Algemene voorwaarden

Op de diensten van Dealerdirect BV h.o.d.n. ikwilvanmijnautoaf.nl, en de overeenkomsten welke na bemiddeling door ons team tot stand komen, zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden bestaan uit de Algemene voorwaarden zoals deze zijn samengesteld door de Thuiswinkel Organisatie, en onze Aanvullende algemene voorwaarden. Door gebruik te maken van onze dienstverlening ga je akkoord met beide voorwaarden.

Daarnaast tref je de Algemene voorwaarden verkoop voertuig aan welke van toepassing zijn op de eventuele verkoopovereenkomst welke tot stand komt na onze bemiddeling. Door een bieding te accepteren op jouw voertuig ga je akkoord met deze voorwaarden.

Algemene Voorwaarden ikwilvanmijnautoaf.nl website

Dit zijn onze basis Algemene voorwaarden zoals deze van toepassing zijn indien je gebruik maakt van onze website.

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden verkoop voertuig


Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Branchegarantie
Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Dealerdirect BV
Handelend onder de naam/namen:
- ikwilvanmijnautoaf.nl

Vestigingsadres:
Josink Maatweg 43
7545 PS Enschede

Telefoonnummer: 053-7118003

Bereikbaarheid:
Van maandag t/m zondag vanaf 09.00 uur tot 21.00 uur

E-mailadres: klantenservice@ikwilvanmijnautoaf.nl

KvK-nummer: 08122057
Btw-nummer: NL814032369B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  • indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
  • de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
  • de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  • hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  • hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  • de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  • de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  • de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd.
 5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).
 3. Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform ( http://ec.europa.eu/consumers/odr/)
 4. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 5. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 6. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.
 7. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 8. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 9. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
 10. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 18 - Branchegarantie

 1. Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Thuiswinkel.org aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Thuiswinkel.org een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
 2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Thuiswinkel.org en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Thuiswinkel.org. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

 1. Thuiswinkel.org zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Thuiswinkel.org
www.thuiswinkel.org
Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede
Postbus 7001, 6710 CB Ede

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Aanvullende Algemene Voorwaarden ikwilvanmijnautoaf.nl website

Deze aanvullende algemene voorwaarden zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Organisatie. Deze zijn specifiek van toepassing op het aanmelden van een voertuig en de bemiddeling bij de verkoop door Dealerdirect.

Aanvullende algemene voorwaarden Ikwilvanmijnautoaf.nl

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Toepasselijkheid
Artikel 3 - Dienstverlening Dealerdirect
Artikel 4 - Aanmelding
Artikel 5 - Veiling
Artikel 6 - Bemiddelingskosten en schadevergoeding wegens misgelopen provisie
Artikel 7 - Koopovereenkomst, betaling, levering en overdracht
Artikel 8 - Herroepingsrecht
Artikel 9 - Intellectueel eigendom
Artikel 10 - Privacy en gegevensverwerking

Artikel 1 - Definities
In deze aanvullende algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Deze algemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op en geldig vanaf 1 juni 2014.
1. Dealerdirect: Dealerdirect BV (hierna te noemen: "Dealerdirect") zoals ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 08122057, waaronder tevens deze aanvullende algemene voorwaarden zijn gedeponeerd, zijnde de gebruiker van deze aanvullende algemene voorwaarden en exploitant van de online Verkoopsites zoals vermeld in deze algemene voorwaarden en via welke Dealerdirect bemiddelt bij de totstandkoming van Koopovereenkomsten tussen Aanbieder en Bieder c.q. Verkoper en Koper.
2. Bieder: De erkende handelaar (indien in Nederland als voertuighandelaar actief RDW-erkend), zijnde een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, welke een Bieding heeft uitgebracht.
3. Koper: De erkende handelaar (indien in Nederland als voertuighandelaar actief RDW-erkend), zijnde een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, die een Bieding heeft uitgebracht welke is geaccepteerd door een Verkoper.
4. Aanbieder: De consument of gemachtigde vertegenwoordiger van een rechtspersoon die een Voertuig aanbiedt op de Verkoopsite van Dealerdirect.
5. Verkoper: De consument of gemachtigde vertegenwoordiger van een rechtspersoon die een Voertuig heeft aangeboden op de Verkoopsite en welke een Bieding heeft geaccepteerd.
6. Voertuig: Een voertuig, zijnde een personen-, bedrijfsauto, vrachtwagen, motorfiets, scooter, caravan, camper, trailer of ander voertuig of vaartuig, welke door Aanbieder ter verkoop wordt aangeboden.
7. Kavel: Een Voertuig, dat ter verkoop is aangeboden en dat is opgenomen in de administratie van de Verkoopsites. Aan dit Voertuig zal een uniek kavelnummer toegekend worden door Dealerdirect.
8. Verkoopsite(s): De verkoopsites die door Dealerdirect geëxploiteerd worden. Dit betreft o.a. de navolgende website: www.ikwilvanmijnautoaf.nl (ga voor volledige overzicht naar www.dealerdirect.nl/sites).
9. Bemiddelingsovereenkomst: De overeenkomst tussen Dealerdirect en Aanbieder waarbij de Dealerdirect zal bemiddelen tussen Aanbieder en Bieder bij de verkoop van het Voertuig van Aanbieder met als doel de totstandkoming van een Koopovereenkomst.
10. Koopovereenkomst: De overeenkomst die door bemiddeling van Dealerdirect tot stand komt tussen Aanbieder en Bieder, respectievelijk Verkoper en Koper, waarbij Koper zich verplicht om het Voertuig van Verkoper af te nemen en te betalen en Verkoper zich verplicht om het Voertuig te leveren aan Koper.
11. Taxatie: Het (in)schatten van de waarde van een Kavel door een Bieder in verband met een Bieding.
12. Bieding: Het bod dat Bieder heeft uitgebracht op een Kavel. Dit bod is altijd in euro's en inclusief eventuele omzetbelasting.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
Deze aanvullende algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van Dealerdirect, de opdracht door Aanbieder tot bemiddeling en de overeenkomst tot bemiddeling tussen Aanbieder en Dealerdirect.

Artikel 3 - Dienstverlening Dealerdirect
1. De dienstverlening van Dealerdirect ziet alleen en uitsluitend toe op het bemiddelen bij de totstandkoming van een Koopovereenkomst tussen Aanbieder en Bieder respectievelijk Koper en Verkoper.
2. Dealerdirect stelt aan Aanbieders een online veilingplatform ter beschikking om Voertuigen te verkopen aan deelnemers van een besloten netwerk van handelaren (Bieders) en draagt zorg voor het onderhoud van genoemde platform.
3. De Verkoopsite(s) van Dealerdirect biedt/bieden een platform voor Aanbieders en Bieders om Voertuigen te verkopen en te kopen.

Artikel 4 - Aanmelding
1. Om gebruik te kunnen maken van de bemiddelingsdiensten van Dealerdirect dient Aanbieder een Voertuig aan te melden op een Dealerdirect Verkoopsite.
2. Aanbieder ontvangt van Dealerdirect e-mails met links om bijvoorbeeld een taxatieverzoek te activeren of om een bieding in te zien dan wel een Voertuig-verkoop te bevestigen. Deze e-mails zijn strikt persoonlijk en mogen door Aanbieder niet aan derden worden overgedragen of inhoudelijk aan derden bekend worden gemaakt. Als Aanbieder weet of vermoedt dat een derde de inhoud van zijn e-mails of accountgegevens kent, dient Dealerdirect hiervan onverwijld in kennis te worden gesteld. Dealerdirect blokkeert in voorkomend geval de verdere toegang van het account, om misbruik in naam van Aanbieder te voorkomen. Aanbieder zal hierna nieuwe e-mails van Dealerdirect ontvangen. Aanbieder is jegens Dealerdirect aansprakelijk voor schade als gevolg van misbruik van deze gegevens door derden voor zover dat misbruik aan Aanbieder redelijkerwijs is toe te rekenen.
3. Na het aanmelden van het Voertuig op de Verkoopsite zal Aanbieder een e-mail ontvangen welke bevestigd moet worden om te zorgen dat het Voertuig ter taxatie aangeboden wordt. Indien bevestiging uitblijft kan Dealerdirect er toe overgaan de aanmelding handmatig te activeren. Na een handmatige controle c.q. aanvulling c.q. correctie van de aanmelding zal er een samenvatting van de ontvangen gegevens per e-mail verzonden worden naar Aanbieder. Met behulp van deze e-mail kan Aanbieder controleren of alle gegevens goed zijn ontvangen bij de Verkoopsite. Indien hier onjuistheden in vermeld staan, of als er aanvullingen gedaan dienen te worden, dan dient er telefonisch contact opgenomen te worden met de klantenservice van ikwilvanmijnautoaf.nl De correcties c.q. aanvullingen mogen ook middels een e-mailbericht (klantenservice AT ikwilvanmijnautoaf PUNT nl) doorgegeven worden. Het is mogelijk na aanmelding van het Voertuig alsnog afbeeldingen toe te voegen.
4. Om misbruik van het veilingplatform van Dealerdirect tegen te gaan, slaat Dealerdirect de IP-adressen op van de locaties vanaf waar door Aanbieder ingelogd wordt.
5. Indien Aanbieder een of meerdere van de bepalingen van dit artikel niet correct naleeft, kan Dealerdirect per direct en zonder nadere waarschuwing de aanmelding verwijderen en Aanbieder uitsluiten van verdere toegang tot haar Verkoopsite(s).

Artikel 5 - Veiling
1. Nadat een Voertuig is aangemeld op een van de Verkoopsites, kent Dealerdirect het Voertuig een kavelnummer toe. Vanaf dat moment zal het Kavel een bepaalde tijd (een veilingronde van minimaal 1 minuut tot maximaal 96 uur) op een veiling worden aangeboden. Tijdens deze veiling zijn uitsluitend de Voertuig-gegevens (met uitsluiting van persoonsgegevens) zichtbaar op een afgeschermd gedeelte van de Verkoopsite(s) waarop uitsluitend door Dealerdirect goedgekeurde en officiële handelaren de Kavels kunnen bekijken en online een Bieding kunnen uitbrengen.
2. Bieders zijn niet verplicht een Taxatie af te geven. In voorkomend geval is het mogelijk dat een Voertuig meerdere veilingronden nodig heeft om tot een Taxatie te kunnen komen.
3. Dealerdirect kan beslissen een Voertuig meerdere malen aan te bieden in de veiling. Dit wordt doorgaans beperkt tot maximaal 5 maal, tenzij er eerder een mutatie in de tenaamstelling heeft plaatsgevonden.
4. Biedingen zijn, tenzij anders aangegeven en voor zover van toepassing, in euro's en inclusief BTW.

Artikel 6 - Bemiddelingskosten en schadevergoeding wegens misgelopen provisie
1. De bemiddeling bij de verkoop van een Voertuig via de Verkoopsite(s) van Dealerdirect is voor Aanbieder c.q. Verkoper kosteloos.

Artikel 7 - Koopovereenkomst, betaling, levering en overdracht
1. De Koopovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door Aanbieder van de Bieding van een Bieder. Aanbieder wordt daardoor Verkoper en Bieder wordt Koper.
2. Verkoper is, tenzij anders aangegeven, verplicht om binnen 48 uur na de totstandkoming van de Koopovereenkomst, middels een e-mailbericht, SMS-bericht of op telefonische wijze, contact op te nemen met Koper om een afspraak voor de overdracht van het Voertuig te maken. Mocht het Verkoper niet lukken in contact te komen met Koper, dan dient de klantenservice van Dealerdirect hiervan binnen 72 uur telefonisch op de hoogte te worden gesteld.
3. Koper is verplicht het Voertuig over te nemen en de via de Verkoopsite overeengekomen koopsom aan Verkoper te betalen, tenzij het Voertuig niet aan de omschrijving voldoet zoals is ingevuld door Verkoper op het taxatieformulier.
4. Verkoper dient het Voertuig inclusief de daarbij behorende documenten binnen 14 dagen na de totstandkoming van de Koopovereenkomst over te dragen c.q. te leveren aan Koper. Koper en Verkoper kunnen in onderling overleg afwijken van de in dit artikel genoemde termijnen. Zij stellen daarvan Dealerdirect onverwijld in kennis.
5. Nadat een Koopovereenkomst tussen Bieder c.q. Koper en Aanbieder c.q. Verkoper tot stand is gekomen, mag Verkoper het Voertuig niet meer verkopen aan een derde partij of ervoor kiezen het Voertuig in bezit te houden en is Verkoper verplicht het Voertuig aan Koper te leveren.
6. Levering vindt, tenzij anders wordt afgesproken, plaats door het bezorgen van het Voertuig door Verkoper bij Koper. Indien afhalen van het Voertuig nadrukkelijk is overeengekomen, dan dient het afhalen plaats te vinden op het door Verkoper aangegeven adres.
7. Indien Verkoper het Voertuig bij Koper aflevert, dan kan Verkoper aanspraak maken op vergoeding van de kosten van één enkele reis per trein (een vervoersbewijs per tweede klasse voor één persoon) voor de kortste route van het adres van Koper naar het adres van Verkoper en na het overleggen van het originele vervoersbewijs (of een uittreksel van een persoonsgeboden OV chipkaart waar de kosten van de betreffende treinreis op vermeld staan), alsmede een kopie van het vrijwaringsbewijs van het Voertuig met daarop de datum welke overeen moet komen met de datum op het vervoersbewijs. Verkoper kan uitsluitend aanspraak maken op deze vergoeding indien er daadwerkelijk op de datum van overdracht met de trein is gereisd.
8. Indien er nadrukkelijk is afgesproken dat het Voertuig door Koper bij Verkoper wordt afgehaald, dan is Verkoper verplicht om Koper op de afgesproken afhaaldatum in staat te stellen het Voertuig tussen 9 en 17 uur af te kunnen halen. Voor het geval dat de partijen over het tijdstip van het afhalen geen overeenstemming kunnen bereiken, wordt het tijdstip naar redelijkheid door Koper vastgesteld, maar wel binnen de aangegeven levertijd van 14 dagen en met een termijn voor kennisgeving aan Verkoper van het afhaaltijdstip van ten minste 24 uur.
9. Alvorens tot betaling over te gaan, heeft Koper het recht om te onderzoeken of het Voertuig overeenkomt met de omschrijving welke is verstrekt door Verkoper en samen met Verkoper een proefrit te maken. Eventuele schade die ontstaat tijdens de proefrit, is voor risico van Verkoper, tenzij deze is veroorzaakt door verkeersovertredingen van Koper of andere aan Koper toe te rekenen omstandigheden zoals onder andere onachtzaamheid of roekeloosheid van Koper.
10. Indien Koper constateert dat de omschrijving van het Voertuig niet overeenkomt met de werkelijke toestand van het Voertuig, heeft Koper recht op een redelijke vermindering van de prijs of het recht de Koopovereenkomst ongedaan te maken c.q. te ontbinden. In dat geval heeft Verkoper de mogelijkheid de Koopovereenkomst kosteloos te ontbinden.
11. Alvorens Koper tot betaling overgaat, is Verkoper verplicht aan te tonen dat het chassisnummer en identiteitsplaatje van het Voertuig overeenstemmen met de gegevens op het kentekenbewijs c.q. de kentekencard. Koper heeft het recht om het kentekenbewijs c.q. de kentekencard te controleren en te onderzoeken of de gegevens overeenstemmen met de tenaamstelling.
12. De koopsom dient door Koper aan Verkoper uiterlijk betaald te worden bij levering en gelijktijdige overdracht van het Voertuig, het regelen van de tenaamstelling en het afgeven van overige bij het Voertuig behorende documenten.
13. Partijen zijn verplicht elkaar een kwitantie van ontvangst te geven.
14. Verkoper dient de kwitantie en het verstrekte vrijwaringsbewijs goed te bewaren. Op verzoek van Dealerdirect is Verkoper verplicht hiervan kopieën te zenden aan Dealerdirect. Indien Verkoper hier niet aan meewerkt, dan is de boete zoals genoemd in artikel 6.2 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
15. Mochten Koper en Verkoper na het ontbinden van de Koopovereenkomst in een later stadium, maar binnen een periode van zes maanden, alsnog overeenstemming bereiken over de aankoop van het Voertuig, dan wordt dit geacht te zijn gebeurd na bemiddeling door Dealerdirect. In dit geval dient dit direct, maar uiterlijk binnen 24 uur, gemeld te worden aan Dealerdirect. Wordt het melden nagelaten, dan is de boete zoals genoemd in artikel 6.2 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
16. Verkoper is verplicht na het ontbinden van de Koopovereenkomst Dealerdirect alsnog de gelegenheid te geven om op vergelijkbare voorwaarden binnen de gestelde termijn zoals aangegeven in artikel 7.4 alsnog een Koper te zoeken voor het Voertuig.

Artikel 8 - Herroepingsrecht
1. De door bemiddeling van Dealerdirect tot stand gekomen Koopovereenkomst kan door Koper en Verkoper niet worden herroepen.
2. De Bemiddelingsovereenkomst kan door Aanbieder worden herroepen tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de Bemiddelingsovereenkomst. Aanbieder stemt ermee in dat dit herroepingsrecht vervalt, zodra binnen de herroepingstermijn een Koopovereenkomst tot stand komt.

Artikel 9 - Intellectueel eigendom
1. De Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrecht, databankrechten en merkrechten op de Verkoopsite(s), de Inkoopsite(s) en alle verstrekte informatie, al dan niet op of via de In- en Verkoopsites, rusten bij Dealerdirect.
2. Alle door Dealerdirect verstrekte stukken (zoals werkwijzen, adviezen, rapporten, overeenkomsten, ontwerpen, software, algemene voorwaarden, systeemontwerpen etc.) zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Aanbieder en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Dealerdirect worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 10 - Privacy en gegevensverwerking
1. Aanbieder is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Bieders overeenkomstig hun oordeel nodig hebben voor het correct uitvoeren van de verleende taxatie, tijdig in de gewenste vorm middels de formulieren op de Verkoopwebsite ter beschikking van Dealerdirect en Bieders te stellen.
2. Dealerdirect mag het door Aanbieder opgegeven (e-mail)adres als juist blijven beschouwen totdat haar schriftelijk een nieuw adres is medegedeeld. Indien het door Dealerdirect verstrekte advies of andere mededelingen Aanbieder niet bereiken doordat het opgegeven (e-mail)adres niet juist blijkt te zijn, komt dit geheel voor risico van Aanbieder en blijft een eventueel gesloten Koopovereenkomst geldig.
3. Aanbieder staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens en bescheiden waarop Dealerdirect de uitvoering van de overeenkomst heeft gebaseerd.
4. De Verkoopsites zijn een onderdeel van Dealerdirect. Dealerdirect is de wettelijk verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Dealerdirect van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Dealerdirect zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van privacy en de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
5. De gegevens van Aanbieder c.q. Verkoper zijn tijdens de taxatie en daarna uitsluitend in te zien door Dealerdirect en zullen niet openbaar worden gemaakt tijdens het taxatieverzoek.
6. Als Aanbieder akkoord gaat met de Bieding en er een Koopovereenkomst is gesloten, zullen de gegevens van Koper middels een e-mailbericht aan Verkoper bekendgemaakt worden. Ook zullen dan de gegevens van Verkoper middels een e-mailbericht aan Koper bekendgemaakt worden. Het is partijen niet toegestaan deze gegevens aan derden ter beschikking te stellen.
7. In het kader van de dienstverlening worden persoonsgegevens vastgelegd. Dealerdirect gebruikt gegevens van Aanbieders, Bieders, Kopers en Verkopers voor de uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast kunnen de gegevens worden verwerkt om te informeren over het (opnieuw) aanbieden van diensten van Dealerdirect, andere websites van Dealerdirect en voor het doen van aanbiedingen van zorgvuldig geselecteerde partners. Voor zover wettelijk vereist, zal Dealerdirect voor het gebruik van persoonsgegevens aan de betrokkene toestemming vragen.
8. Bij het doen van aanbiedingen tracht Dealerdirect rekening te houden met de voorkeuren van de betrokkene om wiens persoonsgegevens het gaat. Indien de betrokkene geen prijs stelt op informatie of aanbiedingen van Dealerdirect, dient hij dit schriftelijk mee te delen en onder vermelding van 'blokkering' een notificatie te sturen naar: Dealerdirect BV, Postbus 260, 7500 AG Enschede.
9. Indien Aanbieder geen nieuwe taxatie wil ontvangen, dan kan hij dit telefonisch of middels een e-mailbericht naar klantenservice AT ikwilvanmijnautoaf PUNT nl doorgeven aan de klantenservice van Dealerdirect.
10. Alle informatie over de gebruikers van de Verkoopsite(s), welke zij aan Dealerdirect ter beschikking stelt, wordt vertrouwelijk behandeld.
11. Dealerdirect behoudt het recht om informatie aan openbare instanties te verschaffen, gebaseerd op een wettelijke of een door een rechterlijke instantie opgelegde verplichting.
12. Dealerdirect maakt gebruik van cookies, teneinde de onderstaande gegevens over een bezoek van haar Verkoopsite(s) te kunnen gebruiken. Dealerdirect gebruikt deze gegevens om de identiteit van de betrokkene te kunnen vaststellen en om een volgend bezoek aan haar Verkoopsite(s) te vergemakkelijken. Voorts gebruikt Dealerdirect cookies om de doeltreffendheid van haar Verkoopsite(s) en de reclameactiviteiten op de website te onderzoeken. Indien de Verkoopsite(s) wordt/worden bezocht, worden de onderstaande gegevens vastgelegd in een cookie. Indien dit door de betrokkene niet wordt gewenst, kan het gebruik van cookies verhinderd worden door de browserinstellingen aan te passen. Het weigeren van (het gebruik van) cookies kan tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van de Verkoopsite(s) van Dealerdirect wordt verminderd, dan wel dat de Verkoopsite(s) van Dealerdirect geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk wordt. De volgende gegevens worden opgeslagen in een cookie: 1) IP-adres (indien noodzakelijk), 2) sessienummer en 3) een klantnummer (indien noodzakelijk).
13. Alle in- en uitgaande telefoongesprekken worden opgenomen. Dit doen wij in uw en ons belang. Door het opnemen van de gesprekken hoeft u geen of veel minder schriftelijke informatie te verstrekken. Daarnaast is achteraf altijd vast te stellen welke afspraak wij telefonisch gemaakt hebben. Door uw Voertuig aan te melden geeft u Dealerdirect toestemming telefonisch contact met u op te nemen tijdens de openingstijden van het contactcenter. Indien u het niet op prijs stelt dat er op bepaalde tijdstippen (bijvoorbeeld zondag) telefonisch contact met u wordt opgenomen, dan kunt u dit tijdens de aanmelding bij Bijzonderheden aangeven.
14. Zowel na de aanmelding als na het afsluiten van een transactie kunnen wij u uitnodigen een review te schrijven. U bent niet verplicht hier aan mee te werken. Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u dit anoniem doet of dat u toestemming geeft uw naam en woonplaats erbij te vermelden. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden ons het recht voor bijdragen welke niet aan onze sitevoorwaarden voldoen, niet te publiceren. Om de kwaliteit te waarborgen behouden we ons het recht voor reviews te reviseren teneinde grammaticale fouten te voorkomen. Door het schrijven van een recensie geeft u Dealerdirect toestemming de recensie op onze website(s) te publiceren, inclusief uw naam of andere gegevens zoals uw woonplaats, toegevoegde afbeeldingen en Voertuiggegevens zoals u deze op de website hebt ingevuld.

Algemene voorwaarden verkoop voertuig

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien je een bieding op jouw voertuig accepteert en je overgaat tot verkoop na bemiddeling door Dealerdirect.

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Toepasselijkheid
Artikel 3 - Totstandkoming Koopovereenkomst
Artikel 4 - Dienstverlening Dealerdirect
Artikel 5 - Levering en overdracht
Artikel 6 - Betaling
Artikel 7 - Schadevergoeding door Verkoper aan Dealerdirect wegens misgelopen provisie
Artikel 8 - Herroepingsrecht
Artikel 9 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 1 - Definities
In deze aanvullende algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Deze algemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op en geldig vanaf 5 augustus 2014.
1. Dealerdirect: Dealerdirect BV (hierna te noemen: "Dealerdirect") zoals ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 08122057, zijnde de exploitant van de online Verkoopsites via welke door de bemiddeling van Dealerdirect de Koopovereenkomst tussen Verkoper en Koper tot stand is gekomen.
2. Bieder: De (indien in Nederland gevestigd RDW) erkende voertuighandelaar, zijnde een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, welke via de Verkoopsite van Dealerdirect een Bieding heeft uitgebracht.
3. Koper: De (indien in Nederland gevestigd RDW) erkende voertuighandelaar, zijnde een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, welke een Bieding heeft uitgebracht welke is geaccepteerd door een Verkoper.
4. Aanbieder: De consument of gemachtigde vertegenwoordiger van een rechtspersoon die een Voertuig aanbiedt op een Verkoopsite van Dealerdirect.
5. Verkoper: De consument, eigenaar of gemachtigde vertegenwoordiger van een rechtspersoon die een Voertuig heeft aangeboden op de Verkoopsite en welke een Bieding heeft geaccepteerd.
6. Voertuig: Een personenauto, bedrijfswagen, truck, camper, motorfiets, caravan of ander motorvoertuig of vaartuig welke door Aanbieder ter verkoop wordt aangeboden.
7. Verkoopsite(s): De verkoopsites die door Dealerdirect geëxploiteerd worden. Dit betreft o.a. de navolgende website: www.ikwilvanmijnautoaf.nl (een volledige overzicht is te vinden op www.dealerdirect.nl/sites).
8. Koopovereenkomst: De overeenkomst die door bemiddeling van Dealerdirect tot stand komt tussen Aanbieder en Bieder respectievelijk Verkoper en Koper waarbij Koper zich verplicht om het Voertuig van Verkoper af te nemen en te betalen en Verkoper zich verplicht om het Voertuig te leveren aan Koper voor de Bieding.
9. Bieding: Het bod dat Bieder heeft uitgebracht op het Voertuig van Aanbieder inclusief eventuele BTW in euro's.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Koopovereenkomst tussen Koper en Verkoper welke door bemiddeling van Dealerdirect tot stand is gekomen. Deze zijn een aanvulling op de standaard algemene voorwaarden welke Koper hanteert.

Artikel 3 - Totstandkoming Koopovereenkomst
De Koopovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van Bieding van Bieder door Aanbieder. Aanbieder wordt daardoor Verkoper en Bieder wordt Koper. Bemiddelaar Dealerdirect heeft dit modelcontract met zorg samengesteld. Dealerdirect BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verkeerd gebruik of misbruik van dit modelcontract. Noch is Dealerdirect partij in dit contract.

Artikel 4 - Dienstverlening Dealerdirect
De dienstverlening van Dealerdirect ziet alleen en uitsluitend toe op het bemiddelen bij de totstandkoming van deze Koopovereenkomst tussen Aanbieder en Bieder respectievelijk Koper en Verkoper.

Artikel 5 - Levering en overdracht
1. Verkoper is verplicht om binnen 48 uur na de totstandkoming van de Koopovereenkomst, middels een e-mailbericht, SMS-bericht of op telefonische wijze, contact op te nemen met Koper om een afspraak voor de overdracht van het Voertuig te maken. De overdracht dient binnen 14 dagen na het aangaan van de overeenkomst plaats te vinden.
2. Koper is Verplicht het Voertuig over te nemen en de via de Verkoopsite overeengekomen koopsom aan Verkoper te betalen, tenzij het voertuig niet aan de omschrijving voldoet zoals is ingevuld door Verkoper op het aanmeldformulier. Mocht het Voertuig niet conform omschrijving zijn en Koper een aangepast voorstel doen, dan heeft Verkoper de mogelijkheid hiervan af te zien en kan de Koopovereenkomst kosteloos ontbonden worden. Verkoper dient in voorkomend geval Dealerdirect de gelegenheid te geven alsnog een alternatieve Koper te vinden binnen een periode van 3 weken na het aangaan van de initiële Koopovereenkomst.
3. Verkoper dient het Voertuig inclusief de daarbij behorende documenten (zoals, maar niet beperkt tot, onderhoudsboekje, instructieboekje, alarmcodes, kopie onderhoudsnota's en kentekendocumenten) binnen 14 dagen na de totstandkoming van de Koopovereenkomst over te dragen c.q. te leveren aan Koper. Koper en Verkoper kunnen in onderling overleg afwijken van de in lid 1 en 2 genoemde termijnen. Zij stellen daarvan Dealerdirect onverwijld in kennis.
4. Na de totstandkoming van de Koopovereenkomst mag Verkoper het Voertuig niet meer verkopen aan een derde partij en is Verkoper verplicht het Voertuig aan Koper te leveren in de door Aanbieder aangegeven staat.
5. Levering vindt, tenzij anders wordt afgesproken, plaats door het bezorgen van het voertuig door Verkoper bij Koper. Indien afhalen van het Voertuig is overeengekomen, dan dient het afhalen plaats te vinden op het door Verkoper tijdens aanmelding aangegeven adres.
6. Indien Verkoper het Voertuig bij Koper aflevert, kan Verkoper aanspraak maken op vergoeding van de kosten van één enkele reis per trein (voor één persoon per tweede klasse) voor de kortste route van het adres van Koper naar het adres van Verkoper. Voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op genoemde vergoeding zijn het overleggen van het originele vervoersbewijs (of een uittreksel van een persoonsgebonden OV-chipkaart, waar de kosten van de betreffende treinreis op vermeld staan), alsmede een kopie van het vrijwaringsbewijs of kopie inkoopfactuur van het Voertuig met daarop de datum welke overeenkomt met de datum op het vervoersbewijs. Deze documenten dienen door Verkoper per post verzonden te worden naar Dealerdirect, Postbus 260, 7500 AG Enschede o.v.v. „Vergoeding treinreis“. Eventuele kosten van een busreis, brandstof, taxirit, gebruik van metro of ander (openbaar) vervoer zijn nadrukkelijk uitgesloten van vergoeding. Indien er is afgesproken dat het voertuig door Koper bij Verkoper wordt afgehaald dan is Verkoper verplicht om Koper op de afgesproken afhaaldatum in staat te stellen het Voertuig tussen 9 en 17 uur af te halen.
7. Voor het geval dat partijen over het tijdstip van het afhalen geen overeenstemming kunnen bereiken, wordt het tijdstip naar redelijkheid door Koper vastgesteld, maar wel binnen de aangegeven levertijd van 14 dagen en met een termijn voor kennisgeving aan Verkoper van het afhaaltijdstip van ten minste 24 uur.
8. Koper en Verkoper zijn verplicht Dealerdirect onverwijld op de hoogte (middels een e- mailbericht naar klantenservice AT ikwilvanmijnautoaf PUNT nl of telefonisch via 053-7118003) te stellen indien een overdracht niet plaats kan vinden. Partijen dienen Dealerdirect de mogelijkheid te geven een oplossing te zoeken bij een eventueel geschil.
9. Verkoper verklaart dat het door hem aangeleverde voertuig zijn eigendom is en vrij van lasten en beperkingen.
10. Tot aan het moment van overdracht blijven alle kosten en eventuele schades ontstaan na verkoop betrekking hebbend op het Voertuig (zoals onderhoud, reparatiekosten, bekeuringen, diefstal en eventuele schades) voor rekening van Verkoper.
11. Verkoper is verplicht tijdens de overdracht alle benodigde documenten (zoals, maar niet beperkt tot, onderhoudsboekje, instructieboekje, alarmcodes, kopie onderhoudsnota's en kentekendocumenten) over te dragen aan Koper.
12. Koper is verplicht Verkoper een Vrijwaringsbewijs en kwitantie te verstrekken.
13. Koper is verplicht zorg te dragen voor het overschrijven van de wettelijke aansprakelijkheid en het eigendom van Verkoper naar Koper. Mocht er een financierings- of leaseovereenkomst op het voertuig van toepassing zijn, dan zal Verkoper Koper hiervan vroegtijdig in kennis stellen en meewerken aan de procedures met betrekking tot de overdracht van het Voertuig.

Artikel 6 - Betaling
1. Alvorens tot betaling over te gaan, heeft Koper het recht om te onderzoeken of het Voertuig overeenkomt met de omschrijving zoals Verkoper deze tijdens de aanmeldprocedure heeft doorgegeven en samen met Verkoper een proefrit te maken. Eventuele schade die ontstaat tijdens de proefrit, is voor risico van Verkoper, tenzij deze is veroorzaakt door verkeersovertredingen van Koper of andere aan Koper toe te rekenen omstandigheden zoals onder andere onachtzaamheid of roekeloosheid van Koper.
2. Indien Koper constateert dat de omschrijving van het Voertuig door Bieder c.q. Verkoper niet overeenkomt met de werkelijke toestand van het voertuig, heeft Koper recht op een redelijke vermindering van de prijs of het recht de Koopovereenkomst ongedaan te maken c.q. te ontbinden. Onverminderd het bepaalde in dit contract wordt het Voertuig verkocht in de staat waarin het Voertuig zich bij het sluiten van de overeenkomst bevindt.
3. Alvorens Koper tot betaling overgaat, is Verkoper verplicht aan te tonen dat het chassisnummer en identiteitsplaatje van het Voertuig overeenstemmen met de gegevens op het kentekenbewijs. Koper heeft het recht om het kentekenbewijs te controleren en te onderzoeken of de gegevens overeenstemmen met de tenaamstelling.
4. De koopsom dient door Koper aan Verkoper uiterlijk betaald te worden bij levering en gelijktijdige overdracht van het Voertuig, het regelen van de tenaamstelling en het afgeven van overige bij het voertuig behorende documenten. Koper is verplicht te zorgen voor betaling van de aankoopprijs aan Verkoper, in overleg kan dit contant of middels een directe bankoverschrijving plaatsvinden.
5. Partijen zijn verplicht elkaar een kwitantie van ontvangst te geven.
6. Verkoper dient de kwitantie en het verstrekte (RDW) vrijwaringsbewijs goed te bewaren en op verzoek van Dealerdirect daarvan kopieën te zenden.
7. Koper is verplicht het Voertuig goed te controleren. Koper vrijwaart Verkoper van aanspraken op garantie, tenzij er sprake is van bewuste verzwijging van bij Verkoper bekende verborgen gebreken en/of bedrieglijke opzet. Verkoper is in beginsel verplicht om hem bekende, belangrijke feiten of omstandigheden omtrent het Voertuig mee te delen aan Koper.

Artikel 7 - Herroepingsrecht
De door bemiddeling van Dealerdirect tot stand gekomen Koopovereenkomst kan door Koper en Verkoper niet worden herroepen.

Artikel 8 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op de Koopovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Tenzij partijen in onderling overleggen overeenkomen hun geschil voor te leggen aan een andere instantie is de bevoegde rechter in Nederland bij uitsluiting aangewezen om een eventueel geding tussen partijen ter zake van deze Koopovereenkomst in behandeling te nemen.

|

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Op de diensten van Dealerdirect BV h.o.d.n. ikwilvanmijnautoaf.nl, en de overeenkomsten welke na bemiddeling door ons team tot stand komen, zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden bestaan uit de Algemene voorwaarden zoals deze zijn samengesteld door de Thuiswinkel Organisatie, en onze Aanvullende algemene voorwaarden. Door gebruik te maken van onze dienstverlening ga je akkoord met beide voorwaarden.

Daarnaast tref je de Algemene voorwaarden verkoop voertuig aan welke van toepassing zijn op de eventuele verkoopovereenkomst welke tot stand komt na onze bemiddeling. Door een bieding te accepteren op jouw voertuig ga je akkoord met deze voorwaarden.

Algemene Voorwaarden ikwilvanmijnautoaf.nl website
Dit zijn onze basis Algemene voorwaarden zoals deze van toepassing zijn indien je gebruik maakt van onze website.

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden verkoop voertuig


Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Branchegarantie
Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Dealerdirect BV
Handelend onder de naam/namen:
- ikwilvanmijnautoaf.nl

Vestigingsadres:
Josink Maatweg 43
7545 PS Enschede

Telefoonnummer: 053-7118003

Bereikbaarheid:
Van maandag t/m zondag vanaf 09.00 uur tot 21.00 uur

E-mailadres: klantenservice@ikwilvanmijnautoaf.nl

KvK-nummer: 08122057
Btw-nummer: NL814032369B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  • indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
  • de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
  • de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  • hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  • hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  • de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  • de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  • de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd.
 5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).
 3. Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform ( http://ec.europa.eu/consumers/odr/)
 4. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 5. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 6. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.
 7. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 8. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 9. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
 10. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 18 - Branchegarantie

 1. Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Thuiswinkel.org aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Thuiswinkel.org een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
 2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Thuiswinkel.org en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Thuiswinkel.org. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

 1. Thuiswinkel.org zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Thuiswinkel.org
www.thuiswinkel.org
Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede
Postbus 7001, 6710 CB Ede

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 • Aan: [ naam ondernemer]

  [ geografisch adres ondernemer]

  [ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

  [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

  de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

  de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

  de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

  herroept/herroepen*

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 • [Naam consumenten(en)]
 • [Adres consument(en)]
 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Aanvullende Algemene Voorwaarden ikwilvanmijnautoaf.nl website
Deze aanvullende algemene voorwaarden zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Organisatie. Deze zijn specifiek van toepassing op het aanmelden van een voertuig en de bemiddeling bij de verkoop door Dealerdirect.

Aanvullende algemene voorwaarden Ikwilvanmijnautoaf.nl

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Toepasselijkheid
Artikel 3 - Dienstverlening Dealerdirect
Artikel 4 - Aanmelding
Artikel 5 - Veiling
Artikel 6 - Bemiddelingskosten en schadevergoeding wegens misgelopen provisie
Artikel 7 - Koopovereenkomst, betaling, levering en overdracht
Artikel 8 - Herroepingsrecht
Artikel 9 - Intellectueel eigendom
Artikel 10 - Privacy en gegevensverwerking

Artikel 1 - Definities
In deze aanvullende algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Deze algemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op en geldig vanaf 1 juni 2014.
1. Dealerdirect: Dealerdirect BV (hierna te noemen: "Dealerdirect") zoals ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 08122057, waaronder tevens deze aanvullende algemene voorwaarden zijn gedeponeerd, zijnde de gebruiker van deze aanvullende algemene voorwaarden en exploitant van de online Verkoopsites zoals vermeld in deze algemene voorwaarden en via welke Dealerdirect bemiddelt bij de totstandkoming van Koopovereenkomsten tussen Aanbieder en Bieder c.q. Verkoper en Koper.
2. Bieder: De erkende handelaar (indien in Nederland als voertuighandelaar actief RDW-erkend), zijnde een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, welke een Bieding heeft uitgebracht.
3. Koper: De erkende handelaar (indien in Nederland als voertuighandelaar actief RDW-erkend), zijnde een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, die een Bieding heeft uitgebracht welke is geaccepteerd door een Verkoper.
4. Aanbieder: De consument of gemachtigde vertegenwoordiger van een rechtspersoon die een Voertuig aanbiedt op de Verkoopsite van Dealerdirect.
5. Verkoper: De consument of gemachtigde vertegenwoordiger van een rechtspersoon die een Voertuig heeft aangeboden op de Verkoopsite en welke een Bieding heeft geaccepteerd.
6. Voertuig: Een voertuig, zijnde een personen-, bedrijfsauto, vrachtwagen, motorfiets, scooter, caravan, camper, trailer of ander voertuig of vaartuig, welke door Aanbieder ter verkoop wordt aangeboden.
7. Kavel: Een Voertuig, dat ter verkoop is aangeboden en dat is opgenomen in de administratie van de Verkoopsites. Aan dit Voertuig zal een uniek kavelnummer toegekend worden door Dealerdirect.
8. Verkoopsite(s): De verkoopsites die door Dealerdirect geëxploiteerd worden. Dit betreft o.a. de navolgende website: www.ikwilvanmijnautoaf.nl (ga voor volledige overzicht naar www.dealerdirect.nl/sites).
9. Bemiddelingsovereenkomst: De overeenkomst tussen Dealerdirect en Aanbieder waarbij de Dealerdirect zal bemiddelen tussen Aanbieder en Bieder bij de verkoop van het Voertuig van Aanbieder met als doel de totstandkoming van een Koopovereenkomst.
10. Koopovereenkomst: De overeenkomst die door bemiddeling van Dealerdirect tot stand komt tussen Aanbieder en Bieder, respectievelijk Verkoper en Koper, waarbij Koper zich verplicht om het Voertuig van Verkoper af te nemen en te betalen en Verkoper zich verplicht om het Voertuig te leveren aan Koper.
11. Taxatie: Het (in)schatten van de waarde van een Kavel door een Bieder in verband met een Bieding.
12. Bieding: Het bod dat Bieder heeft uitgebracht op een Kavel. Dit bod is altijd in euro's en inclusief eventuele omzetbelasting.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
Deze aanvullende algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van Dealerdirect, de opdracht door Aanbieder tot bemiddeling en de overeenkomst tot bemiddeling tussen Aanbieder en Dealerdirect.

Artikel 3 - Dienstverlening Dealerdirect
1. De dienstverlening van Dealerdirect ziet alleen en uitsluitend toe op het bemiddelen bij de totstandkoming van een Koopovereenkomst tussen Aanbieder en Bieder respectievelijk Koper en Verkoper.
2. Dealerdirect stelt aan Aanbieders een online veilingplatform ter beschikking om Voertuigen te verkopen aan deelnemers van een besloten netwerk van handelaren (Bieders) en draagt zorg voor het onderhoud van genoemde platform.
3. De Verkoopsite(s) van Dealerdirect biedt/bieden een platform voor Aanbieders en Bieders om Voertuigen te verkopen en te kopen.

Artikel 4 - Aanmelding
1. Om gebruik te kunnen maken van de bemiddelingsdiensten van Dealerdirect dient Aanbieder een Voertuig aan te melden op een Dealerdirect Verkoopsite.
2. Aanbieder ontvangt van Dealerdirect e-mails met links om bijvoorbeeld een taxatieverzoek te activeren of om een bieding in te zien dan wel een Voertuig-verkoop te bevestigen. Deze e-mails zijn strikt persoonlijk en mogen door Aanbieder niet aan derden worden overgedragen of inhoudelijk aan derden bekend worden gemaakt. Als Aanbieder weet of vermoedt dat een derde de inhoud van zijn e-mails of accountgegevens kent, dient Dealerdirect hiervan onverwijld in kennis te worden gesteld. Dealerdirect blokkeert in voorkomend geval de verdere toegang van het account, om misbruik in naam van Aanbieder te voorkomen. Aanbieder zal hierna nieuwe e-mails van Dealerdirect ontvangen. Aanbieder is jegens Dealerdirect aansprakelijk voor schade als gevolg van misbruik van deze gegevens door derden voor zover dat misbruik aan Aanbieder redelijkerwijs is toe te rekenen.
3. Na het aanmelden van het Voertuig op de Verkoopsite zal Aanbieder een e-mail ontvangen welke bevestigd moet worden om te zorgen dat het Voertuig ter taxatie aangeboden wordt. Indien bevestiging uitblijft kan Dealerdirect er toe overgaan de aanmelding handmatig te activeren. Na een handmatige controle c.q. aanvulling c.q. correctie van de aanmelding zal er een samenvatting van de ontvangen gegevens per e-mail verzonden worden naar Aanbieder. Met behulp van deze e-mail kan Aanbieder controleren of alle gegevens goed zijn ontvangen bij de Verkoopsite. Indien hier onjuistheden in vermeld staan, of als er aanvullingen gedaan dienen te worden, dan dient er telefonisch contact opgenomen te worden met de klantenservice van ikwilvanmijnautoaf.nl De correcties c.q. aanvullingen mogen ook middels een e-mailbericht (klantenservice AT ikwilvanmijnautoaf PUNT nl) doorgegeven worden. Het is mogelijk na aanmelding van het Voertuig alsnog afbeeldingen toe te voegen.
4. Om misbruik van het veilingplatform van Dealerdirect tegen te gaan, slaat Dealerdirect de IP-adressen op van de locaties vanaf waar door Aanbieder ingelogd wordt.
5. Indien Aanbieder een of meerdere van de bepalingen van dit artikel niet correct naleeft, kan Dealerdirect per direct en zonder nadere waarschuwing de aanmelding verwijderen en Aanbieder uitsluiten van verdere toegang tot haar Verkoopsite(s).

Artikel 5 - Veiling
1. Nadat een Voertuig is aangemeld op een van de Verkoopsites, kent Dealerdirect het Voertuig een kavelnummer toe. Vanaf dat moment zal het Kavel een bepaalde tijd (een veilingronde van minimaal 1 minuut tot maximaal 96 uur) op een veiling worden aangeboden. Tijdens deze veiling zijn uitsluitend de Voertuig-gegevens (met uitsluiting van persoonsgegevens) zichtbaar op een afgeschermd gedeelte van de Verkoopsite(s) waarop uitsluitend door Dealerdirect goedgekeurde en officiële handelaren de Kavels kunnen bekijken en online een Bieding kunnen uitbrengen.
2. Bieders zijn niet verplicht een Taxatie af te geven. In voorkomend geval is het mogelijk dat een Voertuig meerdere veilingronden nodig heeft om tot een Taxatie te kunnen komen.
3. Dealerdirect kan beslissen een Voertuig meerdere malen aan te bieden in de veiling. Dit wordt doorgaans beperkt tot maximaal 5 maal, tenzij er eerder een mutatie in de tenaamstelling heeft plaatsgevonden.
4. Biedingen zijn, tenzij anders aangegeven en voor zover van toepassing, in euro's en inclusief BTW.

Artikel 6 - Bemiddelingskosten en schadevergoeding wegens misgelopen provisie
1. De bemiddeling bij de verkoop van een Voertuig via de Verkoopsite(s) van Dealerdirect is voor Aanbieder c.q. Verkoper kosteloos.

Artikel 7 - Koopovereenkomst, betaling, levering en overdracht
1. De Koopovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door Aanbieder van de Bieding van een Bieder. Aanbieder wordt daardoor Verkoper en Bieder wordt Koper.
2. Verkoper is, tenzij anders aangegeven, verplicht om binnen 48 uur na de totstandkoming van de Koopovereenkomst, middels een e-mailbericht, SMS-bericht of op telefonische wijze, contact op te nemen met Koper om een afspraak voor de overdracht van het Voertuig te maken. Mocht het Verkoper niet lukken in contact te komen met Koper, dan dient de klantenservice van Dealerdirect hiervan binnen 72 uur telefonisch op de hoogte te worden gesteld.
3. Koper is verplicht het Voertuig over te nemen en de via de Verkoopsite overeengekomen koopsom aan Verkoper te betalen, tenzij het Voertuig niet aan de omschrijving voldoet zoals is ingevuld door Verkoper op het taxatieformulier.
4. Verkoper dient het Voertuig inclusief de daarbij behorende documenten binnen 14 dagen na de totstandkoming van de Koopovereenkomst over te dragen c.q. te leveren aan Koper. Koper en Verkoper kunnen in onderling overleg afwijken van de in dit artikel genoemde termijnen. Zij stellen daarvan Dealerdirect onverwijld in kennis.
5. Nadat een Koopovereenkomst tussen Bieder c.q. Koper en Aanbieder c.q. Verkoper tot stand is gekomen, mag Verkoper het Voertuig niet meer verkopen aan een derde partij of ervoor kiezen het Voertuig in bezit te houden en is Verkoper verplicht het Voertuig aan Koper te leveren.
6. Levering vindt, tenzij anders wordt afgesproken, plaats door het bezorgen van het Voertuig door Verkoper bij Koper. Indien afhalen van het Voertuig nadrukkelijk is overeengekomen, dan dient het afhalen plaats te vinden op het door Verkoper aangegeven adres.
7. Indien Verkoper het Voertuig bij Koper aflevert, dan kan Verkoper aanspraak maken op vergoeding van de kosten van één enkele reis per trein (een vervoersbewijs per tweede klasse voor één persoon) voor de kortste route van het adres van Koper naar het adres van Verkoper en na het overleggen van het originele vervoersbewijs (of een uittreksel van een persoonsgeboden OV chipkaart waar de kosten van de betreffende treinreis op vermeld staan), alsmede een kopie van het vrijwaringsbewijs van het Voertuig met daarop de datum welke overeen moet komen met de datum op het vervoersbewijs. Verkoper kan uitsluitend aanspraak maken op deze vergoeding indien er daadwerkelijk op de datum van overdracht met de trein is gereisd.
8. Indien er nadrukkelijk is afgesproken dat het Voertuig door Koper bij Verkoper wordt afgehaald, dan is Verkoper verplicht om Koper op de afgesproken afhaaldatum in staat te stellen het Voertuig tussen 9 en 17 uur af te kunnen halen. Voor het geval dat de partijen over het tijdstip van het afhalen geen overeenstemming kunnen bereiken, wordt het tijdstip naar redelijkheid door Koper vastgesteld, maar wel binnen de aangegeven levertijd van 14 dagen en met een termijn voor kennisgeving aan Verkoper van het afhaaltijdstip van ten minste 24 uur.
9. Alvorens tot betaling over te gaan, heeft Koper het recht om te onderzoeken of het Voertuig overeenkomt met de omschrijving welke is verstrekt door Verkoper en samen met Verkoper een proefrit te maken. Eventuele schade die ontstaat tijdens de proefrit, is voor risico van Verkoper, tenzij deze is veroorzaakt door verkeersovertredingen van Koper of andere aan Koper toe te rekenen omstandigheden zoals onder andere onachtzaamheid of roekeloosheid van Koper.
10. Indien Koper constateert dat de omschrijving van het Voertuig niet overeenkomt met de werkelijke toestand van het Voertuig, heeft Koper recht op een redelijke vermindering van de prijs of het recht de Koopovereenkomst ongedaan te maken c.q. te ontbinden. In dat geval heeft Verkoper de mogelijkheid de Koopovereenkomst kosteloos te ontbinden.
11. Alvorens Koper tot betaling overgaat, is Verkoper verplicht aan te tonen dat het chassisnummer en identiteitsplaatje van het Voertuig overeenstemmen met de gegevens op het kentekenbewijs c.q. de kentekencard. Koper heeft het recht om het kentekenbewijs c.q. de kentekencard te controleren en te onderzoeken of de gegevens overeenstemmen met de tenaamstelling.
12. De koopsom dient door Koper aan Verkoper uiterlijk betaald te worden bij levering en gelijktijdige overdracht van het Voertuig, het regelen van de tenaamstelling en het afgeven van overige bij het Voertuig behorende documenten.
13. Partijen zijn verplicht elkaar een kwitantie van ontvangst te geven.
14. Verkoper dient de kwitantie en het verstrekte vrijwaringsbewijs goed te bewaren. Op verzoek van Dealerdirect is Verkoper verplicht hiervan kopieën te zenden aan Dealerdirect. Indien Verkoper hier niet aan meewerkt, dan is de boete zoals genoemd in artikel 6.2 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
15. Mochten Koper en Verkoper na het ontbinden van de Koopovereenkomst in een later stadium, maar binnen een periode van zes maanden, alsnog overeenstemming bereiken over de aankoop van het Voertuig, dan wordt dit geacht te zijn gebeurd na bemiddeling door Dealerdirect. In dit geval dient dit direct, maar uiterlijk binnen 24 uur, gemeld te worden aan Dealerdirect. Wordt het melden nagelaten, dan is de boete zoals genoemd in artikel 6.2 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
16. Verkoper is verplicht na het ontbinden van de Koopovereenkomst Dealerdirect alsnog de gelegenheid te geven om op vergelijkbare voorwaarden binnen de gestelde termijn zoals aangegeven in artikel 7.4 alsnog een Koper te zoeken voor het Voertuig.

Artikel 8 - Herroepingsrecht
1. De door bemiddeling van Dealerdirect tot stand gekomen Koopovereenkomst kan door Koper en Verkoper niet worden herroepen.
2. De Bemiddelingsovereenkomst kan door Aanbieder worden herroepen tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de Bemiddelingsovereenkomst. Aanbieder stemt ermee in dat dit herroepingsrecht vervalt, zodra binnen de herroepingstermijn een Koopovereenkomst tot stand komt.

Artikel 9 - Intellectueel eigendom
1. De Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrecht, databankrechten en merkrechten op de Verkoopsite(s), de Inkoopsite(s) en alle verstrekte informatie, al dan niet op of via de In- en Verkoopsites, rusten bij Dealerdirect.
2. Alle door Dealerdirect verstrekte stukken (zoals werkwijzen, adviezen, rapporten, overeenkomsten, ontwerpen, software, algemene voorwaarden, systeemontwerpen etc.) zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Aanbieder en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Dealerdirect worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 10 - Privacy en gegevensverwerking
1. Aanbieder is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Bieders overeenkomstig hun oordeel nodig hebben voor het correct uitvoeren van de verleende taxatie, tijdig in de gewenste vorm middels de formulieren op de Verkoopwebsite ter beschikking van Dealerdirect en Bieders te stellen.
2. Dealerdirect mag het door Aanbieder opgegeven (e-mail)adres als juist blijven beschouwen totdat haar schriftelijk een nieuw adres is medegedeeld. Indien het door Dealerdirect verstrekte advies of andere mededelingen Aanbieder niet bereiken doordat het opgegeven (e-mail)adres niet juist blijkt te zijn, komt dit geheel voor risico van Aanbieder en blijft een eventueel gesloten Koopovereenkomst geldig.
3. Aanbieder staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens en bescheiden waarop Dealerdirect de uitvoering van de overeenkomst heeft gebaseerd.
4. De Verkoopsites zijn een onderdeel van Dealerdirect. Dealerdirect is de wettelijk verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Dealerdirect van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Dealerdirect zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van privacy en de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
5. De gegevens van Aanbieder c.q. Verkoper zijn tijdens de taxatie en daarna uitsluitend in te zien door Dealerdirect en zullen niet openbaar worden gemaakt tijdens het taxatieverzoek.
6. Als Aanbieder akkoord gaat met de Bieding en er een Koopovereenkomst is gesloten, zullen de gegevens van Koper middels een e-mailbericht aan Verkoper bekendgemaakt worden. Ook zullen dan de gegevens van Verkoper middels een e-mailbericht aan Koper bekendgemaakt worden. Het is partijen niet toegestaan deze gegevens aan derden ter beschikking te stellen.
7. In het kader van de dienstverlening worden persoonsgegevens vastgelegd. Dealerdirect gebruikt gegevens van Aanbieders, Bieders, Kopers en Verkopers voor de uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast kunnen de gegevens worden verwerkt om te informeren over het (opnieuw) aanbieden van diensten van Dealerdirect, andere websites van Dealerdirect en voor het doen van aanbiedingen van zorgvuldig geselecteerde partners. Voor zover wettelijk vereist, zal Dealerdirect voor het gebruik van persoonsgegevens aan de betrokkene toestemming vragen.
8. Bij het doen van aanbiedingen tracht Dealerdirect rekening te houden met de voorkeuren van de betrokkene om wiens persoonsgegevens het gaat. Indien de betrokkene geen prijs stelt op informatie of aanbiedingen van Dealerdirect, dient hij dit schriftelijk mee te delen en onder vermelding van 'blokkering' een notificatie te sturen naar: Dealerdirect BV, Postbus 260, 7500 AG Enschede.
9. Indien Aanbieder geen nieuwe taxatie wil ontvangen, dan kan hij dit telefonisch of middels een e-mailbericht naar klantenservice AT ikwilvanmijnautoaf PUNT nl doorgeven aan de klantenservice van Dealerdirect.
10. Alle informatie over de gebruikers van de Verkoopsite(s), welke zij aan Dealerdirect ter beschikking stelt, wordt vertrouwelijk behandeld.
11. Dealerdirect behoudt het recht om informatie aan openbare instanties te verschaffen, gebaseerd op een wettelijke of een door een rechterlijke instantie opgelegde verplichting.
12. Dealerdirect maakt gebruik van cookies, teneinde de onderstaande gegevens over een bezoek van haar Verkoopsite(s) te kunnen gebruiken. Dealerdirect gebruikt deze gegevens om de identiteit van de betrokkene te kunnen vaststellen en om een volgend bezoek aan haar Verkoopsite(s) te vergemakkelijken. Voorts gebruikt Dealerdirect cookies om de doeltreffendheid van haar Verkoopsite(s) en de reclameactiviteiten op de website te onderzoeken. Indien de Verkoopsite(s) wordt/worden bezocht, worden de onderstaande gegevens vastgelegd in een cookie. Indien dit door de betrokkene niet wordt gewenst, kan het gebruik van cookies verhinderd worden door de browserinstellingen aan te passen. Het weigeren van (het gebruik van) cookies kan tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van de Verkoopsite(s) van Dealerdirect wordt verminderd, dan wel dat de Verkoopsite(s) van Dealerdirect geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk wordt. De volgende gegevens worden opgeslagen in een cookie: 1) IP-adres (indien noodzakelijk), 2) sessienummer en 3) een klantnummer (indien noodzakelijk).
13. Alle in- en uitgaande telefoongesprekken worden opgenomen. Dit doen wij in uw en ons belang. Door het opnemen van de gesprekken hoeft u geen of veel minder schriftelijke informatie te verstrekken. Daarnaast is achteraf altijd vast te stellen welke afspraak wij telefonisch gemaakt hebben. Door uw Voertuig aan te melden geeft u Dealerdirect toestemming telefonisch contact met u op te nemen tijdens de openingstijden van het contactcenter. Indien u het niet op prijs stelt dat er op bepaalde tijdstippen (bijvoorbeeld zondag) telefonisch contact met u wordt opgenomen, dan kunt u dit tijdens de aanmelding bij Bijzonderheden aangeven.
14. Zowel na de aanmelding als na het afsluiten van een transactie kunnen wij u uitnodigen een review te schrijven. U bent niet verplicht hier aan mee te werken. Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u dit anoniem doet of dat u toestemming geeft uw naam en woonplaats erbij te vermelden. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden ons het recht voor bijdragen welke niet aan onze sitevoorwaarden voldoen, niet te publiceren. Om de kwaliteit te waarborgen behouden we ons het recht voor reviews te reviseren teneinde grammaticale fouten te voorkomen. Door het schrijven van een recensie geeft u Dealerdirect toestemming de recensie op onze website(s) te publiceren, inclusief uw naam of andere gegevens zoals uw woonplaats, toegevoegde afbeeldingen en Voertuiggegevens zoals u deze op de website hebt ingevuld.

Algemene voorwaarden verkoop voertuig
Deze voorwaarden zijn van toepassing indien je een bieding op jouw voertuig accepteert en je overgaat tot verkoop na bemiddeling door Dealerdirect.

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Toepasselijkheid
Artikel 3 - Totstandkoming Koopovereenkomst
Artikel 4 - Dienstverlening Dealerdirect
Artikel 5 - Levering en overdracht
Artikel 6 - Betaling
Artikel 7 - Schadevergoeding door Verkoper aan Dealerdirect wegens misgelopen provisie
Artikel 8 - Herroepingsrecht
Artikel 9 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 1 - Definities
In deze aanvullende algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Deze algemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op en geldig vanaf 5 augustus 2014.
1. Dealerdirect: Dealerdirect BV (hierna te noemen: "Dealerdirect") zoals ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 08122057, zijnde de exploitant van de online Verkoopsites via welke door de bemiddeling van Dealerdirect de Koopovereenkomst tussen Verkoper en Koper tot stand is gekomen.
2. Bieder: De (indien in Nederland gevestigd RDW) erkende voertuighandelaar, zijnde een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, welke via de Verkoopsite van Dealerdirect een Bieding heeft uitgebracht.
3. Koper: De (indien in Nederland gevestigd RDW) erkende voertuighandelaar, zijnde een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, welke een Bieding heeft uitgebracht welke is geaccepteerd door een Verkoper.
4. Aanbieder: De consument of gemachtigde vertegenwoordiger van een rechtspersoon die een Voertuig aanbiedt op een Verkoopsite van Dealerdirect.
5. Verkoper: De consument, eigenaar of gemachtigde vertegenwoordiger van een rechtspersoon die een Voertuig heeft aangeboden op de Verkoopsite en welke een Bieding heeft geaccepteerd.
6. Voertuig: Een personenauto, bedrijfswagen, truck, camper, motorfiets, caravan of ander motorvoertuig of vaartuig welke door Aanbieder ter verkoop wordt aangeboden.
7. Verkoopsite(s): De verkoopsites die door Dealerdirect geëxploiteerd worden. Dit betreft o.a. de navolgende website: www.ikwilvanmijnautoaf.nl (een volledige overzicht is te vinden op www.dealerdirect.nl/sites).
8. Koopovereenkomst: De overeenkomst die door bemiddeling van Dealerdirect tot stand komt tussen Aanbieder en Bieder respectievelijk Verkoper en Koper waarbij Koper zich verplicht om het Voertuig van Verkoper af te nemen en te betalen en Verkoper zich verplicht om het Voertuig te leveren aan Koper voor de Bieding.
9. Bieding: Het bod dat Bieder heeft uitgebracht op het Voertuig van Aanbieder inclusief eventuele BTW in euro's.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Koopovereenkomst tussen Koper en Verkoper welke door bemiddeling van Dealerdirect tot stand is gekomen. Deze zijn een aanvulling op de standaard algemene voorwaarden welke Koper hanteert.

Artikel 3 - Totstandkoming Koopovereenkomst
De Koopovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van Bieding van Bieder door Aanbieder. Aanbieder wordt daardoor Verkoper en Bieder wordt Koper. Bemiddelaar Dealerdirect heeft dit modelcontract met zorg samengesteld. Dealerdirect BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verkeerd gebruik of misbruik van dit modelcontract. Noch is Dealerdirect partij in dit contract.

Artikel 4 - Dienstverlening Dealerdirect
De dienstverlening van Dealerdirect ziet alleen en uitsluitend toe op het bemiddelen bij de totstandkoming van deze Koopovereenkomst tussen Aanbieder en Bieder respectievelijk Koper en Verkoper.

Artikel 5 - Levering en overdracht
1. Verkoper is verplicht om binnen 48 uur na de totstandkoming van de Koopovereenkomst, middels een e-mailbericht, SMS-bericht of op telefonische wijze, contact op te nemen met Koper om een afspraak voor de overdracht van het Voertuig te maken. De overdracht dient binnen 14 dagen na het aangaan van de overeenkomst plaats te vinden.
2. Koper is Verplicht het Voertuig over te nemen en de via de Verkoopsite overeengekomen koopsom aan Verkoper te betalen, tenzij het voertuig niet aan de omschrijving voldoet zoals is ingevuld door Verkoper op het aanmeldformulier. Mocht het Voertuig niet conform omschrijving zijn en Koper een aangepast voorstel doen, dan heeft Verkoper de mogelijkheid hiervan af te zien en kan de Koopovereenkomst kosteloos ontbonden worden. Verkoper dient in voorkomend geval Dealerdirect de gelegenheid te geven alsnog een alternatieve Koper te vinden binnen een periode van 3 weken na het aangaan van de initiële Koopovereenkomst.
3. Verkoper dient het Voertuig inclusief de daarbij behorende documenten (zoals, maar niet beperkt tot, onderhoudsboekje, instructieboekje, alarmcodes, kopie onderhoudsnota's en kentekendocumenten) binnen 14 dagen na de totstandkoming van de Koopovereenkomst over te dragen c.q. te leveren aan Koper. Koper en Verkoper kunnen in onderling overleg afwijken van de in lid 1 en 2 genoemde termijnen. Zij stellen daarvan Dealerdirect onverwijld in kennis.
4. Na de totstandkoming van de Koopovereenkomst mag Verkoper het Voertuig niet meer verkopen aan een derde partij en is Verkoper verplicht het Voertuig aan Koper te leveren in de door Aanbieder aangegeven staat.
5. Levering vindt, tenzij anders wordt afgesproken, plaats door het bezorgen van het voertuig door Verkoper bij Koper. Indien afhalen van het Voertuig is overeengekomen, dan dient het afhalen plaats te vinden op het door Verkoper tijdens aanmelding aangegeven adres.
6. Indien Verkoper het Voertuig bij Koper aflevert, kan Verkoper aanspraak maken op vergoeding van de kosten van één enkele reis per trein (voor één persoon per tweede klasse) voor de kortste route van het adres van Koper naar het adres van Verkoper. Voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op genoemde vergoeding zijn het overleggen van het originele vervoersbewijs (of een uittreksel van een persoonsgebonden OV-chipkaart, waar de kosten van de betreffende treinreis op vermeld staan), alsmede een kopie van het vrijwaringsbewijs of kopie inkoopfactuur van het Voertuig met daarop de datum welke overeenkomt met de datum op het vervoersbewijs. Deze documenten dienen door Verkoper per post verzonden te worden naar Dealerdirect, Postbus 260, 7500 AG Enschede o.v.v. „Vergoeding treinreis“. Eventuele kosten van een busreis, brandstof, taxirit, gebruik van metro of ander (openbaar) vervoer zijn nadrukkelijk uitgesloten van vergoeding. Indien er is afgesproken dat het voertuig door Koper bij Verkoper wordt afgehaald dan is Verkoper verplicht om Koper op de afgesproken afhaaldatum in staat te stellen het Voertuig tussen 9 en 17 uur af te halen.
7. Voor het geval dat partijen over het tijdstip van het afhalen geen overeenstemming kunnen bereiken, wordt het tijdstip naar redelijkheid door Koper vastgesteld, maar wel binnen de aangegeven levertijd van 14 dagen en met een termijn voor kennisgeving aan Verkoper van het afhaaltijdstip van ten minste 24 uur.
8. Koper en Verkoper zijn verplicht Dealerdirect onverwijld op de hoogte (middels een e- mailbericht naar klantenservice AT ikwilvanmijnautoaf PUNT nl of telefonisch via 053-7118003) te stellen indien een overdracht niet plaats kan vinden. Partijen dienen Dealerdirect de mogelijkheid te geven een oplossing te zoeken bij een eventueel geschil.
9. Verkoper verklaart dat het door hem aangeleverde voertuig zijn eigendom is en vrij van lasten en beperkingen.
10. Tot aan het moment van overdracht blijven alle kosten en eventuele schades ontstaan na verkoop betrekking hebbend op het Voertuig (zoals onderhoud, reparatiekosten, bekeuringen, diefstal en eventuele schades) voor rekening van Verkoper.
11. Verkoper is verplicht tijdens de overdracht alle benodigde documenten (zoals, maar niet beperkt tot, onderhoudsboekje, instructieboekje, alarmcodes, kopie onderhoudsnota's en kentekendocumenten) over te dragen aan Koper.
12. Koper is verplicht Verkoper een Vrijwaringsbewijs en kwitantie te verstrekken.
13. Koper is verplicht zorg te dragen voor het overschrijven van de wettelijke aansprakelijkheid en het eigendom van Verkoper naar Koper. Mocht er een financierings- of leaseovereenkomst op het voertuig van toepassing zijn, dan zal Verkoper Koper hiervan vroegtijdig in kennis stellen en meewerken aan de procedures met betrekking tot de overdracht van het Voertuig.

Artikel 6 - Betaling
1. Alvorens tot betaling over te gaan, heeft Koper het recht om te onderzoeken of het Voertuig overeenkomt met de omschrijving zoals Verkoper deze tijdens de aanmeldprocedure heeft doorgegeven en samen met Verkoper een proefrit te maken. Eventuele schade die ontstaat tijdens de proefrit, is voor risico van Verkoper, tenzij deze is veroorzaakt door verkeersovertredingen van Koper of andere aan Koper toe te rekenen omstandigheden zoals onder andere onachtzaamheid of roekeloosheid van Koper.
2. Indien Koper constateert dat de omschrijving van het Voertuig door Bieder c.q. Verkoper niet overeenkomt met de werkelijke toestand van het voertuig, heeft Koper recht op een redelijke vermindering van de prijs of het recht de Koopovereenkomst ongedaan te maken c.q. te ontbinden. Onverminderd het bepaalde in dit contract wordt het Voertuig verkocht in de staat waarin het Voertuig zich bij het sluiten van de overeenkomst bevindt.
3. Alvorens Koper tot betaling overgaat, is Verkoper verplicht aan te tonen dat het chassisnummer en identiteitsplaatje van het Voertuig overeenstemmen met de gegevens op het kentekenbewijs. Koper heeft het recht om het kentekenbewijs te controleren en te onderzoeken of de gegevens overeenstemmen met de tenaamstelling.
4. De koopsom dient door Koper aan Verkoper uiterlijk betaald te worden bij levering en gelijktijdige overdracht van het Voertuig, het regelen van de tenaamstelling en het afgeven van overige bij het voertuig behorende documenten. Koper is verplicht te zorgen voor betaling van de aankoopprijs aan Verkoper, in overleg kan dit contant of middels een directe bankoverschrijving plaatsvinden.
5. Partijen zijn verplicht elkaar een kwitantie van ontvangst te geven.
6. Verkoper dient de kwitantie en het verstrekte (RDW) vrijwaringsbewijs goed te bewaren en op verzoek van Dealerdirect daarvan kopieën te zenden.
7. Koper is verplicht het Voertuig goed te controleren. Koper vrijwaart Verkoper van aanspraken op garantie, tenzij er sprake is van bewuste verzwijging van bij Verkoper bekende verborgen gebreken en/of bedrieglijke opzet. Verkoper is in beginsel verplicht om hem bekende, belangrijke feiten of omstandigheden omtrent het Voertuig mee te delen aan Koper.

Artikel 7 - Herroepingsrecht
De door bemiddeling van Dealerdirect tot stand gekomen Koopovereenkomst kan door Koper en Verkoper niet worden herroepen.

Artikel 8 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op de Koopovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Tenzij partijen in onderling overleggen overeenkomen hun geschil voor te leggen aan een andere instantie is de bevoegde rechter in Nederland bij uitsluiting aangewezen om een eventueel geding tussen partijen ter zake van deze Koopovereenkomst in behandeling te nemen.

Info! Klik op de de kopjes om de voorwaarden te bekijken

select your vehicle.

Nederlands Nederlands Vlaams Vlaams
Nederlands Nederlands Deutsch Deutsch Vlaams Vlaams
Nederlands Nederlands