inhoudelijk aan derden bekend worden gemaakt. Als Aanbieder weet of vermoedt dat een derde de inhoud van zijn e-mails of accountgegevens kent, dient Dealerdirect hiervan onverwijld in kennis te worden gesteld. Dealerdirect blokkeert in voorkomend geval de verdere toegang van het account, om misbruik in naam van Aanbieder te voorkomen. Aanbieder zal hierna nieuwe e-mails van Dealerdirect ontvangen. Aanbieder is jegens Dealerdirect aansprakelijk voor schade als gevolg van misbruik van deze gegevens door derden voor zover dat misbruik aan Aanbieder redelijkerwijs is toe te rekenen.
3. Na het aanmelden van het Voertuig op de Verkoopsite zal Aanbieder een e-mail ontvangen welke bevestigd moet worden om te zorgen dat het Voertuig ter taxatie aangeboden wordt. Indien bevestiging uitblijft kan Dealerdirect er toe overgaan de aanmelding handmatig te activeren. Na een handmatige controle c.q. aanvulling c.q. correctie van de aanmelding zal er een samenvatting van de ontvangen gegevens per e-mail verzonden worden naar Aanbieder. Met behulp van deze e-mail kan Aanbieder controleren of alle gegevens goed zijn ontvangen bij de Verkoopsite. Indien hier onjuistheden in vermeld staan, of als er aanvullingen gedaan dienen te worden, dan dient er telefonisch contact opgenomen te worden met de klantenservice van ikwilvanmijnautoaf.nl De correcties c.q. aanvullingen mogen ook middels een e-mailbericht (klantenservice AT ikwilvanmijnautoaf PUNT nl) doorgegeven worden. Het is mogelijk na aanmelding van het Voertuig alsnog afbeeldingen toe te voegen.
4. Om misbruik van het veilingplatform van Dealerdirect tegen te gaan, slaat Dealerdirect de IP-adressen op van de locaties vanaf waar door Aanbieder ingelogd wordt.
5. Indien Aanbieder een of meerdere van de bepalingen van dit artikel niet correct naleeft, kan Dealerdirect per direct en zonder nadere waarschuwing de aanmelding verwijderen en Aanbieder uitsluiten van verdere toegang tot haar Verkoopsite(s).

Artikel 5 - Veiling

1. Nadat een Voertuig is aangemeld op een van de Verkoopsites, kent Dealerdirect het Voertuig een kavelnummer toe. Vanaf dat moment zal het Kavel een bepaalde tijd (een veilingronde van minimaal 1 minuut tot maximaal 96 uur) op een veiling worden aangeboden. Tijdens deze veiling zijn uitsluitend de Voertuig-gegevens (met uitsluiting van persoonsgegevens) zichtbaar op een afgeschermd gedeelte van de Verkoopsite(s) waarop uitsluitend door Dealerdirect goedgekeurde en officiële handelaren de Kavels kunnen bekijken en online een Bieding kunnen uitbrengen.
2. Bieders zijn niet verplicht een Taxatie af te geven. In voorkomend geval is het mogelijk dat een Voertuig meerdere veilingronden nodig heeft om tot een Taxatie te kunnen komen.
3. Dealerdirect kan beslissen een Voertuig meerdere malen aan te bieden in de veiling. Dit wordt doorgaans beperkt tot maximaal 5 maal, tenzij er eerder een mutatie in de tenaamstelling heeft plaatsgevonden.
4. Biedingen zijn, tenzij anders aangegeven en voor zover van toepassing, in euro's en inclusief BTW.

Artikel 6 - Bemiddelingskosten en schadevergoeding wegens misgelopen provisie

1. De bemiddeling bij de verkoop van een Voertuig via de Verkoopsite(s) van Dealerdirect is voor Aanbieder c.q. Verkoper kosteloos.

Artikel 7 - Koopovereenkomst, betaling, levering en overdracht

1. De Koopovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door Aanbieder van de Bieding van een Bieder. Aanbieder wordt daardoor Verkoper en Bieder wordt Koper.
2. Verkoper is, tenzij anders aangegeven, verplicht om binnen 48 uur na de totstandkoming van de Koopovereenkomst, middels een e-mailbericht, SMS-bericht of op telefonische wijze, contact op te nemen met Koper om een afspraak voor de overdracht van het Voertuig te maken. Mocht het Verkoper niet lukken in contact te komen met Koper, dan dient de klantenservice van Dealerdirect hiervan binnen 72 uur telefonisch op de hoogte te worden gesteld.
3. Koper is verplicht het Voertuig over te nemen en de via de Verkoopsite overeengekomen koopsom aan Verkoper te betalen, tenzij het Voertuig niet aan de omschrijving voldoet zoals is ingevuld door Verkoper op het taxatieformulier.
4. Verkoper dient het Voertuig inclusief de daarbij behorende documenten binnen 14 dagen na de totstandkoming van de Koopovereenkomst over te dragen c.q. te leveren aan Koper. Koper en Verkoper kunnen in onderling overleg afwijken van de in dit artikel genoemde termijnen. Zij stellen daarvan Dealerdirect onverwijld in kennis.
5. Nadat een Koopovereenkomst tussen Bieder c.q. Koper en Aanbieder c.q. Verkoper tot stand is gekomen, mag Verkoper het Voertuig niet meer verkopen aan een derde partij of ervoor kiezen het Voertuig in bezit te houden en is Verkoper verplicht het Voertuig aan Koper te leveren.
6. Levering vindt, tenzij anders wordt afgesproken, plaats door het bezorgen van het Voertuig door Verkoper bij Koper. Indien afhalen van het Voertuig nadrukkelijk is overeengekomen, dan dient het afhalen plaats te vinden op het door Verkoper aangegeven adres.
7. Indien Verkoper het Voertuig bij Koper aflevert, dan kan Verkoper aanspraak maken op vergoeding van de kosten van één enkele reis per trein (een vervoersbewijs per tweede klasse voor één persoon) voor de kortste route van het adres van Koper naar het adres van Verkoper en na het overleggen van het originele vervoersbewijs (of een uittreksel van een persoonsgeboden OV chipkaart waar de kosten van de betreffende treinreis op vermeld staan), alsmede een kopie van het vrijwaringsbewijs van het Voertuig met daarop de datum welke overeen moet komen met de datum op het vervoersbewijs. Verkoper kan uitsluitend aanspraak maken op deze vergoeding indien er daadwerkelijk op de datum van overdracht met de trein is gereisd.
8. Indien er nadrukkelijk is afgesproken dat het Voertuig door Koper bij Verkoper wordt afgehaald, dan is Verkoper verplicht om Koper op de afgesproken afhaaldatum in staat te stellen het Voertuig tussen 9 en 17 uur af te kunnen halen. Voor het geval dat de partijen over het tijdstip van het afhalen geen overeenstemming kunnen bereiken, wordt het tijdstip naar redelijkheid door Koper vastgesteld, maar wel binnen de aangegeven levertijd van 14 dagen en met een termijn voor kennisgeving aan Verkoper van het afhaaltijdstip van ten minste 24 uur.
9. Alvorens tot betaling over te gaan, heeft Koper het recht om te onderzoeken of het Voertuig overeenkomt met de omschrijving welke is verstrekt door Verkoper en samen met Verkoper een proefrit te maken. Eventuele schade die ontstaat tijdens de proefrit, is voor risico van Verkoper, tenzij deze is veroorzaakt door verkeersovertredingen van Koper of andere aan Koper toe te rekenen omstandigheden zoals onder andere onachtzaamheid of roekeloosheid van Koper.
10. Indien Koper constateert dat de omschrijving van het Voertuig niet overeenkomt met de werkelijke toestand van het Voertuig, heeft Koper recht op een redelijke vermindering van de prijs of het recht de Koopovereenkomst ongedaan te maken c.q. te ontbinden. In dat geval heeft Verkoper de mogelijkheid de Koopovereenkomst kosteloos te ontbinden.
11. Alvorens Koper tot betaling overgaat, is Verkoper verplicht aan te tonen dat het chassisnummer en identiteitsplaatje van het Voertuig overeenstemmen met de gegevens op het kentekenbewijs c.q. de kentekencard. Koper heeft het recht om het kentekenbewijs c.q. de kentekencard te controleren en te onderzoeken of de gegevens overeenstemmen met de tenaamstelling.
12. De koopsom dient door Koper aan Verkoper uiterlijk betaald te worden bij levering en gelijktijdige overdracht van het Voertuig, het regelen van de tenaamstelling en het afgeven van overige bij het Voertuig behorende documenten.
13. Partijen zijn verplicht elkaar een kwitantie van ontvangst te geven.
14. Verkoper dient de kwitantie en het verstrekte vrijwaringsbewijs goed te bewaren. Op verzoek van Dealerdirect is Verkoper verplicht hiervan kopieën te zenden aan Dealerdirect.
15. Mochten Koper en Verkoper na het ontbinden van de Koopovereenkomst in een later stadium, maar binnen een periode van zes maanden, alsnog overeenstemming bereiken over de aankoop van het Voertuig, dan wordt dit geacht te zijn gebeurd na bemiddeling door Dealerdirect. In dit geval dient dit direct, maar uiterlijk binnen 24 uur, gemeld te worden aan Dealerdirect.

Artikel 8 - Herroepingsrecht

1. De door bemiddeling van Dealerdirect tot stand gekomen Koopovereenkomst kan door Koper en Verkoper niet worden herroepen. 2. De Bemiddelingsovereenkomst kan door Aanbieder worden herroepen tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de Bemiddelingsovereenkomst. Aanbieder stemt ermee in dat dit herroepingsrecht vervalt, zodra binnen de herroepingstermijn een Koopovereenkomst tot stand komt.

Artikel 9 - Intellectueel eigendom

1. De Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrecht, databankrechten en merkrechten op de Verkoopsite(s), de Inkoopsite(s) en alle verstrekte informatie, al dan niet op of via de In- en Verkoopsites, rusten bij Dealerdirect.
2. Alle door Dealerdirect verstrekte stukken (zoals werkwijzen, adviezen, rapporten, overeenkomsten, ontwerpen, software, algemene voorwaarden, systeemontwerpen etc.) zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Aanbieder en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Dealerdirect worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 10 - Privacy en gegevensverwerking

1. Aanbieder is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Bieders overeenkomstig hun oordeel nodig hebben voor het correct uitvoeren van de verleende taxatie, tijdig in de gewenste vorm middels de formulieren op de Verkoopwebsite ter beschikking van Dealerdirect en Bieders te stellen.
2. Dealerdirect mag het door Aanbieder opgegeven (e-mail)adres als juist blijven beschouwen totdat haar schriftelijk een nieuw adres is medegedeeld. Indien het door Dealerdirect verstrekte advies of andere mededelingen Aanbieder niet bereiken doordat het opgegeven (e- mail)adres niet juist blijkt te zijn, komt dit geheel voor risico van Aanbieder en blijft een eventueel gesloten Koopovereenkomst geldig.
3. Aanbieder staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens en bescheiden waarop Dealerdirect de uitvoering van de overeenkomst heeft gebaseerd.
4. De Verkoopsites zijn een onderdeel van Dealerdirect. Dealerdirect is de wettelijk verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Dealerdirect van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Dealerdirect zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van privacy en de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
5. De gegevens van Aanbieder c.q. Verkoper zijn tijdens de taxatie en daarna uitsluitend in te zien door Dealerdirect en zullen niet openbaar worden gemaakt tijdens het taxatieverzoek.
6. Als Aanbieder akkoord gaat met de Bieding en er een Koopovereenkomst is gesloten, zullen de gegevens van Koper middels een e-mailbericht aan Verkoper bekendgemaakt worden. Ook zullen dan de gegevens van Verkoper middels een e-mailbericht aan Koper bekendgemaakt worden. Het is partijen niet toegestaan deze gegevens aan derden ter beschikking te stellen.
7. In het kader van de dienstverlening worden persoonsgegevens vastgelegd. Dealerdirect gebruikt gegevens van Aanbieders, Bieders, Kopers en Verkopers voor de uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast kunnen de gegevens worden verwerkt om te informeren over het (opnieuw) aanbieden van diensten van Dealerdirect, andere websites van Dealerdirect en voor het doen van aanbiedingen van zorgvuldig geselecteerde partners. Voor zover wettelijk vereist, zal Dealerdirect voor het gebruik van persoonsgegevens aan de betrokkene toestemming vragen.
8. Bij het doen van aanbiedingen tracht Dealerdirect rekening te houden met de voorkeuren van de betrokkene om wiens persoonsgegevens het gaat. Indien de betrokkene geen prijs stelt op informatie of aanbiedingen van Dealerdirect, dient hij dit schriftelijk mee te delen en onder vermelding van 'blokkering' een notificatie te sturen naar: Dealerdirect BV, Postbus 260, 7500 AG Enschede.
9. Indien Aanbieder geen nieuwe taxatie wil ontvangen, dan kan hij dit telefonisch of middels een e-mailbericht naar klantenservice AT ikwilvanmijnautoaf PUNT nl doorgeven aan de klantenservice van Dealerdirect.
10. Alle informatie over de gebruikers van de Verkoopsite(s), welke zij aan Dealerdirect ter beschikking stelt, wordt vertrouwelijk behandeld.
11. Dealerdirect behoudt het recht om informatie aan openbare instanties te verschaffen, gebaseerd op een wettelijke of een door een rechterlijke instantie opgelegde verplichting.
12. Dealerdirect maakt gebruik van cookies, teneinde de onderstaande gegevens over een bezoek van haar Verkoopsite(s) te kunnen gebruiken. Dealerdirect gebruikt deze gegevens om de identiteit van de betrokkene te kunnen vaststellen en om een volgend bezoek aan haar Verkoopsite(s) te vergemakkelijken. Voorts gebruikt Dealerdirect cookies om de doeltreffendheid van haar Verkoopsite(s) en de reclameactiviteiten op de website te onderzoeken. Indien de Verkoopsite(s) wordt/worden bezocht, worden de onderstaande gegevens vastgelegd in een cookie. Indien dit door de betrokkene niet wordt gewenst, kan het gebruik van cookies verhinderd worden door de browserinstellingen aan te passen. Het weigeren van (het gebruik van) cookies kan tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van de Verkoopsite(s) van Dealerdirect wordt verminderd, dan wel dat de Verkoopsite(s) van Dealerdirect geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk wordt. De volgende gegevens worden opgeslagen in een cookie: 1) IP-adres (indien noodzakelijk), 2) sessienummer en 3) een klantnummer (indien noodzakelijk).
13. Alle in- en uitgaande telefoongesprekken worden opgenomen. Dit doen wij in uw en ons belang. Door het opnemen van de gesprekken hoeft u geen of veel minder schriftelijke informatie te verstrekken. Daarnaast is achteraf altijd vast te stellen welke afspraak wij telefonisch gemaakt hebben. Door uw Voertuig aan te melden geeft u Dealerdirect toestemming telefonisch contact met u op te nemen tijdens de openingstijden van het contactcenter. Indien u het niet op prijs stelt dat er op bepaalde tijdstippen (bijvoorbeeld zondag) telefonisch contact met u wordt opgenomen, dan kunt u dit tijdens de aanmelding bij Bijzonderheden aangeven.
14. Zowel na de aanmelding als na het afsluiten van een transactie kunnen wij u uitnodigen een review te schrijven. U bent niet verplicht hier aan mee te werken. Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u dit anoniem doet of dat u toestemming geeft uw naam en woonplaats erbij te vermelden. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden ons het recht voor bijdragen welke niet aan onze sitevoorwaarden voldoen, niet te publiceren. Om de kwaliteit te waarborgen behouden we ons het recht voor reviews te reviseren teneinde grammaticale fouten te voorkomen. Door het schrijven van een recensie geeft u Dealerdirect toestemming de recensie op onze website(s) te publiceren, inclusief uw naam of andere gegevens zoals uw woonplaats, toegevoegde afbeeldingen en Voertuiggegevens zoals u deze op de website hebt ingevuld.

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Toepasselijkheid
Artikel 3 - Totstandkoming Koopovereenkomst
Artikel 4 - Dienstverlening Dealerdirect
Artikel 5 - Levering en overdracht
Artikel 6 - Betaling
Artikel 7 - Schadevergoeding door Verkoper aan Dealerdirect wegens misgelopen provisie
Artikel 8 - Herroepingsrecht
Artikel 9 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 1 - Definities
In deze aanvullende algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Deze algemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op en geldig vanaf 5 augustus 2014.
1. Dealerdirect: Dealerdirect BV (hierna te noemen: "Dealerdirect") zoals ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 08122057, zijnde de exploitant van de online Verkoopsites via welke door de bemiddeling van Dealerdirect de Koopovereenkomst tussen Verkoper en Koper tot stand is gekomen.
2. Bieder: De (indien in Nederland gevestigd RDW) erkende voertuighandelaar, zijnde een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, welke via de Verkoopsite van Dealerdirect een Bieding heeft uitgebracht.
3. Koper: De (indien in Nederland gevestigd RDW) erkende voertuighandelaar, zijnde een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, welke een Bieding heeft uitgebracht welke is geaccepteerd door een Verkoper.
4. Aanbieder: De consument of gemachtigde vertegenwoordiger van een rechtspersoon die een Voertuig aanbiedt op een Verkoopsite van Dealerdirect.
5. Verkoper: De consument, eigenaar of gemachtigde vertegenwoordiger van een rechtspersoon die een Voertuig heeft aangeboden op de Verkoopsite en welke een Bieding heeft geaccepteerd.
6. Voertuig: Een personenauto, bedrijfswagen, truck, camper, motorfiets, caravan of ander motorvoertuig of vaartuig welke door Aanbieder ter verkoop wordt aangeboden.
7. Verkoopsite(s): De verkoopsites die door Dealerdirect geëxploiteerd worden. Dit betreft o.a. de navolgende website: www.ikwilvanmijnautoaf.nl (een volledige overzicht is te vinden op www.dealerdirect.nl/sites).
8. Koopovereenkomst: De overeenkomst die door bemiddeling van Dealerdirect tot stand komt tussen Aanbieder en Bieder respectievelijk Verkoper en Koper waarbij Koper zich verplicht om het Voertuig van Verkoper af te nemen en te betalen en Verkoper zich verplicht om het Voertuig te leveren aan Koper voor de Bieding.
9. Bieding: Het bod dat Bieder heeft uitgebracht op het Voertuig van Aanbieder inclusief eventuele BTW in euro's.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Koopovereenkomst tussen Koper en Verkoper welke door bemiddeling van Dealerdirect tot stand is gekomen. Deze zijn een aanvulling op de standaard algemene voorwaarden welke Koper hanteert.

Artikel 3 - Totstandkoming Koopovereenkomst
De Koopovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van Bieding van Bieder door Aanbieder. Aanbieder wordt daardoor Verkoper en Bieder wordt Koper. Bemiddelaar Dealerdirect heeft dit modelcontract met zorg samengesteld. Dealerdirect BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verkeerd gebruik of misbruik van dit modelcontract. Noch is Dealerdirect partij in dit contract.

Artikel 4 - Dienstverlening Dealerdirect
De dienstverlening van Dealerdirect ziet alleen en uitsluitend toe op het bemiddelen bij de totstandkoming van deze Koopovereenkomst tussen Aanbieder en Bieder respectievelijk Koper en Verkoper.

Artikel 5 - Levering en overdracht
1. Verkoper is verplicht om binnen 48 uur na de totstandkoming van de Koopovereenkomst, middels een e-mailbericht, SMS-bericht of op telefonische wijze, contact op te nemen met Koper om een afspraak voor de overdracht van het Voertuig te maken. De overdracht dient binnen 14 dagen na het aangaan van de overeenkomst plaats te vinden.
2. Koper is Verplicht het Voertuig over te nemen en de via de Verkoopsite overeengekomen koopsom aan Verkoper te betalen, tenzij het voertuig niet aan de omschrijving voldoet zoals is ingevuld door Verkoper op het aanmeldformulier. Mocht het Voertuig niet conform omschrijving zijn en Koper een aangepast voorstel doen, dan heeft Verkoper de mogelijkheid hiervan af te zien en kan de Koopovereenkomst kosteloos ontbonden worden. Verkoper dient in voorkomend geval Dealerdirect de gelegenheid te geven alsnog een alternatieve Koper te vinden binnen een periode van 3 weken na het aangaan van de initiële Koopovereenkomst.
3. Verkoper dient het Voertuig inclusief de daarbij behorende documenten (zoals, maar niet beperkt tot, onderhoudsboekje, instructieboekje, alarmcodes, kopie onderhoudsnota's en kentekendocumenten) binnen 14 dagen na de totstandkoming van de Koopovereenkomst over te dragen c.q. te leveren aan Koper. Koper en Verkoper kunnen in onderling overleg afwijken van de in lid 1 en 2 genoemde termijnen. Zij stellen daarvan Dealerdirect onverwijld in kennis.
4. Na de totstandkoming van de Koopovereenkomst mag Verkoper het Voertuig niet meer verkopen aan een derde partij en is Verkoper verplicht het Voertuig aan Koper te leveren in de door Aanbieder aangegeven staat.
5. Levering vindt, tenzij anders wordt afgesproken, plaats door het bezorgen van het voertuig door Verkoper bij Koper. Indien afhalen van het Voertuig is overeengekomen, dan dient het afhalen plaats te vinden op het door Verkoper tijdens aanmelding aangegeven adres.
6. Indien Verkoper het Voertuig bij Koper aflevert, kan Verkoper aanspraak maken op vergoeding van de kosten van één enkele reis per trein (voor één persoon per tweede klasse) voor de kortste route van het adres van Koper naar het adres van Verkoper. Voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op genoemde vergoeding zijn het overleggen van het originele vervoersbewijs (of een uittreksel van een persoonsgebonden OV-chipkaart, waar de kosten van de betreffende treinreis op vermeld staan), alsmede een kopie van het vrijwaringsbewijs of kopie inkoopfactuur van het Voertuig met daarop de datum welke overeenkomt met de datum op het vervoersbewijs. Deze documenten dienen door Verkoper per post verzonden te worden naar Dealerdirect, Postbus 260, 7500 AG Enschede o.v.v. „Vergoeding treinreis“. Eventuele kosten van een busreis, brandstof, taxirit, gebruik van metro of ander (openbaar) vervoer zijn nadrukkelijk uitgesloten van vergoeding. Indien er is afgesproken dat het voertuig door Koper bij Verkoper wordt afgehaald dan is Verkoper verplicht om Koper op de afgesproken afhaaldatum in staat te stellen het Voertuig tussen 9 en 17 uur af te halen.
7. Voor het geval dat partijen over het tijdstip van het afhalen geen overeenstemming kunnen bereiken, wordt het tijdstip naar redelijkheid door Koper vastgesteld, maar wel binnen de aangegeven levertijd van 14 dagen en met een termijn voor kennisgeving aan Verkoper van het afhaaltijdstip van ten minste 24 uur.
8. Koper en Verkoper zijn verplicht Dealerdirect onverwijld op de hoogte (middels een e- mailbericht naar klantenservice AT ikwilvanmijnautoaf PUNT nl of telefonisch via 053-7118003) te stellen indien een overdracht niet plaats kan vinden. Partijen dienen Dealerdirect de mogelijkheid te geven een oplossing te zoeken bij een eventueel geschil.
9. Verkoper verklaart dat het door hem aangeleverde voertuig zijn eigendom is en vrij van lasten en beperkingen.
10. Tot aan het moment van overdracht blijven alle kosten en eventuele schades ontstaan na verkoop betrekking hebbend op het Voertuig (zoals onderhoud, reparatiekosten, bekeuringen, diefstal en eventuele schades) voor rekening van Verkoper.
11. Verkoper is verplicht tijdens de overdracht alle benodigde documenten (zoals, maar niet beperkt tot, onderhoudsboekje, instructieboekje, alarmcodes, kopie onderhoudsnota's en kentekendocumenten) over te dragen aan Koper.
12. Koper is verplicht Verkoper een Vrijwaringsbewijs en kwitantie te verstrekken.
13. Koper is verplicht zorg te dragen voor het overschrijven van de wettelijke aansprakelijkheid en het eigendom van Verkoper naar Koper. Mocht er een financierings- of leaseovereenkomst op het voertuig van toepassing zijn, dan zal Verkoper Koper hiervan vroegtijdig in kennis stellen en meewerken aan de procedures met betrekking tot de overdracht van het Voertuig.

Artikel 6 - Betaling
1. Alvorens tot betaling over te gaan, heeft Koper het recht om te onderzoeken of het Voertuig overeenkomt met de omschrijving zoals Verkoper deze tijdens de aanmeldprocedure heeft doorgegeven en samen met Verkoper een proefrit te maken. Eventuele schade die ontstaat tijdens de proefrit, is voor risico van Verkoper, tenzij deze is veroorzaakt door verkeersovertredingen van Koper of andere aan Koper toe te rekenen omstandigheden zoals onder andere onachtzaamheid of roekeloosheid van Koper.
2. Indien Koper constateert dat de omschrijving van het Voertuig door Bieder c.q. Verkoper niet overeenkomt met de werkelijke toestand van het voertuig, heeft Koper recht op een redelijke vermindering van de prijs of het recht de Koopovereenkomst ongedaan te maken c.q. te ontbinden. Onverminderd het bepaalde in dit contract wordt het Voertuig verkocht in de staat waarin het Voertuig zich bij het sluiten van de overeenkomst bevindt.
3. Alvorens Koper tot betaling overgaat, is Verkoper verplicht aan te tonen dat het chassisnummer en identiteitsplaatje van het Voertuig overeenstemmen met de gegevens op het kentekenbewijs. Koper heeft het recht om het kentekenbewijs te controleren en te onderzoeken of de gegevens overeenstemmen met de tenaamstelling.
4. De koopsom dient door Koper aan Verkoper uiterlijk betaald te worden bij levering en gelijktijdige overdracht van het Voertuig, het regelen van de tenaamstelling en het afgeven van overige bij het voertuig behorende documenten. Koper is verplicht te zorgen voor betaling van de aankoopprijs aan Verkoper, in overleg kan dit contant of middels een directe bankoverschrijving plaatsvinden.
5. Partijen zijn verplicht elkaar een kwitantie van ontvangst te geven.
6. Verkoper dient de kwitantie en het verstrekte (RDW) vrijwaringsbewijs goed te bewaren en op verzoek van Dealerdirect daarvan kopieën te zenden.
7. Koper is verplicht het Voertuig goed te controleren. Koper vrijwaart Verkoper van aanspraken op garantie, tenzij er sprake is van bewuste verzwijging van bij Verkoper bekende verborgen gebreken en/of bedrieglijke opzet. Verkoper is in beginsel verplicht om hem bekende, belangrijke feiten of omstandigheden omtrent het Voertuig mee te delen aan Koper.

Artikel 7 - Herroepingsrecht
De door bemiddeling van Dealerdirect tot stand gekomen Koopovereenkomst kan door Koper en Verkoper niet worden herroepen.

Artikel 8 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op de Koopovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Tenzij partijen in onderling overleggen overeenkomen hun geschil voor te leggen aan een andere instantie is de bevoegde rechter in Nederland bij uitsluiting aangewezen om een eventueel geding tussen partijen ter zake van deze Koopovereenkomst in behandeling te nemen.

Info! Klik op de de kopjes om de voorwaarden te bekijken

select your vehicle.

Nederlands Nederlands Vlaams Vlaams
Nederlands Nederlands Deutsch Deutsch Vlaams Vlaams
Nederlands Nederlands
Nederlands Nederlands